Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Actualiteiten Update: Chemours/Dupont

Update: Chemours/Dupont

Op deze pagina vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen over de uitstoot van PFOA (perfluoroctaanzuur) bij Chemours (voormalig Dupont).

Reactie op lozing Chemours

20 juni 2017: Reactie op lozing Chemours

Wethouder Hanny Visser legde tijdens de gemeenteraadsvergadering namens het college van B&W een verklaring af over het nieuws dat Chemours de watervergunning heeft overtreden, door het lozen van FRD (GenX) in de Merwede. Hieronder vindt u de tekst van deze verklaring.


Geachte leden van de raad,


Ik weet niet meer hoe vaak ik hier inmiddels heb gestaan om u een mededeling te doen over Chemours of Dupont. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Toch sta ik hier weer, naar aanleiding van het zoveelste slecht nieuws verhaal over deze bedrijven.


Opnieuw is er een onderzoeksrapport verschenen dat veel ophef veroorzaakt. Ik ben hierover gistermiddag rond half 6 geïnformeerd door het ministerie en heb de documenten vanmorgen direct naar u als raad doorgestuurd. De minister van Infrastructuur en Milieu concludeert uit dit onderzoek dat Chemours de watervergunning overtreden heeft, door directe lozing van FRD op de Merwede. Volgens de minister moet hier hard tegen opgetreden worden. Ik kan niet anders dan de woorden van de minister van harte onderschrijven en ben tevreden met de handhavingsactie van Rijkswaterstaat. Als het klopt dat dit bewust gedaan is, dan is dat heel ernstig en zeer kwalijk. Maar als het niet bewust gebeurd is, vind ik dat minstens net zo erg. Dat betekent namelijk dat het bedrijf zelf niet weet welke stoffen via welke weg dan ook geloosd worden. Sta ik hier binnenkort dan weer?


Aan het einde van de ochtend ben ik door de directeur van Chemours via een email op de hoogte gebracht van hun eerste reactie. Het bedrijf is zelf ook verbaasd en wil graag weten hoe dit mogelijk is.


Inderdaad: hoe-is-dit-mogelijk!? Ik constateer dat het bedrijf het dus ook niet weet. Als mogelijke verklaring wordt gegeven dat FRD als vergunde emissie via hemelwater is neergeslagen. Je zou verwachten dat Chemours weet dat deze stoffen op hun terrein neerslaan en daardoor in water terecht kan komen? Ik begrijp het niet.


De komende dagen moet dit allemaal duidelijk worden. Uit de reactie van Chemours blijkt ook dat het bedrijf uiterlijk vrijdag een reactie moet geven aan Rijkswaterstaat. Het is nu dus een zaak tussen het bedrijf en het bevoegde gezag, maar ik zal de minister vragen om als belanghebbende in deze zaak uitgebreid geïnformeerd te blijven worden. 


Op mijn beurt zal het college u blijven informeren over de verdere ontwikkelingen in deze kwestie. Naar inwoners blijven we dat uiteraard ook doen via onze website


Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours

Terug naar boven


14 juni: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

Terug naar boven


6 juni 2017: Presentatie Erik Lebret

Op de bewonersavond van 29 mei 2017 heeft Prof. Erik Lebret een XML bestandpresentatie RIVM onderzoek naar PFOA  laten zien.

Terug naar boven


23 mei: Bodemonderzoek PFOA/GenX

Eind van de middag hebben de gemeente Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland de uitkomsten van een bodemonderzoek naar PFOA en GenX naar buiten gebracht.
Zij hebben hierover een PDF-bestandpersbericht verstuurd.
 
Ook in Sliedrecht hebben twee zogeheten peilbuizen gestaan die hebben gemeten of PFOA en GenX vanuit de lucht neerslaat op de grond. Eén aan de Baanhoek en één langs de A15. De meetresultaten laten zien dat deze stoffen ook in Sliedrecht neerslaan op de grond, maar de hoeveelheid ligt ruim onder de risicowaarden die het RIVM heeft opgesteld. Verder gaat het college van B&W de uitkomsten bestuderen en komt zo nodig daarna met een aanvullende reactie.

Terug naar boven


23 mei: Brief omwonenden Chemours

De gemeente heeft een  PDF-bestanduitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst 'uitkomsten RIVM-onderzoeken PFOA' verstuurd naar 1650 adressen aan de Baanhoek, Baanhoek-West, Werenbuurt en Benedenveer.

