Ruimte in Sliedrecht

Ruimtelijke ordening en aandacht voor het milieu zijn de basis voor het behouden van de kwaliteiten van Sliedrecht. Ruimte is schaars in Sliedrecht en daarom moeten we keuzes maken in de gewenste functies. Dit geldt ook voor de openbare ruimte in Sliedrecht. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk en draagt dus bij aan het woon- werk- en recreatiegenot van alle inwoners van en bezoekers in Sliedrecht.

Om een goede keuze te kunnen maken, wordt gekeken naar alle ruimtelijk relevante aspecten en belangen. Deze belangenafweging is de ‘ruimtelijke ordening’.

Om deze belangenafweging in goede banen te leiden, zijn er wetten en algemene maatregelen van bestuur, die aangeven:

 • welke planvormen en instrumenten er zijn
 • waar een plan uit moet bestaan
 • welke procedure een plan moet doorlopen (de totstandkoming en besluitvorming van het plan)

De belangrijkste wetten, die deze planvormen en procedures vastleggen, zijn de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Woningwet.

Zo kunnen gemeenten ruimtelijke plannen opstellen in de vorm van een:

 • Structuurvisie
 • Bestemmingsplan
 • Beheersverordening
 • Wijzigingsplan, uitwerkingsplan, projectbesluit of omgevingsvergunning
 • Voorbereidingsbesluit
 • Plankaarten en overige plannen

In deze plannen staat omschreven wat Sliedrecht van plan is op het vlak van ruimtelijke ordening. Zo kunt u denken aan de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Structuurvisie

In de Structuurvisie Sliedrecht 2020 geeft Sliedrecht aan op welke wijze met ruimte omgegaan wordt of kan worden. De gemeenteraad van Sliedrecht heeft op 4 juni 2013 de Structuurvisie Sliedrecht 2020 gewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor zowel de overheid als de burgers. Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet ruimtelijke ordening verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.

Ruimtelijke plannen in Sliedrecht

Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan, waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Inwoners kunnen reageren op een bestemmingsplan tijdens de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan kan belangrijk zijn als:

 • U een huis of bedrijfspand wilt kopen of bouwen en wilt uitzoeken wat de bouwmogelijkheden zijn. Kijk in dit geval ook altijd naar de mogelijkheden in de omgeving
 • Er in de omgeving nieuwe bouwplannen zijn, die van invloed kunnen zijn op de waarde van uw pand of de woonkwaliteit

Aanvragen om omgevingsvergunning worden altijd getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt of ergens gebouwd mag worden.

Beheersverordening

Als alternatief voor een nieuw bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid een beheersverordening op te stellen. Soms is het onduidelijk op welke termijn ruimtelijke ontwikkelingen verwacht kunnen worden of zijn deze ontwikkelingen niet van tevoren te voorzien. Dan stelt de gemeente Sliedrecht een beheersverordening op.

Wijzigingsplan, uitwerkingsplan, projectbesluit, omgevingsvergunning

Afwijkingen van een geldend bestemmingsplan kunnen niet alleen plaatsvinden door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Soms kan dit ook met een:

 • Wijzigingsplan: maakt gebruik van de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid om een wijziging in het plan aan te brengen
 • Uitwerkingsplan: maakt gebruik van de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid om een het plan uit te werken
 • Projectbesluit of opgenomen ontheffing in een omgevingsvergunning

Indien via een ontheffing wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan wordt dat opgenomen in een omgevingsvergunning.

Voorbereidingsbesluiten

Ter bescherming van een gebied tegen ongewenste ontwikkelingen kan een voorbereidingsbesluit worden vastgesteld. Naast de publicatie ligt het vaststellingsbesluit ter inzage.

Meer informatie

Wanneer u informatie en/of kopieën uit een bestemmingsplan of andere plannen opgestuurd wilt krijgen, kunt u een schriftelijk verzoek sturen aan de gemeente Sliedrecht, gemeente@sliedrecht.nl, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht, telefoon 14 0184. De kosten voor het in behandeling nemen van dergelijke verzoeken zijn afhankelijk van de tijd dat een medewerker ermee bezig is. De hoogte van de kosten wordt berekend volgens de legesverordening.

Via de website www.nieuweplannen.nl kunt u op de hoogte blijven van alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Op deze website kunt u aangeven voor welke provincie (bijv. Zuid-Holland) of welke gemeente (bijv. Sliedrecht) u de lopende ruimtelijke plannen wilt volgen. U krijgt dan een e-mail waarin wordt aangeven welk plan in procedure gaat of naar de volgende fase in de procedure gaat.