Grondbeleid en Prijsbeleid

Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015, Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015, en Beleid en prijzen voor verkoop/verhuur van snippergroen, niet-groene reststroken en verhuur van volkstuinen per 1 januari 2017

  • Beleid en prijzen voor verkoop/verhuur van snippergroen, niet-groene reststroken en verhuur van volkstuinen per 1 januari 2017

    In het op 31 maart 2015 vastgestelde Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015 zijn de nieuwe beleidskaders en toetsingskaders voor verkoop en verhuur van gemeentelijk groen opgenomen, evenals een kaart met de verschillende groenstructuren binnen de gemeente. Op deze kaart is aangegeven welke percelen gemeentelijk groen niet voor verkoop of verhuur in aanmerking komen (hoofdgroenstructuur en wijkgroenstructuur) en welke percelen mogelijk voor verkoop of verhuur in aanmerking kunnen komen (woon- en buurtgroen). In de op 31 maart 2015 vastgestelde Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015 worden de uitgangspunten gegeven voor de wijze waarop de prijzen van snippergroen, niet-groene reststroken en volkstuinen worden berekend, voor de hoogte van de prijzen en voor de wijze van aanbieden. De in de bijlage genoemde prijzen worden jaarlijks, per 1 januari herzien.

  • Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015

    De op 31 maart 2015 vastgestelde Nota Grondbeleid sluit aan bij de (nieuwe) economische realiteit dat veel gebiedsontwikkelingen (moeten) worden ingevuld vanuit initiatieven van derden en sluit aan bij het besef dat het nemen van risico’s op gebiedsontwikkelingen niet per definitie een gemeentelijke taak is. Deze beleidsnota moet de gemeente in staat stellen haar nieuwe faciliterende en regisserende rol bij gebiedsontwikkeling goed te kunnen uitvoeren. Met dit nieuwe beleid wordt tevens bereikt dat alle partijen die initiatieven willen ontplooien weten wat zij van de gemeente op het terrein van grondbeleid en de daarbij behorende kosten kunnen verwachten.

  • Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015

    De op 31 maart 2015 vastgestelde Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015 geeft de uitgangspunten voor de wijze waarop de prijzen van de verschillende soorten vastgoed en gronden worden berekend, voor de hoogte van de prijzen en voor de wijze van aanbieden. Deze Nota heeft als doelstelling om zowel intern (bestuur en organisatie) als extern (markt en bewoners) inzicht te geven in de wijze van vaststelling van de prijzen van gronden en vastgoed op basis van de geldende wet- en regelgeving. Tevens biedt deze nota een handreiking voor de toe te passen methodiek ter bepaling van de uitgifteprijzen die in exploitatieplannen gehanteerd zullen worden. De in de bijlage genoemde prijzen voor snippergroen, niet-groene reststroken en volkstuinen worden jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 2016, herzien.