Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mooie historische dijklint. Dit willen we behouden. De gemeente is daarom bezig met een toekomstvisie voor het dijklint: de Dijkvisie Sliedrecht. Deze Dijkvisie zal als richtlijn dienen voor nieuwe ontwikkelingen op en aan het historisch dijklint.

Prestentatie Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

Prestentatie Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

De concept-Dijkvisie is gepresenteerd op 1 september 2016. De film die toen is laten zien, is hieronder te bekijken.

Mogelijkheid inspraak

Tijdens de periode waarin het plan ter inzage lag, konden inwoners conform de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen op de Ontwerp-Dijkvisie Sliedrecht. Er waren ruim 70 reacties, die -voor zover mogelijk- zijn verwerkt in de Dijkvisie.

Uitvoering

De eerste werkzaamheden uit het plan, worden het komende half uitgevoerd. Dan gaat noodzakelijk onderhoud gepleegd worden aan Kerkbuurt-West.

Als eerste staat de aanpak van Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost gepland. De voorlopige planning is als volgt:

  • De nutsbedrijven Oasen en Stedin beginnen in maart 2017 met het vervangen van hun leidingen;
  • Het voorlopig ontwerp van Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost zal in april gereed zijn. Belanghebbenden kunnen hun reactie geven op het ontwerp.
  • Na het verwerken van de opmerkingen, zal het definitief ontwerp worden vastgesteld;
  • De aanbesteding vindt voor de bouwvakvakantie plaats;
  • De aannemer begint in het derde kwartaal met de werkzaamheden.

Terugblik

Het dorpse karakter van Sliedrecht wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mooie historische dijklint. Dit willen we behouden. De gemeente is daarom bezig met een toekomstvisie voor het dijklint: de Dijkvisie Sliedrecht. Deze Dijkvisie zal als richtlijn dienen voor nieuwe ontwikkelingen op en aan het historisch dijklint.

Bijlage 1 - Kaart historisch dijklint

Bewonersavonden

De gemeente hecht bij het tot stand komen van de Dijkvisie grote waarde aan de betrokkenheid van de bewoners en bedrijven van het historische dijklint. Daarom zijn voor hen in juni en juli 2015 door de gemeente reeds in een vroeg stadium drie bijeenkomsten georganiseerd, telkens voor een gedeelte van het Sliedrechtse dijklint.
Tijdens deze bijeenkomsten is de door de gemeente gemaakte inventarisatie gepresenteerd, waarbij de nadruk lag op de bestaande karakteristieken, kwaliteiten en knelpunten van het dijklint. Tevens werd een doorkijk gemaakt naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom het dijklint.

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid om op de inventarisatie te reageren door aanvullingen, wensen en suggesties aan te dragen. De verzamelde informatie diende als input voor de Dijkvisie.

Dijklint in Sliedrecht

Voor de drie bijeenkomsten zijn alleen de bewoners en bedrijven van het historische dijklint uitgenodigd, omdat zij direct belanghebbenden zijn. De overige inwoners en bedrijven van Sliedrecht werden ook bij het proces betrokken, immers de dijk is van iedereen. Zij kregen de gelegenheid om via deze website zijn of haar bijdrage in te brengen.

Via de onderstaande links kunt u de presentaties terugzien:

Inbreng uit bewonersavonden

De bewoners en bedrijven hebben tijdens de bijeenkomsten al veel input geleverd. Deze input is benut voor het opstellen van de Dijkvisie. Daarnaast is een deel van de inbreng gebruikt voor afwegingen binnen het project 'Herinrichting Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost' en ten behoeve van het opstellen van het nieuwe 'Verkeersbeleidsplan'.

Uit de bijeenkomsten zijn enkele knelpunten duidelijk naar voren gekomen. De meest uitspringende knelpunten zijn de verpaupering ten gevolge van langdurige leegstand, overlast van vracht- en busverkeer en schade aan woningen door trillingen.

Door enkele bewoners van de Baanhoek zijn vragen gesteld met betrekking tot de 'uitkoopregeling hoogspanningsleidingen'. Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2015 een specifieke bewonersavond belegd. De betreffende bewoners zijn hiervoor per brief uitgenodigd.

Dijklint

Indien u van mening bent dat er sprake is van een onveilige situatie, bij voorbeeld op (potentiële) bouwlocaties, kunt u dit melden bij de gemeente. Zo nodig zal de gemeente handhavend optreden.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud en het proces kunt u contact opnemen met de  stedenbouwkundige van de gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495 962.Ontwerp-Dijkvisie