Gebruiksvergunning of gebruiksmelding voor bouwwerken

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Let op: de gebruiksvergunning is per 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning. In plaats van de gebruiksvergunning vraagt u de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aan.

Gebruiksvergunning

Soms is voor het gebruik een gebruiksvergunning vereist, bijvoorbeeld omdat de risico’s voor gebruikers groot zijn. In de meeste gevallen kan volstaan worden met een gebruiksmelding. Het gebruiksbesluit kent drie verschillende situaties:

  1. het vergunningplichtig gebruik
  2. het meldingplichtig gebruik
  3. het algemeen gebruik, er moet worden voldaan aan de algemene voorschriften

Hoe doe ik een gebruiksmelding of vraag ik een gebruiksvergunning aan?

Voor het doen van een gebruiksmelding of het aanvragen van een gebruiksvergunning gebruikt u het onderstaande formulier 'Gebruiksvergunning melding’. U stuurt het ingevulde formulier, met de op het formulier aangegeven documenten, in drievoud op naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Brandweer Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig?

U hebt een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig voor het gebruik van gebouwen die nachtverblijf bieden aan 5 personen of meer of dagverblijf bieden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven of basisscholen.

Wanneer ben ik meldingplichtig?

U bent meldingplichtig als er in het bouwwerk 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn of wanneer sprake is van een woonfunctie die gebruikt wordt voor kamergewijze verhuur aan 5 of meer personen.

Hoe lang duurt het voor mijn gebruiksvergunning of gebruiksmelding behandeld is?

U ontvangt binnen 12 weken onze beslissing op uw aanvraag voor een gebruiksvergunning. Een gebruiksmelding meldt u 4 weken voor de aanvang van het gebruik.

Wat kost een gebruiksvergunning of melding?

U vindt uitgebreide informatie over de kosten van een gebruiksvergunning of gebruiksmelding in de Legesverordening 2019.

Wat stuur ik mee met mijn vergunningaanvraag of melding?

U stuurt de volgende documenten mee met uw vergunningaanvraag of melding:

  • een situatieschets met een noordpijl en een schaal die niet kleiner is dan 1:1000
  • per bouwlaag een plattegrondtekening die niet kleiner is dan 1:100. Is het bouwwerk groter dan 10.000 m2 schaal 1:200
  • op de tekening moeten alle brandpreventieve voorzieningen worden aangegeven

U stuurt de formulieren en tekeningen in 3-voud op.

Zie voor meer informatie Deel D van het Aanvraagformulier Gebruiksbesluit (pdf, 282 kB).

Waar moet het bouwwerk aan voldoen?

Het bouwwerk moet voldoen aan de eisen die worden gesteld in het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit. Het gebruiksbesluit is te downloaden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dossier bouwregelgeving.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en via de Brandweer Sliedrecht via telefoonnummer (088) 636 56 40.