Baanhoek-West

Bestemmingsplan Baanhoek-West (eerste partiële herziening)

De wijk Baanhoek-West is een wijk in ontwikkeling, waar circa 950 woningen, twee basisscholen, een kerk en een bedrijventerrein gerealiseerd worden. Ten behoeve van de verplichting om voor 1 juli 2013 te beschikken over actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen, is op 26 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Baanhoek-West’ vastgesteld. Het bestemmingsplan is deels consoliderend en deels ontwikkelingsgericht van aard.

Gezien de huidige verkrampte woningmarkt heeft de ontwikkelaar aangegeven een aantal uitgangspunten voor de planvorming te willen hanteren die niet met het vigerend bestemmingsplan stroken, waardoor de woningen flexibeler en klantgerichter kunnen worden aangeboden en gerealiseerd. Op basis hiervan is besloten een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan op te stellen.

Ligging

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de wijk Baanhoek-West, tussen de Sonate en de Ouverture, oostelijk begrensd door het kerk- annex schoolgebouw aan de Rondo. Daarnaast maakt een nog te realiseren appartementencomplex verder zuidelijk aan de Rondo deel uit van deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan.

Ligging Baanhoek West

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Baanhoek West, eerste partiële herziening (NL.IMRO.0610.bp02baanhoekwesth1-3001) is door de raad op 28 oktober 2014 vastgesteld en met ingang van 19 december 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 916.