Spring naar inhoud
Home Archief raad Vergaderstukken 2014

Vergaderstukken 2014

Agenda opiniërende bijeenkomst van dinsdag 28 januari 2014

De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 28 januari 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

De voorzitter,
M. Visser

De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van spreker(s) plaats.
 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandagenda
 4. a. Mededelingen portefeuillehouders
  Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen.
  b. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
 5. Mondelinge vragen (rondvraag)
  De raadsleden zijn in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. (actuele) Onderwerpen worden van te voren schriftelijk ingediend.
 6. Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van 26 en 27 november 2013
  De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.
  PDF-bestandbesluitenlijst
 7. Ingekomen stukken
  De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

  Onderwerpen Burger en Bestuur

 8. Eindrapportage Collegeonderzoeksplan 2012/ College-informatiebrief van 9 juli 2013
  Bespreken op verzoek SGP/ChristenUnie en PRO Sliedrecht
  PDF-bestandnotitie

 9. College-informatiebrief van 5 september 2013 over cameratoezicht
  Bespreken op verzoek van de fractie van PRO Sliedrecht
  PDF-bestandnotitie

 10. Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement
  De raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met de in het raadsbesluit genoemde 10 beleidskaders
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  nota weerstandsvermogen en risicomanagement

 11. Integraal Veiligheidsplan ‘Samen voor Veiligheid’ 2014-2018
  De raadsleden wordt gevraagd:
  - In te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan ‘Samen voor Veiligheid’ 2014-2018 en de in het plan geformuleerde beleidskaders, resultaten en kwantitieve doelstellingen.
  - Op basis van de tussentijdse evaluatie eind 2015 het veiligheidsbeleid eventueel te herijken
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  Integraal Veiligheidsplan ‘Samen voor Veiligheid’ 2014-2018
  En beknopte weergave van de huidige aanpak

  Onderwerpen Ruimte en Groen

 12. Eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein
  De raadsleden wordt gevraagd de eerste herziening van de beheersverordening Watertorenterrein, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand  NL.IMRO.0610.bv01watertorenh1-3001, met de bijbehorende bestanden vast te stellen.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  Bijlagen:
  Eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein PDF-bestand(regels en toelichting)
  Eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein (PDF-bestandplankaart)

 13. Ontwerp actieplan omgevingslawaai 2013-2017
  De raadsleden wordt gevraagd geen gebruik te (laten)maken van de gelegenheid tot het inbrengen van wensen of zienswijze naar aanleiding van het ontwerp Actieplan Omgevingslawaai.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  ontwerp actieplan omgevingslawaai;
  brief ministerie van infrastructuur en milieu, 2 okt 2013

 14. Startnotitie actualisatie Groenbeleidsplan
  De raadsleden wordt gevraagd de aanpak om te komen tot een actualisatie van het groenbeleidsplan zoals beschreven in de startnotitie vast te stellen.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  Concept startnotitie

 15. Integraal Reclamebeleid Sliedrecht
  De raad wordt gevraagd:
  - het reclamebeleid Sliedrecht vast te stellen, als onderdeel van het welstandsbeleid
  - hiervoor de objectcriteria voor reclames uit de Welstandsnota 2011 per 1 januari 2014 te laten vervallen
  - het reclamebeleid Sliedrecht in werking te doen treden op 1 januari 2014
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  notitie inspraak, augustus 2013;
  reclamebeleid, oktober 2013;
  welstandsnota Sliedrecht 2011, wijziging oktober 2013

  Onderwerpen Welzijn en Zorg

 16. Resultaten Professionalisering Vrijwilligerspunt 2012-2013
  De raadsleden wordt gevraagd:
  - De notitie “Resultaten Professionalisering Vrijwilligerspunt 2012-2013” vast te stellen
  - De professionalisering van het Vrijwilligerspunt met een jaar te verlengen en hiervoor in 2014 de benodigde middelen van € 20.347 beschikbaar te stellen.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  Resultaten Professionalisering Vrijwilligerspunt 2012-2013

 17. Sluiting

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 24 januari 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Via deze PDF-bestandlink (65 blz), kunt u alle stukken met uitzondering van de bijlagen in één keer uitprinten.


Ingekomen stukken opiniërende bijeenkomst van dinsdag 28 januari 2014

Stand van zaken ingekomen stukken op donderdag 23 januari 2014. Het overzicht kan tot vrijdag 24 januari 2014, 12.00 uur worden aangevuld.

Burger en Bestuur

23 januari 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) van 21 januari 2014 over mededelingen college
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

17 januari 2014
Drechtsteden
Persbericht over drechtstedengemeenten niet akkoord met onderhandelingsresultaat van VNG over nieuwe WMO 
PDF-bestandPersbericht

16 januari 2014
Brief en notitie DSB inzake programmering
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlagen, aanbiedingsbrief DSB, notitie uitwerking, en uitwerking programmering oplegnot Carrousel 

9 januari 2014
Tympaan Instituut
Regioverkenning Drechtsteden
PDF-bestandMail
Link, http://www.tympaan.nl/sites/default/files/0585%20regioverkenning%20ds%20k05.pdf, naar de verkenning

9 januari 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) van 7 januari 2014 over semi-permanente oplossing Henri Dunantschool
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

8 januari 2014
Intrekking verzoek (bezwaarschrift van 15 december 2013, zie hieronder) tot aankoop gemeentegrond door de familie Donk-Hoeflaak
PDF-bestandMail PDF-bestandBrief gemeente aan fam. Donk-Hoeflaak

19 december 2013
Informatienota Eindovereenkomst Noordoevers
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlage

19 december 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 19 december 2013 over Recreatief Knooppunt
PDF-bestandCIB
PDF-bestandBijlagen

19 december 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 17 december 2013 over budgettaire ontwikkelingen 2013
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

19 december 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 17 december 2013 over ontwerp besluit marktverordening 2014
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
PDF-bestandBijlagen

18 december 2013
Bezwaarschrift van de familie Donk-Hoeflaak over afwijzing grondaankoop (deel plantsoen)
PDF-bestandBezwaarschrift

8 december 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 10 december 2013 over colege onderzoeksplan
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

8 december 2013
Collegeinformatiebrief (CIB) van 26 november 2013, mededelingen vanuit het college. 
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

Ruimte en Groen

16 januari 2014
Aanvraag omgevingsvergunning Rivierdijk 494
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBouwtekening

16 januari 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) over nazorgplan stortplaats Derde Merwedehaven
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
PDF-bestandBijlagen (brief MOB, nazorgplan, besch. goedk. nazorgplan) (98 blz)

16 januari 2014
Collegeinformatiebrief van 14 januari 2014 over bootjeshelling Sliedrecht
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB  
 

Welzijn en Zorg

15 januari 2014
VNG
PDF-bestandMail over persbericht voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend


Agenda van de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 25 februari 2014


De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 25 februari 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

De voorzitter,
T.C.C. den Braanker


De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van spreker(s) plaats.
 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandagenda
 4. a. Mededelingen portefeuillehouders
  Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen.
  b. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
 5. Mondelinge vragen (rondvraag)
  De raadsleden zijn in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. (actuele) Onderwerpen worden van te voren schriftelijk ingediend.
 6. Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van 28 januari 2014
  De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.
  PDF-bestandbesluitenlijst
 7. Ingekomen stukken
  De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

  Onderwerpen Ruimte en Groen

 8. Afvalinzameling
  Bespreken op verzoek van o.a. fractie SGP/ChristenUnie
  PDF-bestandnotitie

 9. Stoffenkraam
  Bespreken op verzoek van o.a. fractie SGP/ChristenUnie
  PDF-bestandnotitie
  PDF-bestandantwoorden art 44 vragen

 10. Integraal Reclamebeleid Sliedrecht
  De raad wordt gevraagd:
  • het reclamebeleid Sliedrecht vast te stellen, als onderdeel van het welstandsbeleid
  • Hiervoor de objectcriteria voor reclames uit de Welstandsnota 2011 per 1 januari 2014 te laten vervallen
  • Het reclamebeleid Sliedrecht in werking te doen treden op 1 januari 2014

  Doorgeschoven agendapunt uit opiniërende bijeenkomst van 28 januari 2014

  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlagen (één document 139 blz):
  • notitie inspraak, augustus 2013;
  • reclamebeleid, oktober 2013;
  • welstandsnota Sliedrecht 2011, wijziging oktober 2013

 11. Ontwikkelingen rond het bestemmingsplan Watertorenterrein
  De raadsleden wordt gevraagd:
  • De procedure van het bestemmingsplan Watertorenterrein in zijn huidige vorm niet voort te zetten;
  • Het verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan door het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan Watertorenterrein af te wijzen;
  • In te stemmen met de inzet van het college om met N.V. de Watertoren tot nadere afspraken te komen over de programmatische invulling van een woningbouwontwikkeling op het Watertorenterrein, die vervolgens vertaald kunnen worden in een aangepast stedenbouwkundig plan, ontwerp-bestemmingsplan en bijbehorend(e) anterieure overeenkomst of exploitatieplan
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage (6 blz):
  brieven Adriaanse Van der Weel advocaten

  Fatale datum 11mrt 2014

 12. Aanvullen Startersfonds voor startersleningen
  De raadsleden wordt gevraagd:
  • In te stemmen met het storten van een bedrag van
   € 250.000 in het Startersfonds bij de SVn ten laste van de liquide middelen.
  • Te besluiten de bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage (6 blz):
  Verordening gemeenterekening VROM starterslening

