Structuurvisie Sliedrecht 2020

De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Sliedrecht en betreft in hoofdzaak een ‘technische’ actualisering op basis van bestaande beleidsdocumenten. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid voor de periode tot circa 2020.

Het geeft een actueel kader voor te maken bestemmingsplannen en bijbehorende exploitatieplannen. Het biedt een recent en richtinggevend toetsingskader voor verdere gebiedsontwikkeling en/of  nieuwe ruimtelijke initiatieven. De structuurvisie bevat een uitvoeringsparagraaf dat op hoofdlijnen aangeeft hoe deze visie gerealiseerd gaat worden.

Structuurvisie Sliedrecht 2020

Digitaal opgebouwd en te benaderen

De structuurvisie is digitaal opgebouwd, zodat eenvoudig de weg door de verschillende onderwerpen kan worden gevonden. De onderwerpen zijn digitaal te vinden via de beleidsmatrix, het kaartbeeld en de rapportage. Deze digitale opzet betekent ook dat na 'dubbelklik' op kaartmateriaal, in een apart scherm de betreffende kaart in groter formaat geopend wordt met legenda. Ook de onderliggende beleidsdocumenten zijn via de structuurvisie digitaal te raadplegen.

Digitale versie

De vastgestelde structuurvisie is te raadplegen via: www.broplan.nl/sliedrecht/structuurvisie/planmodule/.

Inzage

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze structuurvisie is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Geen bezwaar of beroep

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • Structuurvisie Sliedrecht 2020
  • Raadsbesluit