Terug naar boven


19 mei: Informatie bijeenkomst 29 mei a.s.

De informatiebijeenkomst over de onlangs verschenen rapporten van het RIVM over PFOA vindt plaats op maandag 29 mei in de Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht. Het RIVM geeft een toelichting op het steekproef-bloedonderzoek onder omwonenden van Chemours en DuPont en het literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van PFOA. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Omwonenden van de fabriek ontvangen begin volgende week een uitnodigingsbrief.


Het RIVM licht de rapporten toe in de grote zaal. Dat gebeurt zowel om 19.30 uur als om 20.30 uur. Omwonenden kunnen kiezen voor het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen over de rapporten en andere thema's die spelen rondom DuPont en Chemours. In de foyer kunnen bezoekers hiervoor terecht bij experts van onder meer het RIVM, Dienst Gezondheid & Jeugd en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De inloop is vanaf 19.00 uur.


Locatie Sliedrecht

De wethouders van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht kondigden in een eerste reactie al aan dat er een gezamenlijke informatiebijeenkomst zou komen waarin het RIVM de rapporten toelicht. Er is gekozen voor een locatie in Sliedrecht, omdat daar de meeste deelnemers aan de steekproef wonen en het grootste effectgebied in deze gemeente ligt.


Vragen

Er leven veel vragen rond PFOA. Mensen die vragen hebben over PFOA en gezondheid kunnen contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) via tel 078-770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl. Mensen met klachten of zorgen over de eigen gezondheid kunnen contact opnemen met hun huisarts. De huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen zijn door de DG&J geïnformeerd over de uitkomsten van de rapporten.


Informatie

Meer informatie over PFOA en de onderzoeken is te vinden op www.rivm.nl. Daar staat een uitgebreid overzicht vragen en antwoorden. Op www.dienstgezondheidjeugd.nl is een informatieblad geplaatst. Ook op de websites van de gemeenten is heel veel informatie over PFOA en alles rond DuPont en Chemours te lezen.

Terug naar boven


11 mei 2017: Steekproefonderzoek PFOA bevestigt modelberekeningen RIVM

Vandaag zijn de uitkomsten van het steekproefonderzoek PFOA/C8 en het literatuuronderzoek naar relaties tussen PFOA en gezondheidseffecten bekendgemaakt. De betrokken gemeenten vinden de uitkomst van het steekproefonderzoek positief voor de meeste omwonenden; hun bloedwaarde wijkt niet af van de gemiddelde achtergrondwaarde. Zorg is er wel voor de kleine groep direct omwonenden. Het RIVM bevestigt de eerdere conclusie dat zij verhoogde concentraties PFOA in hun bloed hebben. Ook vinden de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht het jammer dat ze ondanks de gedegen onderzoeken bewoners niet meer zekerheid kunnen geven over de mogelijke gezondheidseffecten van PFOA. De gemeenten steunen de aanbevelingen van het RIVM. Ook vinden zij dat de uitkomsten de noodzaak onderstrepen om meer te doen aan onderzoek en het beperken van de huidige uitstoot van dergelijke stoffen.


Steekproef

Het feit dat de uitkomsten van de steekproef in lijn zijn met de modelberekeningen vinden de gemeenten positief. Uit de steekproef blijkt dat de concentraties PFOA in het bloed van mensen die verder van de fabriek (lichtblauwe contour) vergelijkbaar is met de achtergrondwaarde die iedereen in het bloed heeft. In de modelberekening ging het RIVM uit van een licht verhoogde PFOA-waarde voor deze groep. Dat is een geruststellend bericht voor deze omwonenden. Ook bij omwonenden die minder lang in de omgeving wonen komt de concentraties PFOA in hun bloed overeen met de achtergrondwaarde.

De steekproef bevestigt echter ook dat in de directe omgeving (donkerblauwe contour) van de fabriek omwonenden hogere concentraties PFOA in hun bloed hebben. Het is ook aannemelijk dat die concentraties in het verleden nog hoger zijn geweest, met mogelijk gezondheidseffecten tot gevolg. Deze zorgen blijven dus helaas bestaan.

