Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75 Sliedrecht

Coördinatieregeling

Op 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze regeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning worden om deze reden hierbij tegelijk gepubliceerd.

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het voormalige Albert Schweitzer Ziekenhuis aan de Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht mogelijk. Het plan omvat de sloop van het bestaande gebouw en de realisatie van 100 appartementen voor starters en senioren, verdeeld over 4 bouwblokken op het terrein. De parkeerbehoefte wordt opgevangen in de half verdiepte parkeergarage onder de appartementen. Op het dak van de parkeergarage komt een openbaar toegankelijke groene daktuin met een wandelverbinding tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt. Om dit plan mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig waarin de bestemming ''Maatschappelijk" wordt gewijzigd in "Wonen", hierin voorziet dit ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerp omgevingsvergunning

Om de uitvoering van het hiervoor beschreven bouwplan mogelijk te maken is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht. De ontwerp omgevingsvergunning is opgesteld waarmee het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht bekend maken dat ze voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 10 juli 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 20 augustus 2020, ter inzage.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning raadplegen:
-    In de publiekshal op het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Sliedrecht;

Het ontwerp bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp55wilhelminast75‐2001).

Mogelijkheid zienswijzen

Tijdens de periode van zes weken waarin het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen, kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.