Ontwerp reconstructiebesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder t.b.v. aanleg rotonde Thorbeckelaan

Inhoud ontwerp reconstructiebesluit

In verband met de voorgenomen aanleg van een rotonde op het kruispunt Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat-De Savornin Lohmanlaan is op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op 21 plaatsen de eerder vastgestelde hogere grenswaarde voor geluid wordt overschreden. Dit komt doordat de afstand tussen de nieuwe rotonde en de bestaande woningen kleiner is dan de afstand tussen het bestaande kruispunt en deze woningen. Ook neemt het verkeer toe in de periode waarbinnen de verandering van de geluidsbelasting moet worden berekend.

Het college van B&W heeft het voornemen om voor 21 woningen een hogere grenswaarde van ten hoogste 60 dB vast te stellen om de aanleg van de rotonde mogelijk te maken.

Stukken ter inzage

Het ontwerp reconstructiebesluit ligt inclusief het akoestisch rapport vanaf donderdag 11 april 2019 zes weken, dus tot en met woensdag 22 mei 2019, ter inzage.

U kunt het ontwerp reconstructiebesluit en het akoestisch rapport raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Tijdens de periode waarin het ontwerp reconstructiebesluit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerp reconstructiebesluit. Uw zienswijze kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.