  Onderwerpen Welzijn en Zorg

 13. Beleidsplan Jeugdhulp gemeente Sliedrecht
  De raadsleden wordt gevraagd het Beleidsplan jeugdhulp gemeente Sliedrecht vast te stellen als kader voor de uitwerking in 2014 van het beleidsrijke transitiearrangement, inrichtingsplan serviceorganisatie, verordening, aanvullende beleidsregels en uitvoeringsprogramma 2015.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  bijlagen:
  • PDF-bestandBeleidsplan (83 blz)
  • PDF-bestandGegevens per gemeente (7 blz)
  • PDF-bestandBeleidsarm regionaal transitiearrangement ZHZ (35 blz)
  • PDF-bestandRisico-inventarisatie (7 blz)
  • PDF-bestandAchterliggende informatie (1 blz)

  Fatale datum 18 maart 2014

 14. Serviceorganisatie Jeugdhulp
  De raadsleden wordt gevraagd een besluit te nemen over de in het raadsbesluit opgenomen beslispunten
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  Fatale datum 18 maart 2014

 15. Serviceorganisatie WMO
  De raadsleden wordt gevraagd:
  1. Het beleid en de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen te delegeren aan de GRD/SDD, onder de volgende bestuurlijke randvoorwaarden:
  -  rol en betrokkenheid van gemeenteraden te borgen;
  -  rol en betrokkenheid lokale wethouders te borgen c.q. ondersteuning van lokale wethouders bij lokale Wmo-vraagstukken;
  - te zorgen voor een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid voor inhoud en middelen;
  - te zorgen voor een volwaardige positie van cluster Zorg&Ondersteuning binnen de SDD;
  - te zorgen voor de aansluiting tussen lokale en regionale Wmo-beleidsopgaven.
  2. Een extra bijdrage van € 108.900 beschikbaar te stellen aan de GRD/SDD voor dekking van de incidentele kosten voor de inrichting van de serviceorganisatie Wmo in 2014.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  bijlage:
  • PDF-bestandBeleidsnotitie (13 blz)
  • PDF-bestandfactsheet (6 blz)

  Fatale datum 18 maart 2014

 16. Ontwerpbegroting OPOPS
  De raadsleden wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de ontwerpbegroting van Stichting OPOPS
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage (26 blz):
  begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018

 17. Benoeming en herbenoeming bestuursleden SOPOPS
  De raadsleden wordt gevraagd:
  1. De heer A.C. Molenaar op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te benoemen als bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht tot 1 januari 2018;
  2. De heer J. Troost op voordracht van de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad conform het rooster van aftreden voor de laatste termijn te herbenoemen als bestuurslid  van  de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht tot 1 januari 2018.
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage (5 blz):
  4 brieven

  Onderwerpen Burger en Bestuur

 18. Wijziging van de verordening leges 2014 en de tarieven van reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart
  De raadsleden wordt gevraagd de verordening leges 2014 (gewijzigde versie) en de daarbij behorende tarieventabel vast te stellen
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage (15 blz):
  legesverordening 2014 (gewijzigde versie)

  Fatale termijn 9 maart 2014

 19. Voorstel tot aanvraag van rijksmiddelen voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven locatie Het Plaatje
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage 1: overeenkomst ROM-D gemeente Sliedrecht (2 blz) (op 20feb14 vervangen door ondertekend exemplaar)
  PDF-bestandbijlage 2: begrotingswijziging (2 blz)

  nazending 18 feb 2014

  Fatale termijn 1 maart 2014

 20. Sluiting

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 21 februari 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

 

Via deze PDF-bestandlink (95 blz) kunt u de agendapunten, met uitzondering van de bijlagen, in één keer uitprinten.


Agenda EXTRA openbare raadsvergadering van dinsdag 25 februari 2014

Extra openbare raadsvergadering
Raadzaal, Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht
Aanvang,  na afloop van de opiniërende bijeenkomst

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

  Hamerstuk met stemverklaring

 3. Voorstel tot aanvraag van rijksmiddelen voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  Hamerstuk zonder stemverklaring

 4. Wijziging van de verordening leges 2014 en de tarieven van reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit
  PDF-bestandlegesverordening 2014

 5. Sluiting
   

Sliedrecht, 25 februari 2014
De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

 


 


Ingekomen stukken 25 feb 2014

Ruimte en Groen


17 februari 2014
Collegeinformatiebrief van 14 februari 2014 over haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt Sliedrecht
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

5 februari 2014
Collegeinformatiebrief van 5 februari 2014 over de Startnotitie voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

Bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Deze pdf bevat 4 documenten:

Informatienota 21 jan 2014
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Betreft: Bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Concept Eindadvies 13 dec 2013
Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden
Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden

Brief Drechtstedenbestuur (ongedateerd) aan
Stuurgroep Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden te Rotterdam
Betreft: Consultatie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Brief college B&W Sliedrecht 26 aug 2013 aan
Stuurgroep Deltadeelprograma Rijnmond-Drechtsteden te Rotterdam
Betreft: Bijdrage aan te maken voorkeursstrategie (eindadvies) voor Rijnmond-Drechtsteden 

21 januari 2014
Van College B&W aan raad Sliedrecht:
PDF-bestandinformatienota

Welzijn en Zorg

13 februari 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) van 11 februari 2014 over financiële problemen Sliedrechtse Lawn tennisclub
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

30 januari 2014
Winterbrief 2013 dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandWinterbrief

Burger en Bestuur

13 februari 2014
Collegeinformatiebrief van 11 februari 2014 over mededelingen college
Mededeling over informatiebijeenkomst procedure evenementenvergunningen en behandeling stedenbouwkundige kaders locatie Rivierdijk/P.C. Hooftlaan 
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
 
30 januari 2014
Collegeinformatiebrief van 28 januari 2014
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB over alcoholhoudende drank  in raadhuis

30 januari 2014
Collegeonderzoeksplan 2014
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandInformatienota en collegeonderzoeksplan


Agenda openbare raadsvergadering van dinsdag 11 maart 2014

Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht
De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering van dinsdag 11 maart 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht
.

Voorafgaand aan de raadsvergadering staat voor u vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar.

De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/


Concept-Agenda

 1. Opening, loting spreekvolgorde fracties
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandagenda
 4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 10 december 2013
  PDF-bestandnotulen
 5. Mondelinge vragen (artikel 45 RvO)
 6. Ingekomen stukken en mededelingen

  Hamerstukken zonder stemverklaring

 7. Ontwikkelingen rond het bestemmingsplan Watertorenterrein
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  brieven Adriaanse Van der Weel advocaten

 8. Aanvullen Startersfonds voor startersleningen
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  Verordening gemeenterekening VROM starterslening

 9. Ontwerpbegroting SOPOPS
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018

 10. Benoeming en herbenoeming bestuursleden SOPOPS
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  4 brieven

  Hamerstukken met stemverklaring

 11. Eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  bijlagen:
  • Eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein PDF-bestand(regels en toelichting)
  • Eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein PDF-bestand(plankaart)

 12. Integraal Reclamebeleid Sliedrecht
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  bijlagen:
  - PDF-bestandnotitie inspraak;
  - PDF-bestandreclamebeleid;
  PDF-bestandwelstandsnota Sliedrecht 2011

  Debatstukken

 13. Verbetering politiek besluitvormingsproces
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage 1:  projectaanpak (nagezonden 4 maart 2014)
  PDF-bestandbijlage 2:  bijbehorende planning (nagezonden 4 maart 2014)

 14. Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel (gew)
  PDF-bestandraadsbesluit (gew)

  PDF-bestandbijlage:
  nota weerstandsvermogen en risicomanagement (gew)

 15. Integraal Veiligheidsplan ‘Samen voor Veiligheid’ 2014-2018
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel (gew)
  PDF-bestandraadsbesluit (gew)

  PDF-bestandbijlagen:
  Integraal Veiligheidsplan ‘Samen voor Veiligheid’ 2014-2018
  En beknopte weergave van de huidige aanpak

 16. Ontwerp actieplan omgevingslawaai 2013-2017
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  bijlagen:
  • PDF-bestandontwerp actieplan omgevingslawaai;
  • PDF-bestandbrief ministerie van infrastructuur en milieu

 17. Startnotitie actualisatie Groenbeleidsplan
  PDF-bestandaanbiedingsbrief
  PDF-bestandraadsvoorstel(gew)
  PDF-bestandraadsbesluit(gew)

  PDF-bestandbijlage:
  gewijzigde concept startnotitie

 18. Resultaten Professionalisering Vrijwilligerspunt 2012-2013
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  PDF-bestandbijlage:
  Resultaten Professionalisering Vrijwilligerspunt 2012-2013

 19. Beleidsplan Jeugdhulp gemeente Sliedrecht
  PDF-bestandaanbiedingsbrief (gewijzigd 6 maart 2014)
  PDF-bestandraadsvoorstel (gewijzigd 6 maart 2014)
  PDF-bestandraadsbesluit (gewijzigd 6 maart 2014)

  bijlagen (gewijzigd 6 maart 2014):
  •  PDF-bestandBeleidsplan;
  •  PDF-bestandGegevens per gemeente;
  •  PDF-bestandBeleidsarm regionaal transitiearrangement ZHZ;
  •  PDF-bestandRisico-inventarisatie
  •  PDF-bestandFactsheet
  PDF-bestandInformatie rondom privacy

 20. Serviceorganisatie Jeugdhulp
  PDF-bestandaanbiedingsbrief (gewijzigd 6 maart 2014)
  PDF-bestandraadsvoorstel (gewijzigd 6 maart 2014) 
  PDF-bestandraadsbesluit (gewijzigd 6 maart 2014)

 21. Serviceorganisatie WMO
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit

  bijlage:
  • PDF-bestandBeleidsnotitie
  • PDF-bestandfactsheet

 22. Sluiting

Sliedrecht, 28 februari 2014

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Aanlevering moties en amendementen
In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u verzocht digitale teksten van moties en/of amendementen uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te mailen, zodat vermenigvuldiging kan plaatsvinden.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda en de voorstellen liggen vanaf vrijdag 7 maart 2014 ter inzage in de pu-bliekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11. 

De PDF-bestandlink(128 blz) waarmee u alle agendapunten, met uitzondering van de bijlagen in één keer uit kunt printen.

De bovengenoemde link bevat niet de wijzigingen van 6 maart 2014.


Ingekomen stukken raad van 11 maart 2014

04 maart 2014
PDF-bestandAangetekende Brief aan de gemeenteraad van Sliedrecht d.d. 3 maart 2014
Uitspraak Raad van State inzake Weigeren vaststellen bestemmingsplan Watertorenterrein

Voor kennisgeving aannemen de onderstaande stukken:

07 maart 2014
Verzoek ontslag A. Overbeek, griffier, per 1 juni 2014
PDF-bestandBrief 

06 maart 2014
Collegeinformatiebrief van 4 maart 2014, betreft mededeling college over eindafwerkingsplan afvalberging derde Merwedehaven
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
PDF-bestandBijlage Eindafwerkingsplan (79 blz)
PDF-bestandBijlage Brief OZHZ namens PZHZ goedkeuring eindafwerkingsplan 
PDF-bestandBijlage Reactie MOB op eindafwerkingsplan

03 maart 2014
PDF-bestandartikel 44 vragen van PRO Sliedrecht en VVD over de SLTC

03 maart 2014
PDF-bestandAntwoorden op artikel 44 vragen lid Blanken (PRO Sliedrecht) over E laadpalen d.d. 26 februari 2014 (verzonden 27 februari 2014)

27 februari 2014
Collegeinformatiebrief over voortgang Burgemeester Winklerplein
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
PDF-bestandPersbericht

27 februari 2014
Wijziging beleidsregels voorrangsregeling woonruimteverdeling
PDF-bestandAanbiedingsbrief
Bijlagen:
- PDF-bestandbrief drechtstedenbestuur
- PDF-bestandconcept beleidsregels voorrangsregeling Woonruimteverdeling 2013

27 februari 2014
Nota uitgangspunten voor de uitwerking vd bedrijventerreinen in Baanhoel-West
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandNota van uitgangspunten

27 februari 2014
Jaarprogramma 2014 uitvoering milieutaken gemeente Sliedrecht
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandJaarprogramma

27 februari 2014
Collegeinformatiebrief van 25 februari 2014 over ontwikkelingen op het gebied vd uitvoering vd Wet WOZ
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
Bijlage: PDF-bestandpersbericht


27 februari 2014
Collegeinformatiebrief van 25 februari 2014 over regionale afdeling projectmanagement
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

27 februari 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) van 25 februari 2014 over bereik minimabeleid
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
Bijlage: PDF-bestandpersbericht

27 februari 2014
Aanbieding overdrachtsdossier themaonderzoeken bezuinigingen
PDF-bestandAanbiedingsbrief
Bijlagen:
PDF-bestandOverdrachtsdossier voor de raad
PDF-bestandHerijking budgettair perspectief
Themaonderzoeken bezuinigingen:
- rapport themaonderzoek PDF-bestandanders subsidieren
- rapport themaonderzoek PDF-bestandkostendekking
- rapport themaonderzoek PDF-bestandvastgoed
- rapport themaonderzoek PDF-bestandsamenwerking en bedrijfsvoering


20 februari 2014
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
PDF-bestandBrief over collegevorming en benoeming wethouders

14 februari 2014
Tussenbericht beantwoording artikel 44 vragen PRO Sliedrecht over oplaadpunten E-palen elektrische auto's
PDF-bestandBrief

13 februari 2014
Managementletter 2013
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandManagementletter 2013

13 februari 2014
Ontwerp bestemmingsplan Baanhoek-West, eerste partiële herziening
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlage ontwerp bestemmingsplan

11 februari 2014
Gemeente Zwijndrecht
PDF-bestandBrief over decentralisatie jeugdzorg

6 februari 2014
Ontwerp bestemmingsplan 1e herziening Molendijk-Industrieweg
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlage regels en toelichting ontwerp bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg

23 januari 2014
Brief college over latere beantwoording artikel 44 vragen CDA over agressie en geweld
PDF-bestandBrief

23 januari 2014
Drechtsteden, regiogriffie
Vergaderstukken Drechtraad, 11 februari 2014.
PDF-bestandMail
link (via RIS)
link (via IBABS)


16 januari 2014
Commissie bestuurlijke Vorming Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Op donderdagavond 16 januari organiseert de Commissie-Schutte een gemeenschappelijk moment met de colleges van B&W en de raden van de zes gemeenten van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
PDF-bestandBijlage tussenrapportage voor terugkoppelingsbijeenkomst 16 januari

15 januari 2014
Rekenkamercommissie Sliedrecht
PDF-bestandJaarverslag Rekenkamercommissie 2013

12 december 2013
Drechtsteden.
Vergaderstukken voor de Drechtraad van dinsdag 14 januari 2014.
PDF-bestandMail
PDF-bestandUitnodiging
PDF-bestandUitleg raadsinformatiesysteem Drechtraad (voor raadpleging stukken Drechtraad)

Voor nadere afhandeling in handen van het college stellen:

10 maart 2014
PDF-bestandArtikel 44 vragen lid Van Rekom (VVD) over wheelsonline

7 maart 2014
PDF-bestandArtikel 44 vragen van de fractie van de PvdA over problemen tennisvereniging SLTC

27 februari 2014
Brief van de heer Kuijper over verzoek om financiële compensatie voor een misleidende offerte en nadere informatie van de Gemeente Sliedrecht inzake grondverkoop
PDF-bestandBrief

13 februari 2014
Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland
PDF-bestandBrief van 23 december 2013 over toezichtregime begroting 2014
 
29 januari 2014
Brief van LTC Sliedrecht aan de voorzitter van de raad over financiële problemen exploitatie tennisvereniging Sliedrechtse Lawn Tennis Club.
PDF-bestandBrief

20 januari 2014
PDF-bestandMail van De Stoffenkraam, dhr. en mevr. Van Drunen, aan college en raad Sliedrecht over het "Oude Postkantoor"

13 januari 2014
PDF-bestandEmail de heer André Visser met aanbieding PDF-bestandbrief d.d. 11 januari 2014 gericht aan de gemeenteraad over het nieuwe inzamelen

13 januari 2014
PDF-bestandArtikel 44 vragen van de leden Pauw (PRO Sliedrecht) en Van Rekom (VVD) over de "stoffenkraam" Sliedrecht


30 december 2013
PDF-bestandArtikel 44 vragen van het lid Blanken (PRO Sliedrecht) over oplaadpunten E-palen electrische auto's


18 december 2013
PDF-bestandArtikel 44 vragen van het lid Prins (CDA) over agressie en geweld.
Link naar genoemd document in de artikel 44 vragen

Voor nadere afhandeling in handen college gesteld en inmiddels afgehandeld

13 februari 2014
Beantwoording artikel 44 vragen van de fractie van het CDA over agressie en geweld
PDF-bestandBrief
PDF-bestandBijlage Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak

4 februari 2014
Beantwoording artikel 44 vragen van fractie PRO Sliedrecht en VVD fractie over stoffenkraam
PDF-bestandBrief

19 december 2013
Beantwoording artikel 44 vragen SGP/ChristenUnie fractie over zwembad de Lockhorst
PDF-bestandBrief


Agenda openbare raadsvergadering van dinsdag 25 maart 2014

Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht
De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering van dinsdag 25 maart 2014.
AANVANG 17.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/


Concept-Agenda

 1. Opening
 2. Raadsbesluit rechtmatigheid verkiezingen 19 maart 2014
  raadsbesluit
  PDF-bestandprocesverbaal centraal stembureau (nagezonden 21 mrt 2014)
 3. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit
  (toegevoegd 26 maart 2014)
 4. Afscheid vertrekkende raadsleden en burgerraadsleden
 5. Sluiting

Sliedrecht, 14 maart 2014


Agenda openbare raadsvergadering van donderdag 27 maart 2014

Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht
De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering  (Installatie nieuwe gemeenteraad) van donderdag 27 maart 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht.

Voorafgaand aan de raadsvergadering staat voor u vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar.

De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/


Concept-Agenda

 1. Opening
 2. Installatie nieuwe gemeenteraad
 3. Stand van zaken college onderhandelingen/benoeming informateur
  PDF-bestandraadsvoorstel
  PDF-bestandraadsbesluit
  (nagezonden 26 maart 2014) 
 4. Sluiting

Sliedrecht, 14 maart 2014


Agenda openbare raadsvergadering van dinsdag 8 april 2014

Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht

De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering van dinsdag 8 april 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht
.

Voorafgaand aan de raadsvergadering staat voor u vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar.

