Derde Merwedehaven

Vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven

Het geldende bestemmingsplan voor de Derde Merwedehaven van de gemeente Dordrecht, bestemmingsplan Opgecomen Landen, is - behoudens een herziening uit 2011 - ouder dan 10 jaar en dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening te worden geactualiseerd.

Daarnaast is in de vaststellingsovereenkomst d.d. 18 januari 2011, zoals gesloten tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, PROAV N.V. en Derde Merwedehaven B.V., over vervroegde sluiting van de stortplaats bepaald dat een nieuw bestemmingsplan zal worden opgesteld.

Dit nieuwe bestemmingsplan Derde Merwedehaven maakt een uitbreiding van het industrieterrein mogelijk aan de zuidzijde van de haven, dit is het voorterrein van de gesloten stortplaats. Op dit terrein mogen zogenaamde lawaaimakers als bedoeld in de Wet geluidhinder worden gevestigd. Dit zijn bedrijven die een bepaalde mate van geluid veroorzaken en alleen op een gezoneerd industrieterrein zijn toegestaan.
Als gevolg hiervan dient de bestaande geluidzone te worden uitgebreid. Dit blijkt uit akoestisch onderzoek. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin voor het Sliedrechtse grondgebied. De geluidzone breidt namelijk uit in (noord-)oostelijke richting en overschrijdt de grens tussen de gemeentes Dordrecht en Sliedrecht. Daarom is er voor de gemeente Sliedrecht het bestemmingsplan 'Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven' opgesteld.

Ligging

Ligging Derde Merwedehaven

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven (NL.IMRO.0610.BP180Uitbreidingge-3001) is door de raad op 23 juni 2015 vastgesteld en met ingang van 14 augustus 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 916.