Vastgesteld bestemmingsplan Baanhoek-West, uitwerkingsplan bedrijfslussen

Inhoud

Onderhavig uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Baanhoek West’, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 26 juni 2013. In dit bestemmingsplan is in artikel 13 van de regels de bestemming ‘Bedrijventerrein– Uit te werken’ opgenomen, waarin het juridisch kader wordt geboden voor de realisatie van een nog niet gerealiseerd bedrijventerrein aan de noordzijde van Baanhoek-West. In genoemd artikel is bepaald op welke wijze burgemeester en wethouders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), deze bestemming nader moeten uitwerken.

Ligging

Ligging Baanhoek-West bedrijfslussen

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495916.