Waterveiligheid

Het is duidelijk dat Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tussen 2030 en 2050 ook rekening moeten houden met dijkversterking op een aantal plekken aan de Merwede, Lek en Noord. Dit geldt ook voor de dijken in Sliedrecht. Wat de opgave precies wordt, weten we als het Waterschap de dijken beoordeeld heeft. Deze beoordeling vindt plaats in 2019-2020.

Gebiedsopgave Sliedrecht

We willen ons goed voorbereiden op een eventuele ramp. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht hoe toekomstige dijkversterkingen gecombineerd kunnen worden met andere projecten op of rond de dijk. Dit onderzoek is beschreven in het zogeheten MIRT-rapport Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (pdf, 2,4 MB). Sliedrecht krijgt hierbij bijzondere aandacht, omdat we hier te maken hebben met tweezijdige lintbebouwing op de dijk. Dit beeld van de dijk willen we graag behouden. In de deelrapportage Gebiedsopgave Sliedrecht (pdf, 2,6 MB) staan verschillende dijkversterkingsvarianten beschreven voor het centrum van Sliedrecht. In november 2016 is tijdens een eerste informatieavond hierover kennis en informatie met bewoners en bedrijven uitgewisseld.

Drie dijkversterkingsvarianten Rivierdijk-West

Naar aanleiding van de verwachte dijkversterking in het centrum van Sliedrecht, zijn gemeente Sliedrecht en Waterschap Rivierenland door de Gebiedsraad A5H gevraagd om een nadere analyse te doen van drie dijkversterkingsvarianten ter hoogte van Rivierdijk-West. Hier is een mogelijke dijkversterking moeilijk in te passen. In januari 2018 is tijdens een tweede informatieavond het plan van aanpak voor de nadere analyse gepresenteerd aan bewoners en bedrijven. Ook konden de aanwezigen alvast hun reactie geven op de drie dijkversterkingsvarianten. In januari 2019 vond een derde informatieavond Waterveiligheid plaats, waarin de uitkomsten van de nadere analyse van de dijkversterkingsvarianten zijn gepresenteerd.

Lees de resultaten van het onderzoek (pdf, 3,1 MB).

Hoe gaat het nu verder?

In 2019-2020 beoordeelt het waterschap onze dijken aan de nieuwe wettelijke normen. Op basis van de resultaten worden de dijkvakken opgenomen in de programmering van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). In 2025 worden voor de eerste dijkvakken de eerste verkenningen voor een ontwerp gemaakt. De nadere analyse van de dijkversterkingsvarianten Rivierdijk-West vormt een goede basis voor deze vervolgfase. Wanneer dit vervolg aanbreekt, worden belanghebbenden opnieuw actief betrokken. Uiteindelijk vindt de realisatie vanaf 2030 plaats.

Lees hier de meest recente informatiebrief (pdf, 2367 kB) en het persbericht (pdf, 120 kB) over de laatste stand van zaken.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor de toekomst? Mail dan naar waterveiligheid@sliedrecht.nl.

Wilt u meer informatie over de waterveiligheidsopgave in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden? Ga dan naar www.A5H.nl.