 

Literatuuronderzoek

Het literatuuronderzoek heeft relaties aangetoond tussen PFOA in het bloed en gezondheidseffecten, met name kleine veranderingen in cholesterol, leverenzymen en geboortegewicht. Het oorzakelijke verband met PFOA in het bloed is niet aangetoond. De gemeenten hadden gehoopt dat het literatuuronderzoek meer duidelijkheid en scherpte had verschaft over welke effecten bij welke bloedconcentraties optreden. Hierover blijven dus onzekerheid en vragen.

 

Aanbevelingen

De gemeenten sluiten zich aan bij de drie aanbevelingen van het RIVM:

·         Het informeren van huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten in de regio over de bevindingen van de onderzoeken
Dit is al in gang gezet door de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). De drie gemeenten onderstrepen het belang van deze aanbeveling, aangezien deze eerstelijnszorg de ingang vormt voor inwoners met gezondheidsklachten en/of –zorgen. De gemeenten waarderen de snelle actie van de DG&J.

·         Het blijven volgen van alle (internationale) ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur van PFOA en grenswaarden
Dit is voor de gemeenten vanzelfsprekend. De inzichten blijven zich ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld nog steeds wetenschappelijke discussie over wat nu een veilige waarde van blootstelling is. Het is in het belang van onze inwoners om de ontwikkelingen te volgen en steeds na te gaan wat nieuwe inzichten betekenen voor de situatie in onze omgeving.

·         Aanvullend blootstellingsonderzoek onder deelnemers met hogere PFOA bloedconcentraties
Achttien deelnemers uit het steekproefonderzoek (4,7%) hebben een hogere PFOA-waarde dan door het RIVM werd verwacht. Het RIVM geeft in overweging om een blootstellingsonderzoek te doen naar factoren die bij deze groep voor deze waarden kunnen hebben gezorgd. Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zien graag dat er zoveel mogelijk duidelijkheid komt over mogelijke oorzaken van hogere PFOA-concentraties in het bloed en steunen net als het ministerie, de provincie en de DG&J deze aanbeveling.

 

Het RIVM verwacht dat een gezondheidsonderzoek onder omwonenden weinig tot geen gezondheidswinst oplevert. De DG&J onderschrijft dit in haar advies aan de gemeenten.

 

Noodzaak

De rapporten geven weer iets meer inzicht in de situatie rond PFOA. Ook lopen er nog diverse onderzoeken. Wat de gemeenten betreft onderstreept dit alles eens te meer de noodzaak van het kritisch (blijven) onderzoeken van perfluorverbindingen in diverse vormen. We moeten leren van het verleden. Daarom blijven wij ook zeer scherp op de huidige uitstoot van dergelijke stoffen en steunen de provincie bij haar inzet om de uitstoot terug te blijven dringen. De betrokken overheden trekken daarin samen op in het belang van onze inwoners.

 

Informatie

We snappen dat er nog altijd vragen leven over PFOA. Op de website van het RIVM staat een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. De individuele deelnemers aan de steekproef hebben een brief ontvangen van de DG&J inclusief een informatieblad. Deze zijn ook te vinden op de website van de DG&J, www.dienstgezondheidjeugd.nl. Mensen met vragen over PFOA en gezondheid kunnen contact opnemen met de DG&J via tel 078 770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl. Mensen met klachten of zorgen over de eigen gezondheid kunnen contact opnemen met hun huisarts.
Op korte termijn organiseren de gemeenten een informatiebijeenkomst met toelichting van het RIVM op de rapporten. Meer informatie hierover volgt.

Terug naar boven


11 mei 2017: Uitkomsten steekproef- en literatuuronderzoek PFOA

Vanmiddag hebben het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincie Zuid-Holland rapporten van het RIVM over PFOA MS Word-bestandgepubliceerd. Het betreft onder meer het steekproef bloedonderzoek onder omwonenden en het literatuuronderzoek naar PFOA.


U kunt de rapporten hieronder in PDF-formaat downloaden:


Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

De drie betrokken gemeenten komen vanavond met een eerste bestuurlijke reactie op de rapporten. Dit verschijnt uiteraard ook op deze website.

Terug naar boven


21 april: Sliedrecht waardeert besluit verdere aanscherping vergunning GenX

Wethouder Visser: "Waarom komt Chemours nu pas met proefinstallatie?"

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht waardeert het PDF-bestandbesluit van de provincie Zuid-Holland om de vergunning voor lozing van GenX verder naar beneden bij te stellen. De provincie heeft daarbij de door het RIVM afgeleide richtwaarde voor drinkwater toegepast. Ook is het college tevreden met de verlaging van toegestane uitstoot van GenX naar de lucht. Eerder gaf Sliedrecht hier al een positief advies over. Sliedrecht maakt geen onderscheid tussen emissie naar water of lucht, hoewel het Sliedrechts drinkwater uit andere waterwinputten komt en dus géén GenX-stoffen bevat.


Op 5 juli 2016 stelde de gemeente Sliedrecht als eerste een aantal kritische vragen aan de provincie over de eigenschappen van FRD-903 en E1, de stoffen die gebruikt worden in de GenX-technologie. Wethouder Hanny Visser: "Het is positief om te zien dat sindsdien de provincie, gemeenten, waterschap, waterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk optreden in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Eerder hebben we als college al duidelijk gesteld dat uitstoot voorkomen moet worden als er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen. Dit is daarom een belangrijke stap, maar we blijven Chemours oproepen om met alternatieven te komen die niet schadelijk zijn voor gezondheid en milieu."


Proefinstallatie

Vandaag kwam Chemours met het nieuws dat zij met een grootschalige PDF-bestandproefinstallatie gaat testen of zij de lozing van GenX naar het water terug kunnen dringen. Wethouder Visser: "In de krant lees ik dat Chemours in Amerika en Japan al ervaring heeft opgedaan met zo'n installatie. Dan vraag ik me af: waarom nu pas, na een week vol onrust, in Dordrecht? Ook heb ik twijfels of FRD-903 en E1 met een koolstof bed-filter überhaupt uit het afvalwater gefilterd kunnen worden. Dat zal toch duidelijk moeten zijn na de tests die in Amerika en Japan zijn uitgevoerd? Uiterlijk 1 mei verwachten we daarover duidelijkheid van Chemours."

Terug naar boven


7 april: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.


Terug naar boven


4 april: Uitkomsten steekproef- en literatuuronderzoek verwacht in mei

In een PDF-bestandbrief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Provinciale Staten wordt gemeld dat de uitkomsten van het steekproefonderzoek PFOA en het literatuuronderzoek naar verwachting in mei 2017 worden gepubliceerd.

Terug naar boven


23 maart: Sliedrecht vergoedt bloedtest PFOA voor ruim 750 inwoners

De gemeente Sliedrecht vergoedt voor ruim 750 inwoners de bloedtest naar PFOA/C8. Tussen 15 februari en 15 maart konden (oud-)inwoners uit het contourengebied van het RIVM een aanvraag indienen. Het gaat in Sliedrecht (grofweg) om Baanhoek, de buurten Baanhoek-West en de Werenbuurt en het gebied Benedenveer. 


In totaal zijn er 802 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er 764 toegewezen en 38 afgewezen. De vergoeding voor de bloedtest is een wens van een meerderheid in de gemeenteraad.


Inwoners met een toegewezen aanvraag kunnen zich tot 15 april melden bij de afdeling Bloedafname van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Sliedrecht. Het laboratorium stuurt de uitslag van de test naar de deelnemer op. De gemeente krijgt de uitslag van de test niet.

Terug naar boven


27 februari: Procedure rond aanpassing vergunning voor GenX

Gedeputeerden Janssen en Vermeulen hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland geïnformeerd over de PDF-bestandprocedure rond de aanpassing van de vergunning voor GenX. Er zijn zienswijzen ingediend door de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-ido-Ambacht, drinkwaterbedrijf Oasen en het bedrijf Chemours. De verwachting is dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid eind maart 2017 een besluit neemt.

Terug naar boven


23 februari: Zienswijze terugdringen emissie GenX

De gemeente Sliedrecht heeft een PDF-bestandzienswijze ingediend n.a.v. het besluit om de toegestane uitstoot van stoffen binnen de GenX-technologie (FRD-903 en E1) door Chemours terug te dringen. De gemeente Sliedrecht steunt de voorgestelde wijziging van de vergunning en waardeert het snelle optreden van de provincie Zuid-Holland nu uit RIVM-onderzoek is gebleken dat er nog onduidelijkheid bestaat over de eigenschappen van FRD-903 en E1. Ook zijn er nog vragen over de gezondheidseffecten voor omwonenden.
De zienswijze is gebaseerd op PDF-bestandadvies dat is uitgebracht door het bedrijf MOB.

Terug naar boven


2 februari: Tetrafluoretheen (TFE) aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS)

Op dinsdag 31 januari heeft wethouder Visser van gedeputeerde Floor Vermeulen (Zuid-Holland) bericht ontvangen dat de stof tetrafluoretheen (TFE) vanaf nu aangemerkt wordt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Chemours heeft een vergunning voor gebruik, opslag en uitstoot van deze stof.
De gedeputeerden Vermeulen en Janssen hebben hierover een PDF-bestandbrief gestuurd aan de Provinciale Staten, waarin staat wat dit voor gevolgen heeft. Hierin staat ook te lezen dat de omliggende gemeenten (waaronder dus ook Sliedrecht) hierbij betrokken worden.

Terug naar boven


20 januari: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een  PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

Terug naar boven


19 januari: Persbericht "Gemeente Sliedrecht blij met verlaging toegestane uitstoot GenX""

Wethouder Visser: aanscherpen vergunning bij onzekerheid moet standaard zijn

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht reageert verheugd op de mededeling van de provincie Zuid-Holland dat de maximaal toegestane uitstoot van de GenX-technologie door Chemours fors wordt verlaagd. De provincie verlaagt de emissienormen, omdat er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1, die bij de GenX-technologie vrijkomen. Wat het college betreft wordt deze werkwijze vanaf nu standaard bij onzekerheid over welke stof dan ook.


Uit onderzoek van het RIVM bleek onlangs dat er nog onzekerheid bestaat over de eigenschappen van de stoffen FRD-903 en E1. Zo valt er voor E1 nog geen gezondheidskundige grenswaarde vast te stellen, de waarde waarbij mogelijke gezondheidseffecten te verwachten zijn. De provincie verlaagt nu de maximaal toegestane uitstoot naar water en lucht naar het uitstootniveau van de afgelopen jaren. Dit betekent een verlaging van de toegestane uitstoot tot wel 62,5 procent. Daarnaast moet Chemours uiterlijk 1 juli 2017 in een onderzoeksrapport laten zien hoe ze de uitstoot verder kunnen terugdringen.


Direct handelen

Wethouder Hanny Visser is tevreden met het besluit van de provincie: "Al op 5 juli 2016 stelden wij een set kritische vragen over de GenX-technologie. Het college vindt het goed om te zien dat de provincie direct handelt nu uit onderzoek blijkt dat we geen honderd procent zekerheid hebben over deze stoffen. Met de gezondheid van inwoners van Sliedrecht mogen we geen risico's nemen."


Vanaf nu de standaard

Wat betreft het college is dit een aanpak die vanaf nu standaard moet zijn. Visser: "Nu gaat het over GenX, maar niemand kan uitsluiten dat er bij andere stoffen ook onzekerheden bestaan over de gezondheidseffecten voor omwonenden. Wij vinden dat bij iedere onzekerheid, bij welke stof dan ook, de toegestane uitstoot naar beneden moet worden gebracht. Tegelijkertijd moet er extra onderzoek plaatsvinden naar zowel de precieze eigenschappen van de stof als mogelijkheden om milieuvriendelijker alternatieven te vinden die de gezondheid niet schaden."

Terug naar boven


15 december: Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen en rapporten over PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen

De gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben de Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar GenX en PFOA in drinkwater. Staatssecretaris Dijksma heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd. Het college gaat de documenten bestuderen en hierover advies inwinnen. Daarna komen wij met een inhoudelijke reactie op de onderzoeksresultaten.


Het RIVM concludeert dat de uitstoot van de stoffen die bij de GenX-techniek vrijkomen naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Een definitieve conclusie kan op basis van beschikbare informatie op dit moment niet getrokken worden. Er volgt nader onderzoek. Ondertussen wordt de emissie van de stoffen ingeperkt.
Over het drinkwater concludeert het RIVM dat de concentraties PFOA in drinkwater wel verhoogd zijn geweest, maar dat op geen enkel moment sprake is geweest van een risico voor de volksgezondheid.


Terug naar boven


25 november: Antwoorden provincie lekkage formaldehyde

Op 28 september stelde het college van B&W vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de lekkage van formaldehyde bij Dupont tussen 10 en 12 augustus 2016. Inmiddels hebben wij de antwoorden hierop ontvangen.

Terug naar boven


25 november: Logboek

Wethouder Hanny Visser heeft via een PDF-bestandlogboek de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de zaak PFOA/Chemours.

