Kweldamweg 8-10

Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan Kweldamweg 8-10

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kweldamweg 8-10 vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 12 augustus 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) het beroep gegrond verklaard en het vaststellingsbesluit van de raad van de gemeente Sliedrecht van 28 oktober 2014 vernietigd voor zover het bestemmingsplan het gebruik van gronden ten behoeve van een intensieve veehouderij in de vorm van het houden van kippen niet uitsluit. Op verzoek van de Afdeling zijn de planregels van het bestemmingsplan hiervoor gewijzigd.

Ligging

Het perceel ligt aan de Kweldamweg 8-10. Aan de zuidkant van het kavel loopt de Kweldamweg. Ten zuiden hiervan ligt het open weiland tot de spoorbaan en A15 met daarachter de bebouwde kom van Sliedrecht. Aan de westkant ligt op enige afstand een ander agrarisch bedrijf. Naar het oosten en noorden is er het open weiland met in de verte het lintdorp Wijngaarden (2km).

Ligging Kweldamweg 8-10

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is op 8 december 2015 vastgesteld.  Het bestemmingsplan is op 28 januari 2016 in werking getreden en op 24 maart 2016 onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.