De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/


Concept-Agenda

 1. Opening, loting spreekvolgorde fracties
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van:
  PDF-bestand25 februari 2014 (extra raadsvergadering)
  PDF-bestand11 maart 2014
  PDF-bestand25 maart 2014 
 5. Mondelinge vragen (artikel 45 RvO)
 6. Ingekomen stukken en mededelingen
 7. Onderzoek geloofsbrieven burgerraadsleden
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
 8. Beëdiging en installatie burgerraadsleden o.g.v. art 19a RvO Raad 2012
 9. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad o.g.v. art 29a RvO Raad 2012
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
 10. a. Benoeming leden agendacommissie Sliedrecht o.g.v. art 14 RvO Raad 2012
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
  b. Benoeming voorzitters opiniërende bijeenkomsten o.g.v. art 19b RvO Raad 2012
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
  c. Benoeming leden Rekenkamercommissie Sliedrecht o.g.v. art 2 en 3 Verordening Rekenkamercommissie
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
  d. Benoeming leden Auditcommissie Sliedrecht o.g.v. art 3 Verordening Auditcommissie Sliedrecht 2010
  PDF-bestandraadsvoorstel (raadsbesluit)
  e. Benoeming leden Werkgeverscommissie Sliedrecht o.g.v. art 2 Verordening Werkgeverscommissie 2013
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
  f. Benoeming leden raadswerkgroep Raadzaal Sliedrecht
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
 11. a. Benoeming leden Drechtraad en plaatsvervangers o.g.v. art 9 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
  b. Benoeming twee leden agendacommissie Drechtraad en plaatsvervangers o.g.v. art 4 RvO Drechtraad
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
  c. Benoeming lid auditcommissie Drechtraad
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit)
 12. Stand van zaken Informateur
  PDF-bestandrapport informatieronde
  PDF-bestandraadsvoorstel (incl. raadsbesluit) toegevoegd in vergadering
  Mogelijk een extra raadsvergadering op donderdag 10 april 2014
 13. Sluiting

Sliedrecht, 27 maart 2014

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Aanlevering moties en amendementen
In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u verzocht digitale teksten van moties en/of amendementen uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te mailen, zodat vermenigvuldiging kan plaatsvinden.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de notulen en de voorstellen liggen vanaf de vrijdag voor de vergadering ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.


Ingekomen stukken openbare raadsvergadering van dinsdag 8 april 2014

Stand van zaken op vrijdag 4 april 2014 van de ingekomen stukken van de raad van dinsdag 8 april 2014. Het overzicht kan tot vrijdag 4 april 2014, 12.00 uur worden aangevuld.

Voor kennisgeving aan te nemen de onderstaande ingekomen stukken:

3 april 2014
Regiogriffie
Mail regiogriffie over aangepaste agenda's drechtraad 15 april 2014
PDF-bestandMail
PDF-bestandAgenda op basis nwe RvO
PDF-bestandAgenda  op basis huidig RvO

3 april 2014
Collegeinformatiebrief over mededelingen college, betreft MER evaluatie Betuweroute
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
PDF-bestandBijlage

3 april 2014
Voorontwerp bestemmingsplan Kerkbuurt Oost
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandVoorontwerp bestemmingsplan Kerkbuurt Oost

2 april 2014
Fractieverantwoordingen 2013
PDF-bestandMemo

1 april 2014
Jaarverslag griffie 2013
PDF-bestandJaarverslag

1 april 2014
Drechtsteden
Ingekomen stuk Drechtraad betreft prijsafspraken ICT keten 
PDF-bestandMail

27 maart 2014
Stichting Beeldenpark Drechtoevers
PDF-bestandMail
PDF-bestandBrief aan informateur 
PDF-bestandBeleidsplan
PDF-bestandBeelden in beeldenpark 

27 maart 2014
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 2012-2013
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandJaarverslag Leerplicht
PDF-bestandFactsheet

27 maart 2014
Drechtraad
PDF-bestandUitnodiging afscheid "oude" Drechtraad

26 maart 2014
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht
PDF-bestandMail
PDF-bestandWerkplan 2015
PDF-bestandBegroting activiteiten 2015
PDF-bestandBegroting 2015

25 maart 2014
Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechsteden.
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandJaarverslag 2013

20 maart 2014
Uitvoeringsprogramma integraal Toezicht en handhaving gemeente Sliedrecht
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandUitvoeringsprogramma

20 maart 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) over vernieuwde brandweerzorg
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

19 maart 2014
Brief college n.a.v. voorjaarsbrief dagelijks bestuur Dienst Gezondheid en Jeugd
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandVoorjaarsbrief DB Dienst Gezondheid en Jeugd
PDF-bestandPersbericht
PDF-bestandBrief college van 19 maart 2014 aan DB Dienst Gezondheid en Jeugd

14 maart 2014
Collegeinformatiebrief van 11 maart 2014 over kermis
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

13 maart 2014
Collegeinformatiebrief (CIB) van 11 maart 2014 over participatiewet; organisatiemodel en pilots aanpak groep 3
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB
PDF-bestandBijlage, voorstel organisatie en financiering aanpak groep 3 in de Drechtsteden

 

Voor nadere afhandeling in handen van het college gesteld en inmiddels afgehandeld:

2 april 2014
Bentwoording artikel 44 vragen van de fractie van de VVD over Wheels Online
PDF-bestandBrief

2 april 2014
Beantwoording artikel 44 vragen van de fractie van de PvdA over tennisvereniging Sliedrecht (SLTC)
PDF-bestandBrief

2 april 2014
Beantwoording artikel 44 vragen van de fractie van PRO Sliedrecht en de fractie van de VVD over tennisvereniging Sliedrecht (SLTC)
PDF-bestandBrief 


Agenda van de openbare raadsvergadering van dinsdag 13 mei 2014

Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht

De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering van dinsdag 13 mei 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht.


De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/


Concept-Agenda

 1. Opening, loting spreekvolgorde fracties

 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.

 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandagenda  

 4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 27 maart en
  8 april 2014
  PDF-bestandNotulen 27 maart
  PDF-bestandNotulen 8 april

 5. Mondelinge vragen (artikel 45 RvO)

 6. Ingekomen stukken en mededelingen

 7. a. Eervol ontslag raadsgriffier de heer A. Overbeek
  De gemeenteraad wordt voorgesteld de heer A. Overbeek met ingang van 1 juni 2014 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van raadsgriffier
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  b. Benoeming interim raadsgriffier de heer dr. M. J.E.M. van Dam
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit 
  (nazending 12 mei 2014)  


 8. Rapportage formateur
  PDF-bestandvoortgangsbericht formateur


 9. Vaststellen raadsprogramma ‘Sliedrecht vooruit’ raadsperiode 2014-2018
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit
  PDF-bestandRaadsprogramma (def)
  (nazending 12 mei 2014))

 10. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe wethouders


 11. Beëdiging en installatie wethouders
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit 
  (nazending 12 mei 2014)

 12. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden o.g.v. art 28 RvO Raad 2012 


 13. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe burgerraadsleden

 14. Beëdiging en installatie nieuwe raadsleden
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit
  (nazending 12 mei 2014)

 15. Beëdiging en installatie nieuwe burgerraadsleden o.g.v. art 19a RvO Raad 2012
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit
  (nazending 12 mei 2014)

 16. Benoeming leden Rekenkamercommissie Sliedrecht o.g.v. art 2 en 3 Verordening Rekenkamercommissie
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit
  (nazending 12 mei 2014) 

 17. a. Benoeming leden Drechtraad en plaatsvervangers o.g.v. art 9 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit
  (nazending 12 mei 2014)
  b. Voordracht raadslid t.b.v. de Agendacommissie van de Drechtraad van de GR Drechtsteden
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit 

 18. Afscheid raadsgrifiier de heer A. Overbeek

 19. Sluiting

Sliedrecht, 8 mei 2014

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Aanlevering moties en amendementen
In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u verzocht digitale teksten van moties en/of amendementen uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te mailen, zodat vermenigvuldiging kan plaatsvinden.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda en de beschikbare voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 9 mei 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.


Ingekomen stukken voor de raad van dinsdag 13 mei 2014

Voor kennisgeving aan te nemen de onderstaande stukken:

1 mei 2014
Doorstart taxibedrijven Haars en Van Vliet
PDF-bestandAanbiedingsbrief

1 mei 2014
Regiogriffie
PDF-bestandEmail regiogriffie over Raadsinformatiebrief formatie Drechtstedenbestuur, ingekomen stuk voor Drechtraad 6 mei 2014 

28 april 2014
Beantwoording brief gedeputeerde staten over begroting 2014
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandConcept brief

23 april 2014
Regiogriffie
PDF-bestand Uitnodiging voor drechtraad van 6 mei 2014. Link, http://web.drechtsteden.nl/pls/idad/!mozegemmb_risportaal.toonpagina?F_PAGINA=1250  naar de stukken.

17 april 2014
Collegeinformatiebrief - evaluatie waterbus 2012-2013
PDF-bestand aanbiedingsbrief 17 april 2014
PDF-bestand bijlage CIB


15 april 2014
PDF-bestand aanb jaarverslag 2013 Stedenband Orastie
PDF-bestand jaarverslag 2013 Stedenband Orastie

11 april 2014
Collegeinformatiebrief faillisement taxibedrijven Haars en Van Vliet
PDF-bestand aanbiedingsbrief 11 april 2014
N.B. geen bijlage

10 april 2014
PDF-bestand Aanbiedingsbrief bij Nieuwsbrief Sociaal Team Sliedrecht
PDF-bestand bijl. 1 Nieuwsbrief Sociaal Team Sliedrecht

7 april 2014
Commissaris van de Koning, provincie Zuid-Holland
PDF-bestand Brief over vooraankondiging ontmoeting met gemeenteraadsleden


Voor nadere afhandeling in handen van het college stellen:

9 mei 2014
Merwe TV
PDF-bestandEmail
PDF-bestandJaarverslag 2013

8 mei 2014
PDF-bestandArtikel 44 vragen van de fractie van het CDA over kinderpardon

25 april 2014
DB Nationaal Park De Biesbosch
PDF-bestandBrief
PDF-bestandJaarrekening 2013

25 april 2014
DB Nationaal Park De Biesbosch
PDF-bestandBrief
PDF-bestandOntwerp begroting 2015|

24 april 2014
Drechtsteden
PDF-bestandBrief met bijlagen van drechtstedenbestuur over (8e wijziging)gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

23 april 2014
Advocatenkantoor De Bok Roijers Gasseling
PDF-bestandBrief van de advocaten van Stainalloy over uitspraak Raad van State van 16 april 2014. 
Betreft: het beroep van Stainalloy tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrien Noord-oost Kwadrant' voor wat betreft een aantal onderdelen.


22 april 2014
PDF-bestandUitspraak afschrift Raad van State  d.d. 16 april 2014 over bestemmingsplan Noord Oost Kwadrant


Agenda opiniërende bijeenkomst van dinsdag 20 mei 2014


De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 20 mei 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

Belangrijke mededeling:

Dinsdag 20 mei 2014: GEWIJZIGDE AGENDA! PUNT 12 (Huisvestingsverordening)en 13 (Dijkvisie) gaan van deze agenda af en worden doorgeschoven naar een volgende opinierende bijeenkomst

 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

De voorzitter,
T.W. Pauw

De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van spreker(s) plaats.
 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandagenda
 4. a. Mededelingen portefeuillehouders
  Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen.
  b. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
 5. Mondelinge vragen (rondvraag)
  De raadsleden zijn in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. (actuele) Onderwerpen worden van te voren schriftelijk ingediend.
 6. Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van 25 februari 2014
  De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.
  PDF-bestandbesluitenlijst
 7. Ingekomen stukken
  De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

  Onderwerpen Welzijn en Zorg

 8. Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014
  De raadsleden wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de nieuwe verordening in het leerlingenvervoer ten opzichte van de huidige verordening;
  2. De ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014’ vast te stellen;
  3. De ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2010’ in te trekken.
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandVerordening leerlingenvervoer 2014

  Onderwerpen Burger en Bestuur

 9. Brief aan college van gedeputeerde staten over begroting 2014
  Ter bespreking.
  PDF-bestandAanbiedingsbrief

  Bijlage:
  PDF-bestandBrief aan GS

 10. Projectplan Verbetering politieke besluitvormingsproces
  De raadsleden wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van het projectplan Verbeteren Politieke besluitvormingsproces, waarin uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit d.d. 11 maart 2014 en de overgenomen aanbevelingen in concrete acties uitgewerkt worden.
  2. De positie van de agendacommissie te versterken door:
  a. Het (nog op te stellen) raadsprogramma op te nemen in de verzamelagenda van de gemeenteraad ter ondersteuning van de functie van de Agendacommissie.
  b. Het college opdracht te geven de verzamelagenda uit te werken in een collegewerkplanning en planning voor de ambtelijke organisatie die daarop aansluit.
  c. De Agendacommissie verantwoordelijk te maken voor de totstandkoming van Sliedrechtconferenties en deze conferenties met ondersteuning van griffie, college en ambtelijke organisatie te laten organiseren.
  d. De criteria op basis waarvan de nul- en één-meting plaatsvinden t.z.t. ter kennisname aan de Agendacommissie voor te leggen.
  3. Opdracht te geven om binnen het project Verbeteren politieke besluitvorming de haalbaarheid te onderzoeken van beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad midden in de samenleving (buiten de raadszaal).
  4. Het gevraagde budget van EUR 93.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Verbeteren politieke besluitvorming, waarvan € 20.000 uit lopende budgetten van de griffie en € 73.500 uit de algemene reserve wordt gedekt  en de bijgevoegde begrotingswijziging  nr. 214009 vast te stellen.
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandProjectplan Verbeteren politiek besluitvormingsproces

 11. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht  2014 – 2015
  De raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht 2014-2015 en de in het plan geformuleerde te behalen resultaten.
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandPreventie- en handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht 2014-2015

  Fatale termijn vaststellen vóór 1 juli 2014

  Onderwerpen Ruimte en Groen

 12. Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2011
  De raadsleden wordt gevraagd de tweede gewijzigde verordening vast te stellen
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandConvenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Sliedrecht

 13. Startnotitie voor het opstellen van een dijkvisie
  De raadsleden wordt gevraagd:
  1. De Startnotitie Dijkvisie Sliedrecht, waarin de aanpak om te komen tot een dijkvisie voor het historische dijklint en de daarbij voorgestane afbakening nader wordt beschreven, vast te stellen.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 28.050,00 ten behoeve van de voor het opstellen van de dijkvisie extern te maken kosten.
  3. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 2140007 vast te stellen
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandStartnotitie Dijkvisie

 14. Aanvraag provinciale ontheffing ten behoeve van principeverzoek bouwplan Verheij Integrale Groenzorg, Kweldamweg 49
  De raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met de aanvraag tot ontheffing van de Verordening Ruimte bij de provincie
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  • PDF-bestandPrincipeplan uitbreiding Verheij Integrale Groenzorg
  • PDF-bestandInrichtingsvoorstel uitbreiding Kweldamweg 49

 15. Sluiting

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 16 mei 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Via deze PDF-bestandlink, kunt u de stukken, met uitzondering van de raadsbesluiten en de bijlagen, in één keer uitprinten. 


Ingekomen stukken voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 20 mei 2014

Welzijn en Zorg

1 mei 2014
Evaluatie Wmo-beleid Sliedrecht
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlage (notitie)

Ruimte en Groen

1 mei 2014
Manifest tegen (proef)boringen naar schaliegas in Nederland
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlage (manifest)

 


Agenda opiniërende bijeenkomst van dinsdag 27 mei 2014


De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 27 mei 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

De voorzitter,
T.C.C. den Braanker

De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Bij dit agendapunt vindt inventarisatie van spreker(s) plaats.
 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandagenda
 4. a. Mededelingen portefeuillehouders
  Raadsleden kunnen over alle voor deze vergadering bestemde college-informatiebrieven (opgenomen bij ingekomen stukken) aan de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen.
  b. Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
 5. Mondelinge vragen (rondvraag)
  De raadsleden zijn in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. (actuele) Onderwerpen worden van te voren schriftelijk ingediend.
 6. Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van 20 mei 2014
  De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.
  PDF-bestandbesluitenlijst
 7. Ingekomen stukken
  De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

  Onderwerpen Burger en Bestuur

 8. Jaarstukken 2013
  De raadsleden wordt gevraagd:
  a. de jaarstukken 2013 vast te stellen met een positief saldo van € 2.891.705;
  b. het saldo als volgt te bestemmen:
  1. Invoeringsbudget AWBZ/Jeugdhulp (€ 100.000)
  2. Ouderenzorg (€ 58.000)
  3. Duurzaam veilig (€ 19.000)
  4. Openbare verlichting (€ 20.000)
  5. Integrale veiligheid (€ 35.000)
  6. Startnotitie Rivierdijk West (€ 15.000)
  7. Indexering bijdrage Bouwfonds ten behoeve Spoorse doorsnijding (€ 194.000)
  8. Recreatief Knooppunt (€ 34.000)
  9. Extra inzet voor coördinatie Bureau Sociaal Raadslieden (SWS) (€ 16.000
  10.Reservering middelen uit voorziening onderhoud graven ( € 1.090.339
  11.Natuurspeelterrein (€ 50.000)
  12.Organisatieontwikkeling (€ 750.000)
  13. Cultureel erfgoed (€ 25.000)
  14. Voorbereidingskosten Brede School Baanhoek West (€ 450.000)
  c.  het resterende saldo van € 35.366 toe te voegen aan de algemene reserve;
  d. de bijgevoegde begrotingswijziging voor de bestemming van het saldo vast te stellen.
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit
  PDF-bestandBrief Auditcommissie (geplaatst 21 mei 2014) 

  Bijlage:
  PDF-bestandJaarstukken 2013

 9. Zienswijzen op de begrotingen 2014 van de Gemeenschappelijke regelingen
  De raadsleden wordt gevraagd:
  1. Zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in te dienen,
  2. Dat de financieel-technische zienswijzen, voor zover nodig, gebaseerd worden op:
  a. De kaders van de meerjarenbegroting, waaronder STOER, en
  b. De financiële spelregels zoals die binnen de GRD worden toegepast,
  3. In te zetten op convergentie in proces en vorm van de begrotingen van de GR’en,
  4. Daartoe  zienswijzen te versturen aan, respectievelijk:
  a. de GR Omgevingsdienst
  b. de GR Veiligheidsregio
  c. de GR Publieke Gezondheid en Jeugd
  d. de GR Parkschap Biesbosch
  e. de GR Drechtsteden
  f. de GR Gevudo
  5. Geen zienswijze te versturen ten aanzien van de jaarrekening 2013 van de GR Parkschap Biesbosch
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlagen:
  • PDF-bestandBrief, ontwerpbegroting en zienswijze GR Omgevingsdienst
  • PDF-bestandBrief, ontwerpbegroting en zienswijze GR Veiligheidsregio
  • PDF-bestandBrief, ontwerpbegroting en zienswijze GR Publieke Gezondheid en Jeugd
  • PDF-bestandBrief, ontwerpbegroting en Zienswijze GR Parkschap Biesbosch
  • PDF-bestandOntwerpbegroting en Zienswijze GR Drechtsteden

 10. Sluiting

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 23 mei 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Via deze PDF-bestandlink, kunt u alle agendapunten, m.u.v. de besluitenlijst en de bijlagen, in één keer uitprinten.


Ingekomen stukken 27 mei 2014

Ingekomen stukken opinierende bijeenkomst 27 mei 2014

26 mei 2014
PDF-bestandAanbiedingsbrief Collegeinformatiebrief over Besluitvorming Sporthal Benedenveer
PDF-bestandCollegeinformatiebrief over Besluitvorming Sporthal Benedenveer


Gewijzigde Agenda van de openbare raadsvergadering van MAANDAG 16 juni 2014

 

16 juni 16.00 uur: toegevoegd agendapunt 16 Jaarstukken: bijlage Accountantsverslag

16 juni 15.30 uur: toegevoegd agendapunt 18 raadsvergadering: Voorbereidingsbesluit Molendijk-Industrieweg16 juni 9.55 uur: wijzigingen: agendapunt 7 en 8  (andere kop) als gevolg daarvan herziene nummering.

13 juni 2014: Wijzigingen: agendapunt 7, 8, 9 en 10 toegevoegd (benoeming wethouder, benoeming raadslid, beediging interim raadsgriffier, benoeming voorzitterspoule)

11 juni 2014: 3 gewijzigde stukken geplaatst bij agendapunt 11


Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht

De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering  van MAANDAG 16 juni 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht.

Voorafgaand aan de raadsvergadering staat voor u vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar.

De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/


Concept-Agenda

 1. Opening, loting spreekvolgorde fracties
 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
  Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
 3. Vaststellen agenda
  PDF-bestandgewijzigde agenda (versie 16 juni 2014 16.49 uur)

 4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 13 mei 2014
  PDF-bestandNotulen 13 mei 2014
 5. Mondelinge vragen (artikel 45 RvO)
 6. Ingekomen stukken voor de raad van 16 juni 2014

 7. Benoeming, beëdiging en installatie nieuwe wethouder
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl. raadsbesluit

 8. Benoeming, beëdiging en installatie nieuw raadslid
  Onder voorbehoud

 9. Beëdiging interim raadsgriffier de heer dr. M. J.E.M. van Dam
  PDF-bestandRaadsbesluit 13 mei 2014

 10. Benoeming de heer G.P. Venis in de voorzitterspoule Sliedrecht
  PDF-bestandRaadsvoorstel incl.Raadsbesluit

 11. Benoeming wethouder als extra afgevaardigde in de Drechtraad met het oog op benoeming in Drechtstedenbestuur
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit 

  Debatstukken 12. Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014
  PDF-bestandGew. Raadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandVerordening leerlingenvervoer

 13. Projectplan Verbetering politieke besluitvormingsproces
  PDF-bestandGew. Raadsvoorstel (nazending 10 juni 2014)
  PDF-bestandGew. Raadsbesluit (nazending 10 juni 2014)
  PDF-bestandBegrotingswijziging nr. 214009  Bijlage:
  PDF-bestandProjectplan Verbeteren politiek besluitvormingsproces

 14. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht  2014 – 2015
  PDF-bestandGew. Raadsvoorstel
  PDF-bestandGew. Raadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandPreventie- en handhavingsplan Alcohol gemeente Sliedrecht 2014-2015

  Fatale termijn vaststellen vóór 1 juli 2014

 15. Aanvraag provinciale ontheffing ten behoeve van principeverzoek bouwplan Verheij Integrale Groenzorg, Kweldamweg 49
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandPrincipeplan uitbreiding Verheij Integrale Groenzorg
  PDF-bestandInrichtingsvoorstel uitbreiding Kweldamweg 49

 16. Jaarstukken 2013
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandGEW.Raadsvoorstel
  PDF-bestandGEW. Raadsbesluit

  Bijlage:
  PDF-bestandBrief Auditcommissie 
  PDF-bestandControleverklaring
  PDF-bestandGEW. Jaarstukken 2013
  PDF-bestandAccountantsverslag (toegevoegd 16 juni 2014 16.00 uur) 

 17. Zienswijzen op de begrotingen 2014 van de Gemeenschappelijke regelingen
  PDF-bestandRaadsvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit

  Bijlagen:
  • PDF-bestandBrief, ontwerpbegroting en zienswijze GR Omgevingsdienst
  • PDF-bestandBrief,  ontwerpbegroting en zienswijze GR Veiligheidsregio
  • PDF-bestandBrief, ontwerpbegroting en zienswijze GR Publieke Gezondheid en Jeugd
  • PDF-bestandBrief, Ontwerpbegroting en Zienswijze GR Parkschap Biesbosch
  • PDF-bestandOntwerpbegroting en Zienswijze GR Drechtsteden

 18. Voorbereidingsbesluit Molendijk-Industrieweg  (nagekomen agendapunt)
  PDF-bestandAanbiedingsbrief
  PDF-bestandRaadvoorstel
  PDF-bestandRaadsbesluit
  Bijlagen:
  - PDF-bestandVerbeelding plangebied
 19. Sluiting


 

Sliedrecht, 6 juni 2014

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Aanlevering moties en amendementen
In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u verzocht digitale teksten van moties en/of amendementen uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te mailen, zodat vermenigvuldiging kan plaatsvinden.

Vergaderstukken
De (papieren) agenda en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 13 juni 2014 ter inzage in de pu-bliekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.


Ingekomen stukken voor de raad van 16 juni 2014

Voor kennisgeving aan te nemen de onderstaande stukken:

5 juni 2014
VNG
PDF-bestandBrief
PDF-bestandFinancieel Jaarverslag
 
5 juni 2014
Collegeinformatiebrief (CIB)over drie decentralisaties
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

28 mei 204
Ontwerp bestemmingsplan Kweldamweg 8-10
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandBijlage Ontwerp Bestemmingsplan Kweldamweg
PDF-bestandBijlage Ontwerp besluit hogere waarde Kweldamweg
PDF-bestandBijlage nota inspraak

15 mei 2014
Regiogriffie
Stukken voor de Drechtraad van 3 juni 2014
PDF-bestandMail
PDF-bestandAgenda Drechtraad
PDF-bestandAgenda Drechtstedendinsdag avondegedeelte
PDF-bestandConcept verslag AGC

15 mei 2014
Informatiehuishouding gemeente Sliedrecht
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandInspectieverslag

 Voor nadere afdoening in handen van het college stellen

26 mei 2014
PDF-bestandArtikel 44 vragen van het lid Visser (Jan) SGP-ChristenUnie over textielinzameling

12 mei 2014
Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden
PDF-bestandJaarverslag 2013

Voor nadere advisering in handen van het college gesteld en inmiddels afgehandeld

13 mei 2014
PDF-bestandAntwoord van het college op de artikel 44 vragen van de fractie van het CDA over kinderpardon

 


Gewijzigde Agenda Opiniërende bijeenkomst van dinsdag 24 juni 2014

Aanpassing ma 23 juni 2014: 18.30 uur|

De nummering van de agendapunten is aangepast aan het digitale vergaderstukkensysteem (IBABS) van de gemeenteraad. Dit om verwarring bij de behandeling van de agendastukken te voorkomen. Voor de website "gebruikers", excuses voor mogelijk ongemak.

De link naar de gepubliceerde agenda onder punt 3 is dus niet meer actueel. De hieronder gepubliceerde agenda is leidend.

-----------

gewijzigde agenda:
18-6: het agendapunt "Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Molendijk-Industrieweg" is van de agenda afgehaald. 

16-6: het agendapunt "Startnotitie voor het opstellen van een dijkvisie" is van de agenda afgehaald.

De voorzitter van de opiniërende bijeenkomst nodigt u uit voor de opiniërende bijeenkomst van dinsdag 24 juni 2014.
Aanvang 20.00 uur, raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

Voorafgaand aan de bijeenkomst staat er vanaf 19.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee voor u klaar.

De voorzitter,
M. Visser

De opiniërende bijeenkomst is live te beluisteren via http://sliedrecht.raadsinformatie.nl/

Concept Agenda

1.Opening
2.Spreekrecht over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
3.Vaststellen agenda toelichting verzoek agendering ingekomen stuk Informatiehuishouding inclusief bijlagen toegevoegd 20 juni 2014
PDF-bestandagenda (gewijzigd 16 en 18 jun 14) NIET MEER ACTUEEL
PDF-bestandToelichting verzoek agendering ingekomen stuk "Informatiehuishouding gemeente Sliedrecht" uit raad van 16 juni 2014  
4aMededelingen portefeuillehouders
4bMededelingen van vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
5.Mondelinge vragen (rondvraag)
6.Besluitenlijst van de opiniërende bijeenkomst van 27 mei 2014 
De raadsleden wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen. 
PDF-bestandbesluitenlijst
7.Ingekomen stukken
De raadsleden wordt gevraagd de ingekomen stukken vast te stellen.
U treft de ingekomen stukken bij de vergaderstukken (opiniërende bijeenkomst 24 juni 2014 in de rechterkolom "ingekomen stukken".
8.Onderwerpen Ruimte en Groen
9.0VERVALLEN vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Molendijk-Industrieweg
10.0Kaderstellende notitie Bouw Brede school in Baanhoek-West


10.1
10.2
10.3
10.4
De raadsleden wordt gevraagd: 
1a. In te stemmen met het bouwen van een Brede School exclusief gymzaal, mits er een sporthal in Benedenveer wordt gerealiseerd; 
1b.  In te stemmen met het bouwen van een Brede School inclusief gymzaal, indien wordt besloten om geen sporthal in Benedenveer te realiseren; 
2.  In te stemmen met de uitstel van de bouw van twee tijdelijke of semi-permanente lokalen voor de Anne de Vriesschool; 
3.  In te stemmen met de bouw van 5 lokalen voor de Bleyburgh, in plaats van de 6 lokalen, zoals opgenomen in het IHP dat op 10 december 2013 is vastgesteld; 
4a.  Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw  van de Brede School Baanhoek-West van € 4.238.745,- indien er geen gymzaal gerealiseerd hoeft te worden (beslispunt 1a) en de daaruit voortvloeiende jaarlast van € 203.005,- ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs te laten komen; 
4b.  Een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw  van de Brede School Baanhoek-West van € 5.111.435,- indien er een gymzaal gerealiseerd moet worden (beslispunt 1b) en de daaruit voortvloeiende jaarlast van € 244.800,- ten laste van de Voorziening Huisvesting Onderwijs te laten komen; 
5 De bijgevoegde begrotingswijziging vast te  stellen. 
PDF-bestandAanbiedingsbrief 
PDF-bestandRaadsvoorstel 
PDF-bestandRaadsbesluit 

