Bodemverontreiniging, sanering

Een bodem wordt gesaneerd als uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Vaak wacht men met de daadwerkelijke sanering tot een gunstig moment (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of herinrichting). Soms zijn de risico's voor mens of milieu zo groot dat sanering binnen enkele jaren nodig is.

Saneringsplan

Per verontreinigingsgeval stelt men vooraf een saneringsplan op. Bij het opstellen van het plan wordt er gekeken naar de functie van de grond. Zo zijn de eisen voor de grond voor industrieterreinen anders dan voor woonwijken. Dit functioneel saneren kan betekenen dat de verontreiniging blijft zitten en dat er maatregelen worden genomen om contact met de verontreiniging of verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Bij eenduidige, perceelsgebonden gevallen kan ook worden volstaan met het volgen van de meldingsprocedure conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

Hoe vraag ik toestemming aan om de bodem te saneren?

U vraagt toestemming aan door uw saneringsplan of BUS-melding op te sturen naar: Provincie Zuid Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag. Alle benodige formulieren zijn met onderstaande link te downloaden via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wanneer moet ik de bodem saneren?

U moet de bodem saneren als uit bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstig verontreinigde grond. Iedereen, die een bouwvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand, moet een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden in de grond verricht gaan worden of als ergens bodembedreigende activiteiten zijn of zullen worden uitgevoerd.

Hoe lang duurt het voordat ik goedkeuring krijg?

Een reguliere instemming met een saneringsplan kost 15 weken. Daarna komt nog een bezwaartermijn van 6 weken, waarin de initiatiefnemer (op eigen risico) wel al kan beginnen met de sanering. Een instemming met een saneringsplan via een verkorte procedure duurt ongeveer 6 weken. Ook daarna komt nog een bezwaartermijn van 6 weken, waarin de initiatiefnemer (op eigen risico) al kan beginnen met de sanering. Bij het indienen van een BUS-melding kunt u na 5 weken starten met de sanering, tenzij de Provincie Zuid Holland eerder aangeeft dat de sanering niet voldoet aan de regels van het Besluit Uniforme Saneringen.

Wat kost (de toestemming voor) bodemsanering?

De kosten van de bodemsanering zijn afhankelijk van het soort bodemsanering, de diepte en de oppervlakte. Uw aanvraag om toestemming of BUS-melding zijn gratis.

Wat stuur ik mee met mijn saneringsplan?

Bij het saneringsplan moet u de voorliggende onderzoeken meesturen. Verder moet u een recente kadastrale kaart meesturen en aangegeven welke belanghebbenden er zijn naast uzelf. Voor een volledig overzicht van de eisen aan een saneringsplan verwijzen wij u naar de Wet Bodembescherming.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is primair van toepassing: 'Wet bodembescherming' en Besluit bodemkwaliteit. Afhankelijk van de aard van de sanering kunnen nog diverse andere wetten van toepassing zijn.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 85 85 en de website van de Provincie Zuid Holland.