Terug naar boven


16 november: Persbericht evaluatie steekproef

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft vandaag een PDF-bestandpersbericht verstuurd over het verloop van de steekproef bloedonderzoek PFOA. Dit is naar tevredenheid verlopen. Van de uitgenodigde omwonenden nam 63% deel aan het steekproef bloedonderzoek en van de controlegroep was dat 37%. Gemiddeld is dat een opkomst van 57 %.

Terug naar boven


15 november: Herstart Delrin fabriek DuPont

Gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben op 15 november 2016 een gesprek gevoerd met de directie van DuPont. DuPont heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld. De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont zijn door een onafhankelijk expert, te weten Witteveen + Bos bekrachtigd. In de loop van woensdag 16 november 2016 mag DuPont beginnen met de voorbereidingen om de twee stilgelegde productielijnen van de Delrin fabriek van DuPont op te starten.

Terug naar boven


7 november: Antwoorden vragen fractie SGP/Christenunie

1. Is onze veronderstelling correct dat de door het RIVM vermelde gezondheidskundige grenswaarde nog nader onderzocht wordt?

Antwoord:
De veronderstelling is niet correct. In het risicoschattingsrapport van maart j.l. heeft het RIVM een tweetal aanbevelingen gedaan waarbij de berekende gezondheidskundige grenswaarde wel een rol speelt. Deze aanbevelingen zijn sinds eind mei in onderzoek:

  • Steekproefgewijs bloedonderzoek. Hiermee controleert het RIVM of bloedserum waardes overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen. De onderzoekers nemen een aselecte steekproef onder omwonenden en voeren bij deze mensen bloedonderzoek uit naar PFOA-waarden in het bloed. 
  • Literatuuronderzoek. Naast het steekproefonderzoek Het RIVM onderzoekt aan de hand van de bestaande internationale epidemiologische literatuur welke klachten of aandoeningen aan bepaalde concentraties PFOA in het bloed kunnen worden gekoppeld.

Beide onderzoeken worden in samenhang gebruikt om te beoordelen of aanvullend onderzoek toegevoegde waarde heeft. 


2. Betekent dit dat de gezondheidskundige grenswaarde zoals heden bekend, in de toekomst nog kan veranderen?

Antwoord:
Het is altijd mogelijk dat door nieuwe inzichten de berekende grenswaarde verandert.


3. Uitgaande van de situatie dat mensen blootgesteld zijn aan PFOA, waarbij momenteel (stel: medio 2016) bij de betreffende mensen een bloedwaarde wordt vastgesteld onder de gezondheidskundige grenswaarde: mag aangenomen worden dat deze mensen per definitie geen (negatieve) gevolgen meer zullen ondervinden m.b.t. hun gezondheid, ten gevolge van blootstelling in het verleden?

Antwoord:
Het optreden van (negatieve) gevolgen als gevolg van blootstelling in het verleden is afhankelijk van meerdere factoren. Het is daardoor niet zo dat als de huidige bloedwaarde laag is, er per definitie geen nadelige gevolgen meer zullen optreden.


4. Kan momenteel een (wetenschappelijk) verband worden aangetoond tussen besmetting met PFOA en gezondheidsklachten en in hoeverre speelt de omvang van de besmetting hierbij een rol?

Antwoord:
Zoals bij de beantwoording van vraag 1 wordt aangegeven vindt er een nadere beoordeling van de epidemiologische literatuur op het gebied van PFOA plaats. Deze beoordeling heeft als doel nader antwoord te geven op deze vragen. Deze worden in april 2017 verwacht.

Terug naar boven


4 november: Brief Gedeputeerde Staten over stand van zaken Dupont/Chemours

Op donderdag 3 november heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een PDF-bestandinformatiebrief verstuurd aan Provinciale Staten over o.a. het eerdere formaldehyde-lek en het bodemonderzoek op stortplaatsen.

  • PDF-bestandPersbericht Provincie Zuid-Holland "Geen nadelige gezondheidseffecten formadehyde emissie", 3 november 2016
  • PDF-bestandPersbericht Provincie Zuid-Holland "Lage concentraties PFOA bij provinciale stortplaatsen", 3 november 2016

Terug naar boven


Eerdere berichten

Berichten september tot en met oktober

Berichten maart tot en met augustus

Terug naar boven

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn