Staatsliedenbuurt

Vastgesteld bestemmingsplan Staatsliedenbuurt

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2016 het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt met ID-nummer NL.IMRO.0610.bp08Staatsliedenb-3001 gewijzigd heeft vastgesteld.

Ligging

Ligging Staatsliedenbuurt

Inhoud

Voor de Staatsliedenbuurt is in de periode 2016-2020 een vernieuwing van de woningvoorraad en de openbare ruimte voorzien. De buurt bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen in bezit en beheer zijn bij Tablis Wonen. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk, en de woningen zelf, zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een moderne woonwijk wordt gevraagd. De staat van veel huizen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt is een ingrijpende en grootschalige aanpak van de wijk nodig. Concreet betekent dit dat in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt een groot aantal woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De woningen in het oostelijke deel van de wijk worden grondig gerenoveerd. Ook de openbare ruimte zal op de schop worden genomen.

De voorziene nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Woongebied. Het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt herziet het vigerende bestemmingsplan, uiteraard voor zover dit plan samenvalt met het plangebied van het onderhavig bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt een actuele en uniforme regeling verkregen voor de nieuw te realiseren onderdelen van de Staatsliedenbuurt.

Ter inzage

In overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf vrijdag 30 december 2016 tijdens kantooruren gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 9 februari 2017, ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het bestemmingsplan hieronder te downloaden.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en door een ieder tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. Beroep wordt ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij een dergelijk verzoek wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.