Bedrijfsgebied Baanhoek

Bestemmingsplan bedrijfsgebied Baanhoek

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de actualisering en digitalisering van de bestaande bestemmingsplannen van de gemeente Sliedrecht. Daarnaast worden onherroepelijk geworden planologische besluiten in de actualisering meegenomen. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het bieden van een actuele, eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft grotendeels een conserverend karakter, waarbij de bestaande situatie is vastgelegd. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan sluit aan bij de actuele juridische en planologische situatie.

Ligging

Het plangebied omvat het bedrijfsgebied Baanhoek. Het plangebied wordt in zuidelijke richting omsloten door de rivier de Beneden Merwede, aan de oostzijde door de spoorbrug en aan de westzijde door de gemeentegrens met Papendrecht. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de Baanhoek. Binnen het plangebied zijn verschillende bedrijven en het kantorencomplex Merweborg gevestigd. Ook aan de Baanhoek zelf zijn diverse bedrijven gevestigd en (verspreid staande) dijkwoningen.

Ligging Bedrijfsgebied Baanhoek

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Bedrijfsgebied Baanhoek (NL.IMRO.0610.bp19bedrbaanhoek-3001) is door de raad op 26 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 23 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. (0184) 495 916.