Parapluherziening parkeernormen

Bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormen

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat zij op 10 oktober 2017 het ontwerp bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormen hebben vastgesteld.

Ligging

Het plangebied van de herziening van het bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormen wordt gevormd door de volledige gemeente Sliedrecht.

Inhoud

Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 komen de stedenbouwkundige bepalingen (waaronder de belangrijke ‘parkeernormenbepaling’) uit de bouwverordening uiterlijk 1 juli 2018 van rechtswege te vervallen. Die moeten dan zijn opgenomen in bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Met deze bestemmingsplanherziening wordt beoogd om tijdig de betreffende regels in de bestemmingsplannen te verankeren en uniform te maken. Tevens vervallen de parkeerregels uit de vigerende plannen. De overige onderdelen van de vigerende bestemmingsplannen blijven ongewijzigd.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 26 oktober 2017 tijdens kantooruren gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 6 december 2017, ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Tijdens de periode van ter inzage ligging kan een ieder zijn of haar reactie op het ontwerp bestemmingsplan bekend maken. Uw reactie kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.