Monumenten

Monumenten zijn zaken die van algemeen belang zijn door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze een cultuurhistorische- of lokale waarde hebben.

Gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten

In Sliedrecht zijn twee soorten monumenten: gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. Bijvoorbeeld kerken en kastelen, woonhuizen, molens, boerderijen en terreinen kunnen uniek en waardevol zijn voor ons land.

Hoe wordt een pand of bouwwerk een monument?

De gemeente bekijkt of een pand of bouwwerk in aanmerking komt om een gemeentelijk monument te worden. U kunt dit ook aanvragen, dit heet een verzoek tot aanwijzing. Meer informatie hierover leest u op de websites van Monumenten en de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoe doe ik een verzoek tot aanwijzing van een monument?

U stuurt een schriftelijk verzoek tot aanwijzing, met uw motivatie naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Wat vermeld ik in mijn verzoek tot aanwijzing van een gemeentelijk monument?

U vermeldt in het verzoek tot aanwijzing van een gemeentelijk monument uw naam en adresgegevens, uw motivatie en de naam en adresgegevens van de eigenaar van het pand of bouwwerk. Alle informatie met betrekking tot de monumentale waarde zoals bouwtekeningen, de functie van het pand of bouwwerk en bijvoorbeeld de naam van de architect ondersteunen uw verzoek.

Wat zijn de kosten voor de aanvragen en verzoeken?

Voor de procedure worden geen kosten in rekening gebracht.

Wat gebeurt er met mijn verzoek tot aanwijzing van een gemeentelijk monument?

De gemeente gaat na of het pand of bouwwerk in aanmerking komt voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Onderdeel van de procedure is het vragen van advies aan een onafhankelijke commissie. In Sliedrecht is dit de Monumencommissie Sliedrecht.

Hoe lang duurt de afhandeling van mijn verzoek?

De afhandeling van een verzoek tot aanwijzing van een gemeentelijk monument duurt maximaal zes maanden na ontvangst van uw verzoek.

Hoe vraag ik subsidie aan voor mijn rijksmonument?

Voor rijksmonumenten doet u uw subsidieaanvraag bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Wat moet ik meenemen voor een subsidieaanvraag?

Voor uw subsidieaanvraag neemt u het volgende mee:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • de tekeningen en bestektekeningen op schaal van de bestaande en de nieuwe toestand
  • de relevante principedetails en foto's
  • de bouwtechnische en bouwhistorische opnamen
  • de gespecificeerde begroting inclusief bijkomende kosten
  • monumentenvergunning voor de werkzaamheden

Mag ik iets verbouwen aan een monument?

U mag nooit zomaar iets verbouwen aan een monument. Het is altijd mogelijk om bij de monumentencommissie langs te komen voor advies. Als u min of meer concrete plannen heeft voor renovatie, wijzigingen of zelfs uitbreiding van het pand, dan kunt u via de secretaris van de monumentencommissie een afspraak maken. Daarna kan zo nodig een vergunning worden aangevraagd.

Voor een verbouwing van of een wijziging aan een gemeentelijk monument moet u een 'vergunning wijziging gemeentelijk monument' aanvragen. Wanneer de gemeente Sliedrecht uw aanvraag goedkeurt, dan ontvangt u de monumentenvergunning.

Hoe vraag ik een vergunning gemeentelijk monument aan?

Voor het aanvragen van een 'vergunning gemeentelijk monument' vult u het formulier “Aanvraag Monumentenvergunning”, in. Het ingevulde formulier stuurt u op naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. afdeling Ruimte, team VROM
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Download het formulier Aanvraag monumentenvergunning.

Wat lever ik verder in bij mijn aanvraag van een 'vergunning wijziging gemeentelijk monument'?

U levert voor een vergunning voor het wijzigen van een monument de volgende documenten in:

  • de tekening van zowel de huidige als de gewenste situatie op een schaal van 1:100
  • de relevante details op een schaal van 1:50
  • gevelaanzichten

Ook dient u een formulier in te vullen. Dit formulier kunt u opvragen bij de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 962 of downloaden via Omgevingsloket online.

Hoe lang duurt het voordat ik de 'vergunning wijziging monument' krijg?

Het verkrijgen van een 'vergunning wijziging monument' voor gemeentelijke monumenten duurt over het algemeen 12 weken.

Mag ik een pand,wat valt onder gemeentelijk monument, slopen?

U mag een gemeentelijk monument slopen als u daar een sloopvergunning gemeentelijk monument voor heeft.

Hoe vraag ik een sloopvergunning voor een gemeentelijk monument aan?

U vraagt deze Sloopvergunning schriftelijk aan bij:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. afdeling Ruimte, team VROM
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Hoe lang duurt het voor ik mijn sloopvergunning gemeentelijk monument krijg?

Het verkrijgen van een sloopvergunning voor een gemeentelijk monument duurt maximaal 12 weken.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie belt u met de afdeling Ruimte, team VROM via telefoonnummer (0184) 495 962.

Nog meer informatie leest u op de websites:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: