Wmo

In Sliedrecht willen we dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. De eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk van inwoners zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Komt u er samen niet uit en heeft u hulp nodig, kijk in deze zorgkrant (pdf, 1.198 kB) of voor de Engelse versie (pdf, 1.614 kB) waar u terecht kunt.

De gemeente Sliedrecht is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor:

 • het bevorderen van de sociale samenhang tussen inwoners;
 • het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking;
 • het bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven.

Wmo Sliedrecht

In Sliedrecht kunt u met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning terecht in Het Bonkelaarhuis. U kunt hier terecht voor al uw vragen op het gebied van jeugd- en gezinshulp, zorg en welzijn en werk en inkomen.

Het Bonkelaarhuis

Bonkelaarplein 7
info@sociaalteamsliedrecht.nl
website: www.sociaalteamsliedrecht.nl

Openingstijden Bonkelaarhuis

Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.00 uur

WMO consulent aanwezig

 • Dinsdag en vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
 • Open inloop: 09.00 – 12.00 uur

Medewerker klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden aanwezig

 • Maandag: 09.00 – 13.00 uur
 • Woensdag: 09.00 – 13.00 uur
 • Donderdag: 13.00 – 17.00 uur

U mag langskomen of bellen, welkom!

Algemene voorzieningen in Sliedrecht

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen met een laagdrempelig karakter, die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. U heeft hiervoor geen indicatie van een (huis)arts nodig.

Algemene voorzieningen zijn er in Sliedrecht in drie vormen:

 1. gemeentelijke voorzieningen (zoals welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk en opvangvoorzieningen)
 2. commerciële voorzieningen (zoals maaltijdenservices en boodschappendiensten)
 3. vrijwilligersinitiatieven  

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

In Sliedrecht kunt u bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) terecht voor deze algemene voorzieningen. Zij geven u informatie en advies, bemiddelen voor u als het nodig is en begeleiden en ondersteunen u bij het meedoen aan onze samenleving.
Daarnaast is SWS verantwoordelijk voor:

 • het sociaal raadsliedenwerk
 • mantelzorgondersteuning
 • het bevorderen van vrijwilligerswerk

Maatwerkvoorzieningen

Als algemene voorzieningen niet of onvoldoende helpen om weer mee te doen in de maatschappij, kunt u in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier dan om voorzieningen zoals huishoudelijke  ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassing, thuisondersteuning (begeleiding), logeervoorzieningen, dagbesteding/activering, opvang en beschermd wonen.

wmo maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen worden door de gemeenten in de regio Drechtsteden (dus ook in Sliedrecht) regionaal georganiseerd. Het gaat hier om voorzieningen die uw zelfredzaamheid vergroten en u helpen weer mee te doen in de maatschappij: op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit uw sociale netwerk. Voor deze voorzieningen heeft u een indicatie nodig van uw (huis)arts.

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) biedt deze maatwerkvoorzieningen aan op basis van een indicatie. De inwoner kiest na toekenning van een maatwerkvoorziening voor zorg en ondersteuning in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).

Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De adviesraad geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Het werkveld van de Adviesraad is dus breed: van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Ook passend onderwijs valt hieronder. De adviesraad wil met haar adviezen eraan bijdragen dat iedere inwoner van Sliedrecht zo goed als mogelijk mee kan doen.

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en is alert op knelpunten.

De Adviesraad Sociaal Domein is een opvolger van de Wmo-adviesraad en bestaat uit  mensen met ervaring als cliënt en uit mensen met kennis vanuit hun werk- en/of vrijwilligersomgeving. Heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen via secretariaat@asd-sliedrecht.nl of kijk op de website: www.asd-sliedrecht.nl.

Leden

De leden van de nieuwe Adviesraad zijn:

 • mw. Annebeth de Jong,
 • dhr. Piet de Keijzer,
 • dhr. Herman Kazen,
 • dhr. Marcel Koot,
 • dhr. Dick van Mourik,
 • dhr. Henk Visser,
 • dhr. Lennart Broekhuizen.