Het Plaatje

Vastgesteld bestemmingsplan 1e herziening Het Plaatje

Het bestemmingsplan Het Plaatje is op 28 juni 2012 vastgesteld. In het bestemmingsplan is een regeling opgenomen ten behoeve van het geluidgezoneerde industrieterrein en de geluidruimteverdeling.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Het Plaatje is het bestemmingsplan Molendijk‐Industrieweg vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het terrein dat ten noorden en ten oosten van het terrein van Het Plaatje is gelegen. In dat bestemmingsplan is een zelfde soort regeling opgenomen ten aanzien van het gebruik van de aanwezige geluidruimte als in het bestemmingsplan Het Plaatje. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2015, nummer 201307761/1/R4, over het bestemmingsplan Molendijk‐ Industrieweg is geconcludeerd dat de wijze waarop de verdeling van de geluidruimte in het bestemmingsplan is geregeld, onvoldoende rechtszeker is. De gemeente heeft voor dat bestemmingsplan middels een bestuurlijke lus gelijktijdig het bestemmingsplan Molendijk‐Industrieweg opnieuw vastgesteld met een andere, beter controleerbare regeling ten aanzien van de geluidruimte.

De gemeente vindt het noodzakelijk dat de verdeling van de geluidruimte in beide plannen op eenzelfde wijze wordt geregeld, immers het betreft één gezoneerd industrieterrein. Met deze herziening van bestemmingsplan Het Plaatje wordt de geluidruimte-verdeling in beide bestemmingsplannen op dezelfde wijze geregeld.

Ligging

Het plangebied bestaat uit het buitendijks gelegen industrieterrein Het Plaatje inclusief de haven en een deel van de rivier en beslaat ongeveer 15 ha. Het terrein ligt op de noordelijke oever van de Beneden Merwede in het zuiden van Sliedrecht. In het oosten is het plangebied begrensd door het bedrijventerrein Kerkerak. De noordelijke grens wordt gevormd door de waterkering en de daaraan liggende bebouwing. De Beneden Merwede vormt de zuidelijke grens van het plangebied, tevens gemeentegrens. De westelijke zijde volgt de grens van de geluidzone.

Ligging Het Plaatje

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit is met ingang van 17 december 2015 in werking getreden en op 16 juni 2016  onherroepelijk geworden.