Onbewoonbaarverklaring

Woningen en woonwagens moeten voldoen aan minimale eisen van woonkwaliteit. De Woningwet bepaalt (via het Bouwbesluit) welke kwaliteiten dat zijn. Het gaat hierbij om minimale eisen ten aanzien van de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van de woning. De gemeente maakt onderscheid tussen nieuwe woningen, bestaande woningen en woonwagens.

Onderzoek

Als na onderzoek blijkt dat een bestaande woning of woonwagen in strijd is met die minimale eisen én die gebreken door "het treffen van voorzieningen" niet zijn weg te nemen, verklaart de gemeente die woning of woonwagen onbewoonbaar. Voor het "onbewoonbaar verklaren" van een woning of woonwagen is toestemming nodig van het Ministerie van VROM.

Mijn huis is onbewoonbaar verklaard, wat nu?

Nadat de gemeente uw woning of woonwagen onbewoonbaar heeft verklaard, mag u deze niet meer gebruiken. U moet uw woning of woonwagen binnen 6 maanden ontruimd hebben.

Wanneer wordt mijn huis onbewoonbaar verklaard?

De gemeente controleert uw woning op de minimale eisen van woonkwaliteit. Deze eisen hebben betrekking op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en maken de woning of woonwagen geschikt voor bewoning. Wanneer uit onderzoek blijkt, dat uw woning niet voldoet aan 1 van de minimale eisen dan bekijkt de gemeente of het mogelijk is de woning zodanig aan te passen dat u er toch kunt wonen. Als dat niet lukt dan gaat de gemeente over tot de onbewoonbaarverklaring.

Kan ik bezwaar indienen tegen de onbewoonbaarverklaring?

U kunt tegen het besluit tot onbewoonbaarverklaring een bezwaar dan wel beroep indienen. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening (datum op het besluit), naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Hoelang duurt de behandeling van mijn bezwaarschrift?

Binnen 12 weken handelen wij uw bezwaarschrift af en krijgt u de beslissing op uw bezwaar thuisgestuurd. Als dit niet lukt, ontvangt u voor afloop van deze termijn een zogenaamd verdaagbesluit, waarin aangegeven wordt dat de afhandeling maximaal 6 weken wordt uitgesteld. Verder uitstel is alleen mogelijk als u daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen.

Wat stuur ik mee met mijn bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift staat minimaal het volgende:

  • reden van uw bezwaar
  • de datum
  • uw handtekening

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: