WABO ontwerpbesluit herinricht Kerkbuurt Oost

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de herinrichting van Kerkbuurt-Oost door het openstellen voor het verkeer. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 14 december 2016.

De ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017 ter inzage:

  • in de Publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, van 9:00 uur - 15:00 uur, Industrieweg 11, algemeen tel. nr. 140184.

Herstelprocedure

De terinzagelegging betreft een herstelprocedure op de verleende omgevingsvergunning van 27 januari 2017 voor het herinrichten van Kerkbuurt-oost door het openstellen voor het verkeer voor een periode van 10 jaar. Hiertegen is bezwaar gemaakt en vervolgens ter zitting behandeld in de commissie voor de bezwaarschriften. Uit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften aan het college blijkt dat de procedure niet correct is doorlopen. Met het ter inzage leggen van dit ontwerpbesluit met bijbehorende stukken wordt dit hersteld.

Zienswijzen

Gedurende de tijd van de terinzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer Scholten van het team Fysiek, telefoonnummer (0184) 495 916.
Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt.