Openbare ruimte en milieu

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen.

 • Bodemverontreiniging, sanering

  Een bodem wordt gesaneerd als uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Vaak wacht men met de daadwerkelijke sanering tot een gunstig moment (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of herinrichting). Soms zijn de risico's voor mens of milieu zo groot dat sanering binnen enkele jaren nodig is.

 • Luchtruim gebruiken

  Wanneer u op grondgebied van de gemeente wilt opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, hete luchtballon, kabelballon of parachute, dan heeft u hiervoor een ”Verklaring van geen Bezwaar” nodig.

 • Milieubeheer, vergunning

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module) kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

 • Visvergunning, aanvragen

  Als u wilt vissen heeft u op grond van de Visserijwet 1963 een vergunning van de eigenaar van het water nodig. De eigenaar van het water kan een particulier, de gemeente, het waterschap of de provincie zijn. In Sliedrecht zijn de visrechten voor de gemeentelijke viswateren verhuurd aan hengelsportvereniging De Voorn. De hengelvereniging geeft in Sliedrecht de visvergunning uit. De VISpas vervangt sinds 1 januari 2007 de welbekende sportvisakte en Grote Vergunning. De VISpas wordt uitgegeven in creditcardformaat.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen, fakkels en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

 • Woonwagens, woonwagenstandplaats

  Sliedrecht heeft een tweetal woonwagenlocaties, te weten aan de Beyerinckstraat en de Burg. van Hofwegensingel. Op deze beide woonwagenlocaties zijn ruimtes (standplaatsen) ingericht voor woonwagens. Indien u in aanmerking wilt komen voor een woonwagenstandplaats, moet u zich laten inschrijven op de daarvoor bestaande wachtlijst.