WABO projectbesluit Tolsteeg 35 (voorheen achterzijde Baanhoek 97)

Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de achterzijde van het perceel aan de Tolsteeg 35 (voorheen achterzijde van het perceel aan de Baanhoek 97) kadastraal bekend gemeente Sliedrecht sectie K nummer 2844.

Ligging

Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door bedrijventerrein ‘Kerkerak’. De noordelijke grens wordt gevormd door de waterkering en de zuidelijke grens door de Beneden Merwede, aan de westzijde bevindt zich woningbouw en bebouwing met een maatschappelijke functie.

Ligging Tolsteeg 35

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 8 december 2015 een omgevingsvergunning te hebben verleend de activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk
  • het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit WABO projectbesluit is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit WABO projectbesluit of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.