Molendijk-Industrieweg

Herstelbesluit bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg

Op 25 juni 2013 heeft de raad een nieuw bestemmingsplan voor het industriegebied Molendijk-Industrieweg vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door een aantal partijen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). In haar uitspraak van 11 maart 2015, nummer 201307761/1/R4, heeft de ABRvS de beroepen gegrond verklaard en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. De ABRvS heeft de raad tevens opgedragen om met inachtneming van de overwegingen in de uitspraak een nieuw besluit te nemen en het plan opnieuw gewijzigd vast te stellen en bepaald dat het plan niet nogmaals als ontwerp ter inzage hoeft te worden gelegd, maar alleen opnieuw door de raad hoeft te worden vastgesteld. Door de voorlopige voorziening van de ABRvS geldt het bestemmingsplan van 26 juni 2013 totdat de raad een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld en in werking is getreden.

In de uitspraak is door de ABRvS geconcludeerd dat de wijze waarop de verdeling van de geluidruimte in het bestemmingsplan geregeld was, onvoldoende rechtszeker is. Het bestemmingsplan is in die zin gewijzigd dat de geluidruimteverdeling op een andere wijze is vastgelegd. Het geluid wordt nu rechtstreeks verdeeld en toegekend op de verbeelding en in de regels. Daarnaast heeft de Afdeling geconcludeerd dat bij de gemeente bekend was dat de gronden met de bestemming Water door de bedrijven in gebruik waren voor bedrijfsactiviteiten. Onvoldoende is onderzocht in hoeverre de bestaande gebruiksrechten in het bestemmingsplan konden worden opgenomen.

Ten slotte wordt in dit bestemmingsplan de eerste herziening van het bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg (NL.IMRO.0610.bp07MolenIndustrieh1‐3001) zoals deze als ontwerp ter inzage heeft gelegen meegenomen. Met de hernieuwde gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling en wordt voor zover de uitspraak daartoe aanleiding geeft ook overigens aan de ingediende beroepen tegemoet gekomen.

Ligging

Het plangebied wordt aan de noord-westzijde begrensd door de Baanhoek-Molendijk en aan de zuidzijde door de Beneden Merwede. De oostelijke grens wordt bepaald door de A.W. Landgraafstraat, de Havenstraat en de Merwestraat. Het plangebied bestaat grotendeels uit bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is op te delen in twee afzonderlijke gebieden, namelijk Molendijk aan de noordkant en Industrieweg (Kerkerak) aan de zuidkant. Naast industrie bevinden zich in het plangebied ook de woningen aan de Molendijk 18-218, Baanhoek 12-20, de Kroonstraat en de L. van der Wielstraat. Binnen het plangebied valt ook de gemeentelijke (jacht)haven, het gemeentekantoor en het baggermuseum.
Ligging Molendijk-Industrieweg

Ligging Molendijk-Industrieweg

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het herstelbesluit is met ingang van 17 december 2015 in werking getreden en op 22 juni 2016 onherroepelijk geworden.