Kennisgeving beschikking omgevingsrecht IHC Merwede B.V.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend aan IHC Merwede B.V.

De aanvraag is ingediend voor de gehele inrichting in verband met het veranderen en wijzigen van de inrichting. De verandering betreft een proefhei-installatie ten behoeve van het testen van hydraulische heihamers. De inrichting is gelegen aan de Molendijk 94 te Sliedrecht.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 26 mei 2018 tot en met
29 juni 2018 ter inzage in de Publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, van 9:00 uur - 15:00 uur, Industrieweg 11,  algemeen telefoon 140184.

Inloopavond 12 juni 2018 in het Baggermuseum

Op dinsdagavond 12 juni 2018 vanaf 17.00 – 19.00 uur wordt een inloopavond georganiseerd in het Baggermuseum, Molendijk 204. Hier kunnen vragen gesteld worden aan de deskundigen over o.a. geluid en trillingen met betrekking tot de verleende beschikking. Verder zijn IHC en de gemeente Sliedrecht aanwezig om overige vragen te beantwoorden.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.