Kinderen van 12 jaar en ouder

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).

Voortgezet onderwijs in Sliedrecht

In Sliedrecht worden twee soorten voortgezet onderwijs aangeboden:

  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • Praktijkonderwijs (pro)

Het VMBO bereidt leerlingen voor op allerlei soorten werk en beroepen én op MBO opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het VMBO. Op het VMBO is daarom ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s. Daarnaast worden  ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Net als op de HAVO en het VWO.

In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Leren door doen, waarbij theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages.

Griendencollege (VMBO)

Griendencollege gaat ver(der) in de begeleiding van leerlingen. ‘Verder’ betekent hier dat we voortbouwen op wat er al is en ‘ver’ dat we daar waar mogelijk de lat hoger leggen. Het Griendencollege slaagt er zo in om leerlingen goed voor te bereiden op het mbo, hun loopbaan en hun rol in de samenleving.

Op het Griendencollege wordt samen geleerd, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In de pedagogische driehoek; kind, ouder en school, maakt ieder kind op het Griendencollege een loopbaanplan. Samen maken we onze school. Onze leerlingen stromen na diplomering door naar MBO opleidingen (niveau 2, 3 of 4).

Leerwegen Griendencollege:

  • Theoretische leerweg (vmbo-t)
  • Gemengde leerweg (vmbo-g)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)       
  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b).

Griendencollege

De Sprong

De Sprong is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs. De leerlingen die De Sprong bezoeken, komen uit de regio West-Alblasserwaard/Oost-IJsselmonde. De school wordt bezocht door leerlingen van twaalf tot achttien jaar, waarvan vaststaat dat ze zijn aangewezen op een praktijkgerichte opleiding. De doelstelling van de school is om de leerling te begeleiden naar het moment dat hij/zij de school kan verlaten met een vervolgopleiding op het MBO, een betaalde baan, dan wel een passende dagbesteding of een participatiebaan.

De Sprong