WABO projectbesluit Baanhoek 34

Initiatiefnemer is voornemens 4 woningen op te richten ter plaatse van de Baanhoek 34 te Sliedrecht.

Ligging

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de Baanhoek tussen de nummers 36 en 32, in het gedeelte van de Baanhoek tussen de Tolsteeg en de Deltalaan.

Ligging Baanhoek 34

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 24 maart 2015 een omgevingsvergunning te hebben verleend de activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (het bouwplan voldoet niet aan het bestemmingsplan);
  • het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit WABO projectbesluit is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.