Bouw en verbouw, wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig

Iedereen wil zo prettig mogelijk kunnen wonen en leven in Nederland. Wetten zijn er om ervoor te zorgen dat de omgeving veilig, schoon, mooi en gezond blijft. In die wetten staat wat u wel en niet mag doen in de omgeving. Als u iets wilt veranderen aan de omgeving moet u zich aan deze wetten houden.

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft meestal een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. U kunt veel van deze vergunningen in 1 keer, in 1 procedure aanvragen. Het is verstandig om in een vroeg stadium met buren en andere belanghebbenden uw bouwplannen door te spreken. Hiermee voorkomt u onverwachte bezwaren of beperkingen.

Wat is (ver) bouwen?

Onder bouwen wordt verstaan het oprichten of veranderen van een bouwwerk of een standplaats. De definitie van bouwen bestaat uit 4 onderdelen:

 • Oprichten: het nieuw plaatsen van een bouwwerk. Bijvoorbeeld het oprichten van een woning, tuinhuisje, serre en zo meer. Maar ook een bestaande schuur verplaatsen naar een andere plaats is het oprichten van een nieuw bouwwerk omdat de schuur nog niet op de uiteindelijke plaats stond
 • Veranderen: hierbij denkt u aan verbouwsituaties of het vernieuwen en ingrijpend/constructief onderhouden van een bouwwerk
 • Standplaats: hieronder wordt verstaan een kavel waarop een woonwagen geplaatst mag worden waar voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet zijn aangesloten. Het plaatsen van een woonwagen op een standplaats wordt gezien als bouwen en is vergunningplichtig
 • Bouwwerk: hieronder valt elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

Wat is een bouwwerk?

De definitie van bouwwerk bestaat uit vier voorwaarden:

 • constructie: dit is een driedimensionaal gebouwd object zoals bijvoorbeeld onderheide en gewapende terreinverhardingen, vlonders en plankieren. Het aanleggen van een weg is geen driedimensionaal object, dit wordt als tweedimensionaal object aangelegd. Een zandkasteel, berg met aarde, leidingen en mestzakken zijn ook geen constructies
 • enige omvang: hieronder valt een object van minimaal 2m². De precieze begrenzing van enige omvang is moeilijk te trekken. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat een reclamebord van 1,5 x 0,5 meter als een bouwwerk wordt aangemerkt. Een vuilnisbak, naambordje bij de voordeur, brievenbus, kleine tuinkabouter zijn meestal kleiner dan 2m² en kunnen daarom niet als bouwwerk worden aangemerkt
 • direct of indirect steunend in of op de grond: een boot die drijft en vaart op water is niet verbonden of verankerd met de grond. Een boot kan dan niet als bouwwerk worden gezien. Is de boot wel verankerd aan een wal, dan moet de boot wel als bouwwerk worden beschouwd, als de boot ook de functie heeft om ter plaatse te functioneren. Belangrijk hierbij is dat alleen voor woonboten uitdrukkelijk is bepaald dat deze niet onder de werking van de Woningwet vallen
 • om ter plaatse te functioneren: Een object is over het algemeen plaatsgebonden als het object meer dan 31 dagen op dezelfde plaats staat. Een verplaatsbaar object zoals een caravan, bloemenkraam, demontabele schuur, keetwagen, frietkraam, zeecontainer moet als bouwwerk gezien worden indien het object plaatsgebonden is.

Neem bij twijfel hierover contact op met de afdeling Ruimte, team VROM van de gemeente.

Omgevingsloket online

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor bouwen nodig?

Wie wil bouwen of verbouwen, een bouwwerk wil herbouwen of verplaatsen heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Via het Omgevingsloket online controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Deze check voert u uit door de vragenlijst in te vullen. Aan het eind van de check wordt aangegeven of u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u direct doorgaan met de aanvraag.

Wanneer kan ik zonder omgevingsvergunning bouwen?

U kunt gaan (ver)bouwen wanneer uit de vergunningcheck blijkt, dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Bij woningen denkt u bijvoorbeeld aan:

 • het plaatsen van een berging of ander bijgebouw in uw achtertuin van uw woning
 • een dakkapel aan de achterzijde van een woning en/of zijgevel. Aan de voorzijde heeft u wel een vergunning nodig
 • het plaatsen van een (schotel)antenne
 • het uitvoeren van kozijn- en gevelwijzigingen
 • het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen
 • het plaatsen van zonnewering en rolluiken
 • het plaatsen van dakramen
 • het plaatsen van erf afscheidingen en perceelafscheidingen. Via de onderstaande linkjes kunt u informatie nalezen over bepaalde onderwerpen.

De Rijksoverheid heeft 8 folders gemaakt over deze veelvoorkomende werkzaamheden. Hierin leest u wanneer deze werkzaamheden vergunningvrij zijn en wanneer niet. De folder bekijkt u via de onderstaande link van de rijksoverheid. Soms zijn de genoemde categorieën waarvoor geen bouwvergunning nodig is toch vergunningplichtig. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bouwen betrekking heeft op een rijksmonument of als u bouwt in beschermd stadsgezicht. Vergunningvrij bouwen of verbouwen betekent dat u niet bent gebonden aan de regels van het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen. De regels van het Bouwbesluit blijven wel altijd voor u gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bouwwerk of de verbouwing moet voldoen aan eisen van constructieve veiligheid en brandveiligheid. Los van de bouwregelgeving houdt u ook rekening met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Wij raden u aan om minimaal met uw buren te overleggen over uw plannen.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

U vraagt een omgevingsvergunning aan via de onderstaande link "Omgevingsloket online". U vult digitaal uw aanvraag in één keer of in fasen in. Daarna kunt u uw aanvraag direct digitaal versturen. Bij het omgevingsloket logt u in met uw DigiD. Bedrijven kunnen hun toegangscode van de Kamer van Koophandel gebruiken. Als u inlogt worden uw gegevens gecontroleerd om zeker te weten dat u bent wie u zegt. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt hieronder een DigiD inlogcode of een pincode voor ondernemers aanvragen als u deze nog niet heeft. U kunt via de onderstaande link "Omgevingsloket online" een aanvraagformulier printen en invullen. Bij deze aanvraag vult u vragen in en wordt een formulier "op maat" voor u samengesteld. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met bijlagen in viervoud op naar: Gemeente Sliedrecht Afdeling Ruimte, team VROM Postbus 16 3360 AA Sliedrecht. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid via de onderstaande link.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

In uw aanvraag geeft u uitgebreide informatie over de bouwwerkzaamheden die u gaat uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de maten van een huis of de kleuren van stenen die gebruikt gaan worden. Daarnaast stuurt of brengt u verschillende bijlagen mee met uw aanvraag. Welke bijlagen u moet meesturen is afhankelijk van de aanvraag die u doet. Na het doorlopen van uw aanvraag wordt precies aangegeven welke bijlagen vereist zijn.

Hoe verloopt mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag in het weekblad "De Merwestreek" en via internet. De gemeente controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, dan wordt u hierover geïnformeerd en wordt er ook aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken kunt aanleveren. Als uw aanvraag compleet is, beoordeelt de gemeente uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw bouwplan aan alle wettelijke eisen voldoet. Er wordt onder meer gekeken naar regels uit het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening, het Bouwbesluit en de Welstandsnota van Sliedrecht. De welstandseisen kunt u nalezen in de onderstaande “Welstandsnota van Sliedrecht”. Dit geldt ook voor de technische eisen uit de bouwverordening.

Hoe lang duurt het voor mijn omgevingsvergunning klaar is?

Als u een eenvoudige aanvraag doet, krijgt u uw omgevingsvergunning binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met 6 weken verlengd worden. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning binnen 26 weken. Ook deze termijn kan eenmaal met 6 weken verlengd worden. Als u ervoor kiest om een omgevingsvergunning in 2 fasen aan te vragen, gelden hiervoor afwijkende termijnen. Dit betreft ook de termijn voor het aanvragen van de omgevingsvergunning 2e fase, nadat de omgevingsvergunning 1e fase onherroepelijk (definitief) is verleend. Soms leidt een overschrijding van de beslistermijn ertoe, dat de vergunning van rechtswege wordt verleend. Dit is niet in alle gevallen zo. De hoofdregel is, dat een overschrijding van de beslistermijnen voor uw eigen risico komt. Het is dus altijd van belang de gemeente schriftelijk te informeren op het moment dat u van mening bent dat er termijnen worden overschreden.

