Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht t.b.v. Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend zij op 27 juni 2017 de ontwerp Structuurvisie Sliedrecht t.b.v. Recreatief Knooppunt Sliedrecht (als herziening van de Structuurvisie Sliedrecht 2020) hebben vastgesteld.

Ligging

Het plangebied van de herziening van de Structuurvisie Sliedrecht 2020 wordt gevormd door zowel de huidige in de Structuurvisie opgenomen locatie als de toekomstige locatie voor het RKS. Dit betekent dat het plangebied een langgerekt gebied ten noorden van het bebouwd gebied van Sliedrecht betreft, direct gelegen langs de Betuwelijn. Het plangebied is aan de noordzijde omsloten door de Kweldamweg en de in het verlengde van de weg gelegen watergang tussen de agrarische percelen, tussen Tolsteeg en N482. De Tolsteeg vormt tevens de westelijke grens en aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door de Parallelweg en Betuwelijn. Aan de oostzijde ligt de plangrens globaal halverwege de Kweldamweg, tussen N482 en Zwijnskade.

Inhoud

Voorliggende herziening van de Structuurvisie Sliedrecht 2020 heeft betrekking op de huidige en nieuwe locatie van het RKS. Met deze procedure rondom de herziening wordt de nieuwe locatie vastgelegd in de Structuurvisie Sliedrecht 2020 en wordt de aanduiding op de oorspronkelijk geplande locatie verwijderd. Het beoogde programma voor het RKS blijft ongewijzigd. Ook de overige onderdelen van de Structuurvisie Sliedrecht 2020 blijven ongewijzigd.

Ter inzage

De ontwerp structuurvisie ligt vanaf donderdag 6 juli 2017 tijdens kantooruren gedurende negen weken, dus tot en met woensdag 6 september 2017, ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
U kunt de ontwerp structuurvisie ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Tijdens de periode van ter inzage ligging kan een ieder zijn of haar reactie op de ontwerp structuurvisie bekend maken. Uw reactie kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.