Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

Als u kamers verhuurt of wilt verhuren heeft u een omzettingsvergunning nodig. U heeft een vergunning nodig, wanneer u een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) wilt omzetten.

Belangrijkste voorwaarden

 • Bij kamerverhuur vraagt u een omzettingsvergunning aan. Kamerverhuur aan meer dan 4 personen is niet toegestaan.
 • De omzettingsvergunning is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar.
 • Voor geheel Sliedrecht geldt een quotering van maximaal 2% aan onzelfstandige woningen per straat of woongebouw.
 • Voor de toepassing van de 2%-norm per straat worden alle woongebouwen buiten beschouwing gelaten en alle woonruimten in eigendom van woningcorporatie Tablis Wonen en andere in Sliedrecht werkzame woningcorporaties.
 • Een zelfstandige woning grenst aan maximaal één onzelfstandige woonruimte. Er mogen geen onzelfstandige woonruimten naast elkaar gesitueerd zijn.
 • Er is tenminste 12 m2 gebruiksoppervlakte per bewoner beschikbaar.
 • Er is voor elke bewoner een eigen verblijfsruimte om te slapen beschikbaar van tenminste 7,5 m2 met een breedte van minimaal 2,4 m.
 • Voor het verkrijgen van een vergunning wordt door de gemeente in samenwerking met de politie een leefbaarheidstoets uitgevoerd. In deze toets wordt gekeken of er klachten over de woning zijn en of de straat/wijk onder druk staat dan wel of wordt verwacht dat door het verlenen van de vergunning de druk op de leefbaarheid toeneemt. Ook andere relevante factoren rondom de woning, zoals de aanwezigheid van horecagelegenheden, parkeerdruk, etc. worden in de leefbaarheidstoets betrokken.

Tevens wordt goed verhuurderschap getoetst (en gehandhaafd). Goed verhuurderschap gaat over het bieden van goede huisvesting voor bewoners. Dat is in ieder geval:

 • Legale huisvesting (alle benodigde vergunningen zijn afgegeven en vereiste meldingen zijn gedaan).
 • Het pand verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt in goede staat gehouden.
 • Het pand voldoet aan de geldende bouwtechnische- en brandveiligheidseisen.
 • In het kader van veiligheid en voorkoming van overlast zijn huisregels in de taal van de bewoners opgesteld.
 • Er is sprake van geregeld beheer, waarbij iemand is aangesteld die aanspreekpunt is voor bewoners, omwonenden en de gemeente en een actueel overzicht bijhoudt van de bewoners van het pand.

In verschillende omstandigheden is ook een omgevingsvergunning vereist. Dit geldt bijvoorbeeld, als in een bestemmingsplan is bepaald dat een woning in principe uitsluitend bedoeld is voor huisvesting van een huishouden. U kunt dit navragen bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

Omzettingsvergunning aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier omzettingsvergunning (pdf, 124 kB) volledig ingevuld per e-mail indienen via vergunningen@sliedrecht.nl.

Een aanvraag kunt u ook per post indienen via het adres:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Team VTH
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Het aantal omzettingsvergunningen is gelimiteerd, vraag de vergunning daarom tijdig aan.

Leges

De  behandeling van een aanvraag omzettingsvergunning kost € 200,00.

Afhandeling

Na uw aanvraag krijgt u binnen 12 weken bericht. De gemeente kan deze termijn eventueel met 12 weken verlengen.

Wet- en regelgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: