Algemeen

Meer informatie over: aanmelding primair onderwijs, Open Dag, passend onderwijs, ondersteuningsteam, ambulante begeleiding, inspectie, leerlingenvervoer aanvragen en leerplichtwet.

Aanmelding primair onderwijs

Eind december ontvangen de ouders van wie een kind in het jaar ná het lopende schooljaar 4 jaar wordt een brief van de gemeente. Voor een schooljaar wordt hierbij uitgegaan van de grens op 1 oktober. Deze brief wijst de ouders op het belang van het inschrijven in het primair onderwijs. Ouders moeten hun kind vóór 1 maart ingeschreven hebben op de basisschool en kunnen dit doen bij de basisschool naar keuze.

Open Dag

De Open Dag op de basisscholen in Sliedrecht vindt altijd plaats op de laatste woensdag in januari. Dit jaar is dat op 29 januari 2020. U kunt de scholen de hele dag door bezoeken.  Mocht u op die dag verhinderd zijn, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met de directeur van de school om kennis te maken en de school te bekijken.

Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen ervoor verantwoordelijk om ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan zijn op de school waar u uw kind heeft aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld het speciaal onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u – en met ondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden of het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden– een passende plek op een andere school geboden. Als ouder bepaalt u zelf waar u uw kind aanmeldt. Het ondersteuningsprofiel biedt informatie over de ondersteuning die een school biedt en kan worden opgevraagd bij de scholen. Als u vermoedt of weet dat uw kind vanwege ziekte, leerstoornis of handicap speciale ondersteuning nodig zal hebben in het onderwijs, dient u dit aan te geven bij de aanmelding.

Meer informatie kunt u vinden op de website samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden en op de website Noordelijke Drechtsteden.

Ondersteuningsteam

Alle scholen hebben de beschikking over een ondersteuningsteam. De leerkracht en de intern begeleider kunnen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) voorstellen een leerling nader te bespreken in het Ondersteuningsteam.

Het Ondersteuningsteam wordt gevormd door:

  • De directeur en/of zijn vertegenwoordiger
  • De intern begeleider van de school
  • De jeugdarts of jeugdverpleegkundige
  • Schoolmaatschappelijk werker
  • De orthopedagoog

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is bestemd voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of voor leerlingen met psychiatrische stoornissen, die gedurende de gehele werkweek niet zijn aangewezen op onderwijs in de scholen voor Speciaal onderwijs. Het doel van ambulante begeleiding is leerlingen, die vanwege een langdurige ziekte, handicap of (lichamelijke en/of verstandelijke) beperking, extra aandacht en zorg nodig hebben, zo te begeleiden dat zij binnen het reguliere onderwijs goed kunnen functioneren. Een ambulant begeleider heeft met name een adviserende rol voor leerkrachten en ouders.

Inspectie

De controle op de kwaliteit van het basisonderwijs wordt uitgevoerd door de rijksinspectie van het onderwijs, Postbus 88, 5000 AB Tilburg.

Leerlingenvervoer aanvragen

Online leerlingenvervoer aanvragen.

Leerplichtwet

Het onderwijs in Nederland is gebaseerd op de Leerplichtwet. Deze wet bepaalt dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind vanaf vijf jaar tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt, volledig dagonderwijs volgt.

Voor de regels die gelden voor verlof en overige vragen over leerplichtzaken, verwijzen wij u naar de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid: Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht, telefoon: (078) 770 85 00,  (thema jeugd en onderwijs).