Gewijzigd Ontwerpbestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'

Aanleiding wijziging ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 13 december 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht' gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In dit ontwerpbestemmingsplan was het gedeelte van de geluidzones van de industrieterreinen Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost voorzover gelegen over het watertorenterrein niet opgenomen. Besloten is om dit gedeelte van de geluidzones wel op te nemen in dit bestemmingsplan. Om iedereen in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen en de mogelijkheid te bieden een zienswijze kenbaar te maken, wordt het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht' opnieuw ter inzage gelegd.

Inhoud bestemmingsplan

De industrieterreinen Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn een opsplitsing van het oude gezoneerde industrieterrein Rivierdijk/de Peulen. Rondom de industrieterreinen bevinden zich geluidzones, die het planologische aandachtsgebied van het betreffende industrieterrein aangeven. Het bouwen van woningen en/of andere geluidsgevoelige gebouwen is binnen deze zones bijvoorbeeld niet zondermeer mogelijk.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een regeling van de nieuwe geluidssituatie van de bedrijven op de beide industrieterreinen. Op basis van uitgevoerde geluidsonderzoeken voor de locaties Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn de nieuwe geluidszones bepaald. Geconcludeerd is dat een aanpassing van de  geluidszones in het geldende bestemmingsplan 'Woongebied 2016' nodig is. Ook zullen deze nieuwe geluidszones moeten worden opgenomen in het gebied van de beheersverordening '1e herziening Beheersverordening Watertorenterrein', die is vastgesteld voor het watertorenterrein.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 26 juni 2020 ligt het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht opnieuw zes weken, dus tot en met donderdag 6 augustus 2020, ter inzage.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan op een drietal manieren raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp91GeluidzoneRd-2002);

Mogelijkheid zienswijzen

Tijdens de periode waarin het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Voor degenen die al een zienswijze hebben ingediend bestaat de mogelijkheid deze aan te vullen. Uw zienswijze kunt u zenden aan gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht o.v.v. Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht'. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.