Bijlagen: 

PDF-bestandBegrotingswijziging  
11.Onderwerpen Welzijn en Zorg
11.0Serviceorganisatie Jeugdzorg
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
PDF-bestandAanbiedingsbrief  
PDF-bestandRaadvoorstel 
PDF-bestandRaadsbesluit 

Bijlagen: 

• PDF-bestand  Inrichtingsplan Serviceorganisatie ZHZ 
• PDF-bestand  Toelichtend rapport Serviceorganisatie ZHZ 
• PDF-bestand  Sturingsnotitie jeugdhulp ZHZ 
• PDF-bestand  Vooruitblik Beleidsrijk Reg Transitiearrangement Jeugdhulp ZHZ 
• PDF-bestand  2e vervolg bestuursopdracht Transitie en Transformatie Jeugdhulp ZHZ 
• PDF-bestand  Basispresentatie Ontwerp Jeugdhulp ZHZ

12.Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
De raadsleden wordt gevraagd: 
1. De harmonisatie kinderopvang en  peuterspeelzalen met ingang van 1 januari  2015 in te laten gaan. 
2. In te stemmen met de gewijzigde  subsidiesystematiek "geld volgt kind" op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage voor  die ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag. 
3. Het plafond van het bedrag van de nieuwe  subsidiesystematiek voor de peuteropvang vast  te stellen op het bedrag (€ 253.263,-) gelijk aan  het bedrag dat nu beschikbaar wordt gesteld  voor de subsidie aan peuterspeelzalen. 
4. Er kennis van nemen dat een apart voorstel wordt opgesteld ten aanzien van een overgangsregeling voor ska. 
PDF-bestandAanbiedingsbrief 
PDF-bestandRaadvoorstel 
PDF-bestandRaadsbesluit 

Bijlagen: 

• PDF-bestand Notitie Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
• PDF-bestand Brief kabinet alternatief scenario peuteropvang 
• PDF-bestand Ouderbijdrage tabel 
• PDF-bestand Voorbeeld Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
13.Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen


13.1

13.2
13.3
13.4
13.5
 De raadsleden wordt gevraagd: 
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen 
2. € 15.000,-- per jaar met een jaarlijkse indexering op basis van de CBS prijs-index voor consumenten beschikbaar te stellen ten behoeve van de semipermanente huisvesting voor de Henri Dunantschool 
3. € 20.000,-- beschikbaar te stellen voor het geschikt maken van de semipermanente huisvesting voor de Henri Dunantschool. 
4. De vrijgekomen kapitaallasten – als gevolg van de ‘verkoop’ van de twee lokalen van de Johannes Calvijnschool en de terugontvangst van de bijdrage eerste inrichting – van gemiddeld € 15.000,- te gunste te laten komen van de Voorziening Huisvesting Onderwijs 
5. € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de inhuizing van de VSO Bleyburgh en de Wereldbol in het Griendencollege, en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 
6. In te stemmen met een integrale benadering van de projecten in het kader van het IHP en het college opdracht geven om de budgetten voor de verschillende huisvestingsvraagstukken zoals beschreven in het IHP integraal in te zetten 
PDF-bestandAanbiedingsbrief 
PDF-bestandRaadvoorstel 
PDF-bestandRaadsbesluit 

Bijlagen: 

• PDF-bestand Voortgangsrapportage IHP Onderwijsvoorzieningen 
• PDF-bestand Wijziging van de begroting
14.Onderwerpen Burger en Bestuur
14.0Profielschets griffier en proces werving14.1
14.2
De raadsleden wordt gevraagd de profielschets en het procesvoorstel vast te stellen. 
Bijlagen:

PDF-bestandRaadsvoorstel 
PDF-bestandRaadsbesluit 
PDF-bestandProfielschets 
PDF-bestandProcesvoorstel
15.Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
De raadsleden wordt gevraagd de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) vast te stellen
15.1
15.2
15.3
PDF-bestandAanbiedingsbrief 
PDF-bestandRaadvoorstel 
PDF-bestandRaadbesluit
16.Sluiting
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast. 
Vergaderstukken 
De (papieren) agenda, de besluitenlijst en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 20 juni 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.
Ingekomen stukken opiniërende bijeenkomst van 24 juni 2014

Ruimte en Groen

19 juni 2014
College informatiebrief (CIB) Sporthal Benedenveer
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

19 juni 2014
College informatiebrief over stand van zaken project renovatie gemeentewerf/milieustraat
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCIB

Burger en Bestuur

19 juni 2014
Incident Shell Moerdijk
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandRaadsinformatiebrief VRZHZ

 


Raad 8 juli 2014 (9 juli 2014 vooralsnog vervallen)

Gewijzigde raadsvergadering in verband met het wk-voetbal op dinsdag 8 juli 2014 en toegevoegde en gewijzigde vergaderstukken

De raadsvergadering vindt alleen plaats op dinsdag 8 juli 2014 aanvang 19.00 uur (koffie/thee vanaf 18.30 uur)
  

Na overleg met de fractievoorzitters heeft de voorzitter van de raad gekozen voor het volgende: dinsdagavond 8 juli wat langer doorgaan en woensdagavond geen vergadering te houden.
 

In het nu voorziene schema (spoorboekje) is de behandeling en de behandeling van de kadernota op dinsdag 8 juli tegen 22.30 uur. De behandeling en besluitvorming van de onderwerpen van 24 juni zal naar schatting drie kwartier duren. Door deze aansluitend aan de kadernota te behandelen, komt de verwachte eindtijd op 23.15 uur. Zou de behandeling van de kadernota wat uitlopen en zou er wat meer tijd nodig zijn voor de punten van 24 juni, dan nog moet het mogelijk zijn alles om 24.00 uur te hebben afgerond.

Toegevoegde of gewijzigde vergaderstukken

4 juli 2014: toegevoegd agendapunt 5: aankondiging mondelinge vragen van PRO Sliedrecht

3 juli 2014:
toegevoegd: agendapunt 4 (notulen raad 16 juni 2014)
toegevoegd: agendapunt 7 (herziene bijlage 2c themaonderzoek Kostendekking)
toegevoegd: agendapunt 10 (gewijzigd raadsvoorstel en -besluit)
toegevoegd: agendapunt 12 (gewijzigd raadsvoorstel en -besluit) (vervallen) 
toegevoegd: agendapunt 12 (2e gewijzigd raadsvoorstel en -besluit)

INSPREKEN alleen op dinsdag 8 juli 2014

Melding voor personen die mogelijk in willen spreken over de agendapunten op 8 en 9 juli 2014: indien u wenst in te spreken tijdens de raadsvergadering kan dat alleen tijdens de raadsvergadering op dinsdag 8 juli 2014. Dus als u over agendapunten wilt inspreken die geagendeerd zijn op woensdag 9 juli, moet u zich op dinsdag 8 juli 2014 uiterlijk voor 12.00 uur melden bij de griffie (tel. 0184-495 986 of email griffie@sliedrecht.nl

Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht

De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering van

DINSDAG 8 juli 2014, aanvang 19.00 uur 
Raadzaal van het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

Voorafgaand aan de raadsvergadering van DINSDAG 8  juli 2014 staat voor u vanaf 18.30 uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar.

De voorzitter van de gemeenteraad,
drs. A.P.J. van Hemmen

De raadsvergadering is live te beluisteren

Deze vergadering staat vooral in het teken van de behandeling van de kadernota. Eerder is hiervoor het spoorboekje vastgesteld en aan u uitgereikt. De aanvangstijden komen met deze agenda te verschuiven. De tijdsindeling blijft in stand.

In de agendacommissie van 2 juni 2014 is besloten de de behandeling van de kadernota op een avond (8 juli) te concentreren. De andere avond wordt gebruikt voor het bespreken van de agendapunten die waren geagendeerd voor de opiniërende bijeenkomst van 24 juni 2014.

Concept-Agenda versie 3 juli 2014

DINSDAG 8 JULI 2014 19.00 UUR

1.

Opening en loting t.b.v. stemming en volgorde sprekers voor andere agendapunten dan de Kadernota

2.

Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.

19.00-19.30 uur
3.

Vaststellen agenda

agenda

4.

Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 16 juni 2014


toegevoegd 4 juli 2014
- PDF-bestandnotulen

5.

Mondelinge vragen

(artikel 45 Reglement van Orde)

Mondelinge vragen van PRO Sliedrecht over de antwoorden op de vragen van PRO Sliedrecht over de staat van de bruggetjes in Sliedrecht.
6.

Ingekomen stukken voor de raad van 8 juli 2014

(zie ingekomen stukken 8 juli 2014)

Link naar de ingekomen stukken

7.

Debatstuk  (herziene bijlage 2c toegevoegd 3 juli 2014)

Kadernota 2015

PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandRaadsvoorstel
PDF-bestandRaadsbesluit 

PDF-bestandBijlage 1 Kadernota 2014
PDF-bestandBijlage 2a PVA Themaonderzoek Vastgoed
PDF-bestandBijlage 2b PVA Themaonderzoek Anders Subsidieren
PDF-bestandHerziene Bijlage 2c PVA Themaonderzoek Kostendekking, Tarieven en Belastingen
wijziging: punt 1e op pagina 2 is verwijderd en dit punt is onder 2f geplaatst) 
PDF-bestandBijlage 2d PVA Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering

EERSTE TERMIJN RAAD  (19.35-20.05 uur)
Spreektijd 5 minuten per fractie, 1 minuut voor wisseling van spreker

19.35-19.40 uur fractie CDA
19.41-19.46 uur fractie SGP-ChristenUnie
19.47-19.52 uur fractie PvdA
19.53-19.58 uur fractie PRO Sliedrecht
19.59-20.04 uur fractie VVD

Tijdens de 1e termijn géén interrupties

SCHORSING (20.05-20.15 uur)

EERSTE TERMIJN COLLEGE (20.15-20.40 uur)
(Spreektijd 20 minuten + 5 minuten voor interrupties)
De raad kan interrumperen t.b.v. verduidelijking. De voorzitter zal spreektijden strikt hanteren.


