Vastgesteld reconstructiebesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder t.b.v. aanleg rotonde Thorbeckelaan

Inhoud reconstructiebesluit

In verband met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat-De Savornin Lohmanlaan is op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op 19 plaatsen de eerder vastgestelde hogere grenswaarde voor geluid wordt overschreden. Dit komt doordat de afstand tussen de nieuwe rotonde en de bestaande woningen kleiner is dan de afstand tussen het bestaande kruispunt en deze woningen. Ook neemt het verkeer toe in de periode waarbinnen de verandering van de geluidsbelasting moet worden berekend.

Het college van B&W heeft op 1 oktober 2019 voor 19 woningen een hogere grenswaarde van ten hoogste 60 dB vastgesteld om de rotonde mogelijk te maken.

Het eerder genomen besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ten behoeve van bouwplan voor 32 appartementen Hobbemastraat 1/42 d.d. 20 december 1994 is door het college ingetrokken.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde reconstructiebesluit ligt inclusief het akoestisch rapport vanaf donderdag 17 oktober 2019 zes weken, dus tot en met 27 november 2019, ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.