Buitengebied

Vastgesteld bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied

Middels deze bestemmingsplanprocedure worden de volgende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  • Groei van de melkveehouderij, zoals gevestigd op Parallelweg 19 en daarmee een uitbreiding van het bouwvlak in oostelijke richting. Daarnaast een verbreding binnen de paardenhouderij op Parallelweg 17 door naast fok en training ook beperkt pensionstalling mogelijk te maken;
  • Groei van de melkveehouderij en daarmee een uitbreiding van het bouwvlak in noordelijke richting, zoals gevestigd op Kweldamweg 36.

Tevens wordt in dit plan voorzien in een generieke aanpassing van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, betreffende de uitsluiting van een hoofd- of neventak van een intensieve veehouderij op agrarische bedrijfslocaties waar géén hoofd- of neventak van een intensieve veehouderij aanwezig is.

Ligging

Ligging Buitengebied

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad 20 september 2016 vastgesteld. Met ingang van 24 november 2016 is het plan in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.