Wonen en welstand

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat u als inwoner in een prettige omgeving kunt wonen, met de voorzieningen die u nodig hebt zoveel mogelijk bij de hand. Ook willen we de woningen eerlijk en in balans verdelen. We willen bovendien zeker weten dat we voldoende en goede sociale woningen beschikbaar hebben.

Wonen

Voor het verbeteren van de woonomgeving vinden we het belangrijk om gevarieerd te bouwen, in klasse en architectuur. Bij nieuwbouw geven we extra aandacht aan sociale woningbouw en ‘starters’. Ook willen we blijven investeren in de woonomgeving in het algemeen.

Wat doen we de komende tijd?

Samen met Tablis Wonen maken we weer een lokale woonvisie. Het verstrekken van startersleningen blijft beperkt tot het beschikbare saldo, bestaande uit rente en aflossing van de verleende leningen.  Er is aandacht voor ouderen en hun woonwensen, m.n. de keuze voor verhuizen of niet verhuizen maar aanpassen van de huidige woning.

Stedelijke vernieuwing

  • We vernieuwen het Burgemeester Winklerplein. De herstructurering van de Staatsliedenbuurt is inmiddels begonnen
  •  We zoeken naar manieren om het bestaand stedelijk gebied nog meer te benutten
  • We verbeteren de woonomgeving door gevarieerd te bouwen, in klasse en architectuur
  • Met de woonwagenbewoners bij de Beyerinckstraat komen we tot een herinrichtingsplan
  • Met de opbrengst van bouwgronden voor woonwijken dragen we bij aan ons woningbouwprogramma
  • Het plan Baanhoek-West voeren we in vier fasen uit. Per cluster worden ongeveer 235 woningen gebouwd. In elke fase worden ook kavels uitgegeven voor bedrijfsbebouwing en maatschappelijke doeleinden

Baanhoek

Huurwoningen

  • Nadat de Regionale Prestatie Afspraken Lange Termijn zijn vastgesteld, bekijken we samen met Tablis Wonen of het zin heeft ook nog lokale afspraken te maken
  • De overeenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Stichting Tablis Wonen is in 2015 verlengd
  • Vrijkomende gemeentelijke huurwoningen blijven we verkopen

Monumenten

We nemen om het jaar  deel aan de Open Monumentendag. Er zullen in het komende jaar weer een aantal bijzondere panden aangewezen worden als gemeentelijk monument.

Welstand

De gemeente Sliedrecht heeft een door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota (pdf, 5,9 MB). Met de welstandsnota willen we voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. De nota helpt bij het maken van een passend bouwplan, waarover de welstandscommissie (ook wel commissie ruimtelijke kwaliteit) later adviseert. We hopen u als inwoner of ondernemer met de nota ook enthousiast te maken over het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit met uw eigen bouwproject.

In de praktijk blijken veel mensen bereid mee te werken aan het behouden of verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, als zij van tevoren weten waarop de welstandscommissie toetst.

Plaatsing en uiterlijk van bouwwerken

Bij iedere aanvraag voor een vergunning bekijkt de welstandscommissie of het plan voldoet aan de 'redelijke eisen van welstand'. Dat betekent dat de plaatsing en het uiterlijk van het bouwwerk worden beoordeeld, op basis van artikel 12 van de Woningwet.

Reclame in de buitenruimte

Reclame in de buitenruimte kan bijdragen aan de levendigheid van een gebied, maar kan ook ten koste gaan van het straatbeeld. In gebieden met commerciële functies zijn reclames (tot op zekere hoogte) op zijn plaats. Reclame-uitingen op andere plaatsen in onze gemeente zijn aan meer regels gebonden. Hoe meer een reclame in het zicht staat, hoe zwaarder de eisen die daaraan worden gesteld.

In ons Reclamebeleid (pdf, 4,6 MB) hebben wij vastgelegd wat wel of niet acceptabel is. Reclame is overigens in veel gevallen vergunning plichtig en wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening.

Verantwoording

Eén keer per jaar ontvangt de gemeenteraad een verslag over de manier waarop de welstandscommissie de welstandsnota heeft toegepast. Ook het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad jaarlijks een B&W-verslag Welstandsbeleid voor.