Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Actualiteiten Update: Chemours/Dupont

Update: Chemours/Dupont

Op deze pagina vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen over de uitstoot van PFOA (perfluoroctaanzuur) bij Chemours (voormalig Dupont).

Sliedrecht waardeert besluit verdere aanscherping vergunning GenX

21 april: Sliedrecht waardeert besluit verdere aanscherping vergunning GenX

Wethouder Visser: "Waarom komt Chemours nu pas met proefinstallatie?"

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht waardeert het PDF-bestandbesluit van de provincie Zuid-Holland om de vergunning voor lozing van GenX verder naar beneden bij te stellen. De provincie heeft daarbij de door het RIVM afgeleide richtwaarde voor drinkwater toegepast. Ook is het college tevreden met de verlaging van toegestane uitstoot van GenX naar de lucht. Eerder gaf Sliedrecht hier al een positief advies over. Sliedrecht maakt geen onderscheid tussen emissie naar water of lucht, hoewel het Sliedrechts drinkwater uit andere waterwinputten komt en dus géén GenX-stoffen bevat.


Op 5 juli 2016 stelde de gemeente Sliedrecht als eerste een aantal kritische vragen aan de provincie over de eigenschappen van FRD-903 en E1, de stoffen die gebruikt worden in de GenX-technologie. Wethouder Hanny Visser: "Het is positief om te zien dat sindsdien de provincie, gemeenten, waterschap, waterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk optreden in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Eerder hebben we als college al duidelijk gesteld dat uitstoot voorkomen moet worden als er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen. Dit is daarom een belangrijke stap, maar we blijven Chemours oproepen om met alternatieven te komen die niet schadelijk zijn voor gezondheid en milieu."


Proefinstallatie

Vandaag kwam Chemours met het nieuws dat zij met een grootschalige PDF-bestandproefinstallatie gaat testen of zij de lozing van GenX naar het water terug kunnen dringen. Wethouder Visser: "In de krant lees ik dat Chemours in Amerika en Japan al ervaring heeft opgedaan met zo'n installatie. Dan vraag ik me af: waarom nu pas, na een week vol onrust, in Dordrecht? Ook heb ik twijfels of FRD-903 en E1 met een koolstof bed-filter überhaupt uit het afvalwater gefilterd kunnen worden. Dat zal toch duidelijk moeten zijn na de tests die in Amerika en Japan zijn uitgevoerd? Uiterlijk 1 mei verwachten we daarover duidelijkheid van Chemours."

Terug naar boven


7 april: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.


Terug naar boven


4 april: Uitkomsten steekproef- en literatuuronderzoek verwacht in mei

In een PDF-bestandbrief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Provinciale Staten wordt gemeld dat de uitkomsten van het steekproefonderzoek PFOA en het literatuuronderzoek naar verwachting in mei 2017 worden gepubliceerd.

Terug naar boven


23 maart: Sliedrecht vergoedt bloedtest PFOA voor ruim 750 inwoners

De gemeente Sliedrecht vergoedt voor ruim 750 inwoners de bloedtest naar PFOA/C8. Tussen 15 februari en 15 maart konden (oud-)inwoners uit het contourengebied van het RIVM een aanvraag indienen. Het gaat in Sliedrecht (grofweg) om Baanhoek, de buurten Baanhoek-West en de Werenbuurt en het gebied Benedenveer. 


In totaal zijn er 802 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er 764 toegewezen en 38 afgewezen. De vergoeding voor de bloedtest is een wens van een meerderheid in de gemeenteraad.


Inwoners met een toegewezen aanvraag kunnen zich tot 15 april melden bij de afdeling Bloedafname van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Sliedrecht. Het laboratorium stuurt de uitslag van de test naar de deelnemer op. De gemeente krijgt de uitslag van de test niet.

Terug naar boven


27 februari: Procedure rond aanpassing vergunning voor GenX

Gedeputeerden Janssen en Vermeulen hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland geïnformeerd over de PDF-bestandprocedure rond de aanpassing van de vergunning voor GenX. Er zijn zienswijzen ingediend door de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-ido-Ambacht, drinkwaterbedrijf Oasen en het bedrijf Chemours. De verwachting is dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid eind maart 2017 een besluit neemt.

Terug naar boven


23 februari: Zienswijze terugdringen emissie GenX

De gemeente Sliedrecht heeft een PDF-bestandzienswijze ingediend n.a.v. het besluit om de toegestane uitstoot van stoffen binnen de GenX-technologie (FRD-903 en E1) door Chemours terug te dringen. De gemeente Sliedrecht steunt de voorgestelde wijziging van de vergunning en waardeert het snelle optreden van de provincie Zuid-Holland nu uit RIVM-onderzoek is gebleken dat er nog onduidelijkheid bestaat over de eigenschappen van FRD-903 en E1. Ook zijn er nog vragen over de gezondheidseffecten voor omwonenden.
De zienswijze is gebaseerd op PDF-bestandadvies dat is uitgebracht door het bedrijf MOB.

Terug naar boven


2 februari: Tetrafluoretheen (TFE) aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS)

Op dinsdag 31 januari heeft wethouder Visser van gedeputeerde Floor Vermeulen (Zuid-Holland) bericht ontvangen dat de stof tetrafluoretheen (TFE) vanaf nu aangemerkt wordt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Chemours heeft een vergunning voor gebruik, opslag en uitstoot van deze stof.
De gedeputeerden Vermeulen en Janssen hebben hierover een PDF-bestandbrief gestuurd aan de Provinciale Staten, waarin staat wat dit voor gevolgen heeft. Hierin staat ook te lezen dat de omliggende gemeenten (waaronder dus ook Sliedrecht) hierbij betrokken worden.

Terug naar boven


20 januari: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een  PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

Terug naar boven


19 januari: Persbericht "Gemeente Sliedrecht blij met verlaging toegestane uitstoot GenX""

Wethouder Visser: aanscherpen vergunning bij onzekerheid moet standaard zijn

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht reageert verheugd op de mededeling van de provincie Zuid-Holland dat de maximaal toegestane uitstoot van de GenX-technologie door Chemours fors wordt verlaagd. De provincie verlaagt de emissienormen, omdat er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1, die bij de GenX-technologie vrijkomen. Wat het college betreft wordt deze werkwijze vanaf nu standaard bij onzekerheid over welke stof dan ook.


Uit onderzoek van het RIVM bleek onlangs dat er nog onzekerheid bestaat over de eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1. Zo valt er voor E1 nog geen gezondheidskundige grenswaarde vast te stellen, de waarde waarbij mogelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn. De provincie verlaagt nu de maximaal toegestane uitstoot naar water en lucht naar het uitstootniveau van de afgelopen jaren. Dit betekent een verlaging van de toegestane uitstoot tot wel 62,5 procent. Daarnaast moet Chemours uiterlijk 1 juli 2017 in een onderzoeksrapport laten zien hoe ze de uitstoot verder kunnen terugdringen.


Direct handelen

Wethouder Hanny Visser is tevreden met het besluit van de provincie: "Al op 5 juli 2016 stelden wij een set kritische vragen over de GenX-technologie. Het college vindt het goed om te zien dat de provincie direct handelt nu uit onderzoek blijkt dat we geen honderd procent zekerheid hebben over deze stoffen. Met de gezondheid van inwoners van Sliedrecht mogen we geen risico's nemen."


Vanaf nu de standaard

Wat betreft het college is dit een aanpak die vanaf nu standaard moet zijn. Visser: "Nu gaat het over GenX, maar niemand kan uitsluiten dat er bij andere stoffen ook onzekerheden bestaan over de gezondheidseffecten voor omwonenden. Wij vinden dat bij iedere onzekerheid, bij welke stof dan ook, de toegestane uitstoot naar beneden moet worden gebracht. Tegelijkertijd moet er extra onderzoek plaatsvinden naar zowel de precieze eigenschappen van de stof als mogelijkheden om milieuvriendelijker alternatieven te vinden die de gezondheid niet schaden."

Terug naar boven


15 december: Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen en rapporten over PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen

De gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben de Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar GenX en PFOA in drinkwater. Staatssecretaris Dijksma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. Het college gaat de documenten bestuderen en hierover advies inwinnen. Daarna komen wij met een inhoudelijke reactie op de onderzoeksresultaten.


Het RIVM concludeert dat de uitstoot van de stoffen die bij de GenX-techniek vrijkomen naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Een definitieve conclusie kan op basis van beschikbare informatie op dit moment niet getrokken worden. Er volgt nader onderzoek. Ondertussen wordt de emissie van de stoffen ingeperkt.
Over het drinkwater concludeert het RIVM dat de concentraties PFOA in drinkwater wel verhoogd zijn geweest, maar dat op geen enkel moment sprake is geweest van een risico voor de volksgezondheid.


Terug naar boven


25 november: Antwoorden provincie lekkage formaldehyde

Op 28 september stelde het college van B&W vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de lekkage van formaldehyde bij Dupont tussen 10 en 12 augustus 2016. Inmiddels hebben wij de antwoorden hierop ontvangen.

Terug naar boven


25 november: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

Terug naar boven


16 november: Persbericht evaluatie steekproef

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft vandaag een PDF-bestandpersbericht verstuurd over het verloop van de steekproef bloedonderzoek PFOA. Dit is naar tevredenheid verlopen. Van de uitgenodigde omwonenden nam 63% deel aan het steekproef bloedonderzoek en van de controlegroep was dat 37%. Gemiddeld is dat een opkomst van 57 %.

Terug naar boven


15 november: Herstart Delrin fabriek DuPont

Gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben op 15 november 2016 een gesprek gevoerd met de directie van DuPont. DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld. De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont zijn door een onafhankelijk expert, te weten Witteveen + Bos bekrachtigd. In de loop van woensdag 16 november 2016 mag DuPont beginnen met de voorbereidingen om de twee stilgelegde productielijnen van de Delrin fabriek van DuPont op te starten.

Terug naar boven


7 november: Antwoorden vragen fractie SGP/Christenunie

1. Is onze veronderstelling correct dat de door het RIVM vermelde gezondheidskundige grenswaarde nog nader onderzocht wordt?

Antwoord:
De veronderstelling is niet correct. In het risicoschattingsrapport van maart j.l. heeft het RIVM een tweetal aanbevelingen gedaan waarbij de berekende gezondheidskundige grenswaarde wel een rol speelt. Deze aanbevelingen zijn sinds eind mei in onderzoek:

  • Steekproefgewijs bloedonderzoek. Hiermee controleert het RIVM of bloedserum waardes overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen. De onderzoekers nemen een aselecte steekproef onder omwonenden en voeren bij deze mensen bloedonderzoek uit naar PFOA-waarden in het bloed. 
  • Literatuuronderzoek. Naast het steekproefonderzoek Het RIVM onderzoekt aan de hand van de bestaande internationale epidemiologische literatuur welke klachten of aandoeningen aan bepaalde concentraties PFOA in het bloed kunnen worden gekoppeld.

Beide onderzoeken worden in samenhang gebruikt om te beoordelen of aanvullend onderzoek toegevoegde waarde heeft. 


2. Betekent dit dat de gezondheidskundige grenswaarde zoals heden bekend, in de toekomst nog kan veranderen?

Antwoord:
Het is altijd mogelijk dat door nieuwe inzichten de berekende grenswaarde verandert.


3. Uitgaande van de situatie dat mensen blootgesteld zijn aan PFOA, waarbij momenteel (stel: medio 2016) bij de betreffende mensen een bloedwaarde wordt vastgesteld onder de gezondheidskundige grenswaarde: mag aangenomen worden dat deze mensen per definitie geen (negatieve) gevolgen meer zullen ondervinden m.b.t. hun gezondheid, ten gevolge van blootstelling in het verleden?

Antwoord:
Het optreden van (negatieve) gevolgen als gevolg van blootstelling in het verleden is afhankelijk van meerdere factoren. Het is daardoor niet zo dat als de huidige bloedwaarde laag is, er per definitie geen nadelige gevolgen meer zullen optreden.


4. Kan momenteel een (wetenschappelijk) verband worden aangetoond tussen besmetting met PFOA en gezondheidsklachten en in hoeverre speelt de omvang van de besmetting hierbij een rol?

Antwoord:
Zoals bij de beantwoording van vraag 1 wordt aangegeven vindt er een nadere beoordeling van de epidemiologische literatuur op het gebied van PFOA plaats. Deze beoordeling heeft als doel nader antwoord te geven op deze vragen. Deze worden in april 2017 verwacht.

Terug naar boven


4 november: Brief Gedeputeerde Staten over stand van zaken Dupont/Chemours

Op donderdag 3 november heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een PDF-bestandinformatiebrief verstuurd aan Provinciale Staten over o.a. het eerdere formaldehyde-lek en het bodemonderzoek op stortplaatsen.

  • PDF-bestandPersbericht Provincie Zuid-Holland "Geen nadelige gezondheidseffecten formadehyde emissie", 3 november 2016
  • PDF-bestandPersbericht Provincie Zuid-Holland "Lage concentraties PFOA bij provinciale stortplaatsen", 3 november 2016

Terug naar boven


Eerdere berichten

Berichten september tot en met oktober

Berichten maart tot en met augustus

Terug naar boven

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht