Overige plannen

  • Coördinatiebesluit project Burgemeester Winklerplein te Sliedrecht

    Het college van Sliedrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 11 februari 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, onder a, van de Wro toe te passen op het project Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht.

  • Coördinatiebesluit woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75 te Sliedrecht

    Het college van Sliedrecht maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 11 februari 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, onder a, van de Wro toe te passen op de woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75 in Sliedrecht.

  • Visie ruimte en mobiliteit, Verordening ruimte, Programma ruimte en Programma mobiliteit

    Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli 2014 de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit vastgesteld. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, zijn daarbij wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.