SCHORSING (20.40-20.55 uur)

TWEEDE TERMIJN RAAD (20.55-21.25 uur)
Spreektijd 3 minuten per fractie

Zelfde volgorde fracties: Totaal 5 maal 3 minuten + plus 15 min voor interrupties

SCHORSING (21.25-21.35 uur)

TWEEDE TERMIJN COLLEGE (21.35-21.55 uur)
Spreektijd 10 minuten + 10 minuten voor interrupties

SCHORSING EN BERAAD STEMVERKLARINGEN EN STEMMINGEN (21.55-22.10)

STEMMINGEN (22.10 uur)
-Stemverklaringen
-Besluitvorming over amendementen en moties
-Stemming over Kadernota 2015

 

8. Heropening (vervallen)
9.

Hamerstuk zonder stemverklaring 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

PDF-bestandraadsvoorstel
PDF-bestandraadsbesluit  

10.

Hamerstuk met stemverklaring
(gewijzigd rv / rb toegevoegd 3 juli 2014)

Wijziging Verordening Werkgeverscommissie Sliedrecht


PDF-bestandgewijzigd raadsvoorstel (nog niet ondertekend) (toegevoegd 3 juli 2014)
PDF-bestandgewijzigd raadsbesluit  (toegevoegd 3 juli 2014)

11. Hamerstuk met stemverklaring 

Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan

PDF-bestandraadsvoorstel
PDF-bestandraadsbesluit
PDF-bestandbijlage 1

PDF-bestandbijlage 2 Wijziging van de begroting

12. Hamerstuk met stemverklaring  
(nagezonden 3 juli 2014) (toegevoegd 2e wijziging raadsvoorstel en raadsbesluit). Begrotingswijziging wordt niet meer nagezonden. Zie tekst in het 2e gewijzigd raadsvoorstel) 

Profielschets griffier en proces werving

PDF-bestand2e gewijzigd raadsvoorstel 
PDF-bestand2e gewijzigd raadsbesluit

PDF-bestandbijlage: profielschets (gewijzigd)

PDF-bestandbijlage: procesvoorstel (gewijzigd)
bijlage: begrotingswijziging (geen nazending meer, geen bijlage) 


13. Debatstuk 

Kaderstellende notitie Bouw Brede School in Baanhoek-West

PDF-bestandraadsvoorstel
PDF-bestandraadsbesluit
PDF-bestandbijlage 4a (begrotingswijziging)
PDF-bestandbijlage 4b (begrotingswijziging) (juiste versie toegevoegd 9 juli 2014)
14.

Debatstuk 

Serviceorganisatie Jeugdzorg

PDF-bestandraadsvoorstel
PDF-bestandraadsbesluit
PDF-bestandbijlage 1 (inrichtingsplan Serviceorg ZHZ)

PDF-bestandbijlage 2 (toelichtend rapport)

PDF-bestandbijlage 3 (Sturingsnotitie jeugdhulp)

PDF-bestandbijlage 4 (Vooruitblik Beleidsrijk reg transitiearrangement)

PDF-bestandbijlage 5 (2e vervolg bestuursopdracht Transitie en Transformatie jeugdhulp)

PDF-bestandbijlage 6 (basispresentatie ontwerp jeugdhulp)

15.

Debatstuk 

Harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

PDF-bestandgewijzigd raadsvoorstel (toegevoegd website 1 juli 2014)
PDF-bestandgewijzigd raadsbesluit (toegevoegd website 1 juli 2014)
PDF-bestandbijlage 1 (notitie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

PDF-bestandbijlage 2 (brief kabinet alternatief scenario peuteropvang)

PDF-bestandbijlage 3 (ouderbijdrage tabel)

PDF-bestandbijlage 4 (voorbeeld verklaring geen recht kinderopvangtoeslag)

16. Sluiting 
Sliedrecht, 27 juni 2014
De voorzitter van de gemeenteraad,


drs. A.P.J. van Hemmen


De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische vragen en informatieve vragen voor de vergadering via de email (vragenvanuitderaad) zijn gesteld, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.


Aanlevering moties en amendementenIn verband met een goed verloop van de vergadering wordt u verzocht digitale teksten van moties en/of amendementen uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te emailen, zodat vermenigvuldiging kan plaatsvinden.


Vergaderstukken
De (papieren) agenda, de notulen en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 4 juli 2014 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 in Sliedrecht.

PDF-bestandAgendabundel raad 8 juli 2014


Ingekomen stukken voor de raad van dinsdag 8 juli 2014

Stand van zaken op donderdag 3 juli 2014 van de ingekomen stukken voor de raad van 8 juli 2014. De ingekomen stukken kunnen tot vrijdag 4 juli 2014, 12.00 uur worden aangevuld.

 

Ter kennisname

3 juli 2014
PDF-bestandAanbiedingsbrief Collegeinformatiebrief over Dienstverlening en huisvesting eenheid Rotterdam
bijlage 1 PDF-bestandCollegeinformatiebrief
bijlage 2 PDF-bestandBrief Dienstverlening en huisvesting eenheid Rotterdam

1 juli 2014
PDF-bestandEindrapport formateur (formatie college van B&W 2014-2018 gemeente Sliedrecht)
PDF-bestandBijlage 1 bij eindrapport formateur (Op weg naar een sterk team)
PDF-bestandBijlage 2 bij eindrapport formateur (Voortgangsbericht formatie Sliedrecht, 9 mei 2014)

26 juni 2014

Collegeinformatiebrief toelichting op beleidsnotitie Harmonisering Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk SKA en Eigenwijs
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandCollegeinformatiebrief

Jaarrapportage 2013 uitvoering milieutaken door Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ)
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandJaarrapportage 2013

Ontwerpbestemmingsplan Kerkbuurt-Oost
PDF-bestandAanbiedingsbrief
PDF-bestandOntwerpbestemmingsplan

Voor nadere afhandeling in handen van het college gesteld

24 juni 2014
PDF-bestandArtikel 44 vragen PRO Sliedrecht en SGP-ChristenUnie over waterhuishouding in Baanhoek West.

Voor nadere afhandeling in handen van het college gesteld en inmiddels afgehandeld.

13 juni 2014
PDF-bestandAntwoord op artikel 44 vragen van raadslid Jan Visser (SGP/ChristenUnie) over textielinzameling


Vergaderstukken beeldvormend 28 okt 2014

PDF-bestandAanbiedingsbrief
Collegeinformatiebrief Drechtstedelijk Klantcontactcentrum (DKCC) 11-9-2014

PDF-bestandCollegeinformatiebrief Drechtstedelijk Klantcontactcentrum (DKCC) 9-9-2014

De aanleiding voor deze beeldvormende bespreking is dat de Collegeinformatiebrief over het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum (DKCC) eerder op 30 september in de oordeelsvormende vergadering is besproken. Een meerderheid van de raad heeft aan het eind uitgesproken behoefte te hebben om nader beeldvormend te worden geïnformeerd.

Beide stukken zijn opgenomen bij de ingekomen stukken van de Oordeelsvormende bijeenkomst op 30 september 2014


11 en 12 november 2014 Besluitvormend

Vergaderstukken

Ingekomen stukken

Notulen

Audio


Vergaderstukken Sliedrechtconferentie 19 november 2014

Tekst in het Kompas

Vooraankondiging Sliedrechtconferentie
Eerste Sliedrecht conferentie op woensdagavond 19 november 2014 – Meedoen in Sliedrecht

In het raadsprogramma 2014-2018 Sliedrecht vooruit!, is afgesproken om Sliedrecht conferenties te organiseren voor en door u als inwoner van Sliedrecht. Elke conferentie heeft een actueel thema.


De eerste Sliedrecht conferentie is een feit. Op woensdagavond 19 november hopen raad en college u te treffen en te praten over manieren waarop gemeente en bewoners samen besluiten kunnen nemen voor het dorp. Vaak gaat het om plannen van de gemeente, maar het kunnen ook initiatieven vanuit de samenleving zijn. Hoe kun je daar samen in optrekken?Misschien maakt een tekst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het nog wat duidelijker:‘In de afgelopen jaren gingen we ervan uit dat wij – de mensen van de overheid – wisten wat goed was voor de samenleving. Dat is inmiddels verleden tijd. Nu zijn we in een ontwikkeling terechtgekomen dat initiatieven van de samenleving vaak betekenisvoller zijn dan de plannen gemaakt in gemeentehuizen’. Een ontwikkeling die invloed heeft op de rol van de gemeente: ‘Tot voor kort zat de gemeente bij maatschappelijke initiatieven ‘ertussen’
om de initiatieven te beoordelen. Verhoudingen waren hiërarchisch en verticaal, zowel binnen de gemeente als tussen het Rijk en de gemeente. Nu hebben we te maken met een horizontale beweging.’Initiatieven uit de maatschappij zijn zeer krachtig en authentiek. Kijk naar ontwikkelingen op het gebied van energie, milieu en de zorg. Belangrijk is dat de overheid de samenleving niet in de weg staat. We mogen door taal, organisatie, regels of structuren geen blokkade zijn voor iets dat we willen stimuleren.’
(Bron: In Actie over burgerparticipatie VNG)’De komende weken wordt er meer aandacht op deze raadspagina in het Kompas besteed aan participatie en hoe raad en college daar in de Sliedrecht conferentie met u over in gesprek willen gaan.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl