Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u op grond van de Wabo een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

  Als u kamers verhuurt of wilt verhuren heeft u een omzettingsvergunning nodig. U heeft een vergunning nodig, wanneer u een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) wilt omzetten.

 • Omgevingsloket Online

  Op het Omgevingsloket Online kunt u een vergunningcheck doen en zien of u een vergunning nodig heeft.

 • Bouw en verbouw, wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig

  Iedereen wil zo prettig mogelijk kunnen wonen en leven in Nederland. Wetten zijn er om ervoor te zorgen dat de omgeving veilig, schoon, mooi en gezond blijft. In die wetten staat wat u wel en niet mag doen in de omgeving. Als u iets wilt veranderen aan de omgeving moet u zich aan deze wetten houden.

 • Omgevingsvergunning

  Sinds 1 oktober 2010 is de nieuwe wet "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één samengevoegde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Gebruiksvergunning of gebruiksmelding voor bouwwerken

  Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Let op: de gebruiksvergunning is per 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. In plaats van de gebruiksvergunning vraagt u de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aan.

 • Slopen van pand of woning

  Een sloopmelding doet u als de hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Als bij de sloop asbest vrijkomt doet u altijd een melding. Dit is dan niet afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval.

 • Sloopvergunning asbestverwijdering

  Deze vergunning is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van asbest en heeft geen relatie met enig bouwkundig sloopwerk. In de praktijk komt het vaak voor dat alleen asbesthoudende onderdelen verwijderd hoeven te worden, zoals dakgolfplaten, standleidingen, binnen- en/of buitenbeplating en vloerbedekking. Het voordeel van de vergunning asbestverwijdering is dat niet het gehele traject van de procedure voor een sloopvergunning moe worden doorlopen.

 • Slopen van asbest uit woning, sloopmelding

  Asbest is een op veel plaatsen in de natuur voorkomend materiaal. Vroeger werd asbest veel toegepast vanwege de eigenschappen van het materiaal zoals sterkte, slijtvastheid, bestandheid tegen zuren en logen, thermisch isolerende werking en de lage verwerkingskosten.

 • Onttrekkingsvergunning Woonruimte, aanvragen

  Een onttrekkingsvergunning geeft toestemming om een zelfstandige woonruimte (woning) aan de woningvoorraad te onttrekken. Zonder toestemming van de gemeente mag u niet een bij de gemeente "als woning bekend staand" pand (tijdelijk) samenvoegen met een andere woning, geheel of gedeeltelijk anders gebruiken of slopen.

 • Leegstandsvergunning

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur. Een leegstandsvergunning is een gemeentelijke toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet.

 • Monumenten

  Monumenten zijn zaken die van algemeen belang zijn door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze een cultuurhistorische- of lokale waarde hebben.

 • Kapvergunning

  Een kapvergunning is een vergunning die u nodig heeft voor het kappen, vellen, zagen, rooien, verplaatsen of ernstig beschadigen van een boom in de gemeente Sliedrecht of een boom die op de bomenlijst staat.

 • Inrit- of Uitritvergunning aanvragen

  Voor het gebruik maken van de weg als uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir) en het aanbrengen van een verandering aan de bestaande uitweg naar de weg heeft u een vergunning nodig.