Subsidie aanvragen

Het is voor organisaties mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Sliedrecht. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten organisaties voldoen aan de eisen en criteria die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht.

Let op de deadline waarop de subsidies aangevraagd dienen te worden.

Diverse soorten subsidies

De gemeente Sliedrecht verstrekt diverse soorten subsidie. Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende subsidievormen.

Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid Sociaal 2017-2020 en de subsidiebeleidsregels Sociaal zijn de beleidsdocumenten waaraan wij de subsidieaanvragen op het sociale- en welzijnsterrein toetsten. De uiterste datum voor het indienen van een structurele subsidie is 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Subsidievormen

Structurele prestatiesubsidie professionele organisaties, instellingen en scholen:

Een structurele prestatiesubsidie professionele organisaties, instellingen en scholen wordt verleend aan professionele organisaties en instellingen, werkzaam op het terrein van maatschappelijk welzijn, en wordt aan de hand van prestatieafspraken verstrekt. Er wordt gestuurd op maatschappelijke effecten op de lange termijn. De prestaties worden gemonitord aan de hand van tussentijdse rapportages en jaarlijkse gesprekken. De aanvraag moet voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het te subsidiëren activiteitenplan gerealiseerd wordt of een aanvang neemt, worden ingediend. Om een subsidie aan te vragen moet er een aantal stukken overlegd worden. Welke stukken dit zijn vindt u op het aanvraagformulier.

Activiteitensubsidie sportverenigingen:

Een activiteitensubsidie sportverenigingen wordt verleend aan verenigingen die bijdragen aan de volgende ambities, zoals opgenomen in de Sportnota Sportief in Sliedrecht 2019-2025:

 • Alle inwoners van Sliedrecht hebben de mogelijkheid om hun leven lang te kunnen sporten en bewegen.
 • Sportverenigingen in Sliedrecht zijn toekomstbestendig en in staat om een maatschappelijke rol te vervullen.
 • De sportinfrastructuur is functioneel, kwalitatief op orde en duurzaam.

Aan deze subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • De sportactiviteiten zijn gericht op breedtesport, niet op topsport.
 • De sportactiviteiten worden op niet commerciële basis aangeboden.
 • De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen.
 • De sportvereniging geeft bij het indienen van een subsidieaanvraag aan welk beleid ze hanteren bij betalingsachterstanden van jongeren.
 • Sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie treffen waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen.

De aanvraag moet voor 1 juli van het jaar voorafgaand ana het jaar waarin het te subsidiëren activiteitenplan gerealiseerd wordt of een aanvang neemt, worden ingediend. Om een subsidie aan te vragen moet er een aantal stukken overlegd worden. Welke stukken dit zijn vindt u op het aanvraagformulier.

Eenmalige activiteitensubsidie:

Een activiteitensubsidie wordt verleend om gerichte steun te bieden aan organisaties die een eenmalige activiteit organiseren om het gemeenschapsgevoel in Sliedrecht te vergroten. Activiteitensubsidies worden verleend voor activiteiten die aansluiten bij thema's van het collegeprogramma en kunnen een looptijd van meerder jaren bestrijken. De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor het tijdstip waarop een aanvang met de activiteit wordt gemaakt, worden ingediend. Om een subsidie aan te vragen moet er een aantal stukken overlegd worden. Welke stukken dit zijn, vindt u op het aanvraagformulier.

Eenmalige activiteitensubsidie buurtinitiatieven

Een eenmalige activiteitensubsidie voor buurtinitiatieven wordt verleend aan inwoners uit Sliedrecht die een activiteit in de buurt, de wijk of het dorp willen organiseren, bijvoorbeeld een spelmiddag of een buurtbarbecue.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om een aanvraag te kunnen indienen:

 • U organiseert een activiteit voor de inwoners van Sliedrecht die vrij en openbaar toegankelijk zijn
 • De activiteit draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen inwoners uit de buurt, de wijk of het dorp
 • Het initiatief kan op steun rekenen bij de inwoners uit de buurt, de wijk of het dorp
 • U regelt (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen
 • U heeft de Algemene subsidieverordening Sliedrecht 2017 gelezen
 • De aanvraag moet uiterlijk 3 weken voor de start van de activiteit aangeleverd worden. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Wat subsidiëren we wel:

 • Het huren van materialen, zoals statafels, partytenten, spellen of een springkussen
 • Knutselmateriaal zoals verf, potloden en kwasten
 • Drukwerk
 • Legeskosten

Wat subsidiëren we niet:

 • Het kopen van materialen, zoals barbecues, statafels, gereedschap of kleding;
 • Honoraria voor artiesten;
 • Vergoedingen voor vrijwilligers;
 • Alcoholische drankjes
 • Eet- en drinkwaar
 • Statiegeld

Om een subsidie aan te vragen, moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • Onderstaand aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend
 • Een activiteitenplan: welke activiteiten zullen georganiseerd worden en met welk doel
 • Een overzicht van uw inkomsten en uitgaven (begroting)

De gemeente heeft jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor inwonersinitiatieven. Na het bereiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie meer, ook al voldoet een aanvraag aan het gemeentelijke subsidiebeleid. Een aanvraag is geen garantie voor daadwerkelijke verlening van de subsidie.

Kosten

De doorlooptijd voor een eenmalige subsidieaanvraag is 8 weken. Voor een structurele subsidie start de doorlooptijd acht weken na de Begrotingsraad die in november voorafgaand aan het subsidiejaar plaatsvindt. De aanvraag moet echter voor 1 juli van dat jaar zijn ingediend.

Verantwoording subsidie (vaststelling)

Indien u een subsidie ontvangt, bent u verplicht om een verzoek tot vaststelling in te dienen na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend. Deze aanvraag tot vaststelling moet ingeleverd worden binnen de daarvoor gestelde termijnen:

 • Structurele subsidies: uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar.
 • Activiteitensubsidies: binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk hebben plaatsgevonden.

De bedoeling van het verzoek tot vaststelling is om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u een subsidie heeft ontvangen, ook inderdaad zijn uitgevoerd zoals opgenomen in de verleningsbeschikking. Voorbeelden van aan te leveren gegevens zijn:

 • Bewijzen van betalingen (facturen).
 • Een financieel verslag of (jaar)rekening.
 • Vergelijking van de begrote kosten met de daadwerkelijke kosten.
 • Verslag van de daadwerkelijke uitgevoerde actviteiten (activiteitenplan)

Subsidies tot € 5.000,00 worden door het college direct vastgesteld, tenzij anders is aangegeven in de beschikking. Dient u een verzoek te laat of helemaal niet in, dan kan de subsidie ambtshalve vast worden gesteld. Dit zou betekenen dat het subsidiebedrag op nihil wordt gezet en wij de aan u verleende subsidie zullen terugvorderen.