Wat kost mijn omgevingsvergunning?

Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwsom en de procedure. Meer informatie over leges vindt u in de Legesverordening 2017.

Ik heb mijn omgevingsvergunning binnen, mag ik gaan (ver)bouwen?

De gemeente publiceert de beschikking op uw vergunning in het weekblad “Het Kompas”. U kunt alle bouwaanvragen en besluiten ook vinden op www.sliedrecht.nl (u kijkt bij Actueel daarna op Bekendmakingen) U mag gaan (ver)bouwen zodra uw omgevingsvergunning binnen is maar er kan tot 6 weken nadat de vergunning aan u is verstuurd, nog bezwaar gemaakt worden door belanghebbenden. Er mag dus wel gebouwd worden, maar dat is voor uw eigen risico zolang de vergunning nog niet onherroepelijk is. Voor de zekerheid kunt u wachten met (ver)bouwen tot deze 6 weken voorbij zijn. Als werkzaamheden niet ongedaan gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld bij het kappen van bomen of als u naast bouwen ook zult slopen, bent u verplicht om te wachten met het uitvoeren van deze werkzaamheden tot deze 6 weken om zijn en er geen bezwaar of beroep is ingediend.

Waar kan ik door de gemeente genomen besluiten met betrekking tot (ver)bouwen vinden?

U kunt alle bouwaanvragen en besluiten vinden op www.sliedrecht.nl. U kijkt links bij Actuliteiten en vervolgens onder Bekendmakingen. Ook worden alle aanvragen en besluiten gepubliceerd in het weekblad "Het Kompas"

Welke vergunningen heb ik nog meer nodig als ik ga (ver)bouwen?

De omgevingsvergunning voegt ruim 25 vergunningen samen. Vaak volstaat voor uw werkzaamheden deze ene vergunning. Maar soms heeft u nog een vergunning nodig die niet meegaat in de omgevingsvergunning. Een terras- of evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toestemming nodig van het Waterschap of Rijkswaterstaat. Het is daarom verstandig over uw plannen eerst contact op te nemen de afdeling Ruimte, team VROM van de gemeente.

Ik heb geen omgevingsvergunning nodig, kan ik gaan (ver)bouwen?

Ondanks dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft, moet u zich wel houden aan de wetten en voorschriften die voor een (ver)bouwing gelden. U moet daarbij denken aan:

 • de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan
 • de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit
 • het burenrecht uit het Burgerlijk wetboek waarin onder andere onrechtmatig handelen door onthouden van licht en lucht, erf afsluiting, erf afscheiding en uitzicht op andermans erf is opgenomen.

Verder kan de gemeente corrigerend optreden wanneer een bouwwerk in ernstige in strijd is met redelijke eisen van welstand. Controle op de naleving van wetten en voorschriften vindt vaak achteraf plaats.

Ik wil (ver)bouwen maar weet niet of het haalbaar is.

Wanneer u plannen heeft om te (ver)bouwen en u weet niet of het haalbaar is, dan kunt u via het Omgevingsloket online aangeven dat u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente. Dit vooroverleg is bedoeld om complexe aanvragen voor te bespreken. Voor simpele aanvragen (bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of een uitbouw) kan direct een vergunningaanvraag worden ingediend, zonder een vooroverleg te houden. Voor deze simpele aanvragen kunt u vooraf ook informatie inwinnen bij de afdeling Ruimte, team VROM. U kunt dan kosteloos laten nagaan of uw plan binnen het geldende bestemmingsplan past, hoe u een aanvraagformulier voor een vergunning moet invullen en welke procedure u moet volgen.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Omgevingsloket online.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina's kunnen ook interessant zijn voor u: