Het oprichten van een wegrestaurant aan de Sopraanweg 1 te Sliedrecht

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een wegrestaurant aan de Sopraanweg 1 te Sliedrecht.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van donderdag 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 ter inzage:
-    in de Publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, Industrieweg 11, algemeen telefoon 14 0184.

NB. In verband met het Corona virus hanteren we beperkte openingstijden. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente Sliedrecht.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.