Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Financiën

Financiën

De gemeente Sliedrecht wil een (financieel) gezonde, veilige en leefbare gemeente voor haar inwoners, ondernemers en instellingen. De financiële middelen zijn echter beperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Keuzes als: gaan we de gemeentelijke belastingen verhogen of gaan we bezuinigen op subsidies? Gaan we meer geld besteden aan onderwijs of aan wegonderhoud?

Inkomsten van de gemeente


De inkomsten van de gemeente Sliedrecht bestaan uit:

  • Eigen inkomsten (zoals gemeentelijke belastingen)
  • De uitkering uit het gemeentefonds (via het Rijk)
  • Specifieke uitkeringen voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de personele en materiële bekostiging van scholen


Belastingen en heffingen


De eigen inkomsten van gemeente Sliedrecht bestaan voor een groot deel de opbrengst van belastingen, rechten en heffingen. In Sliedrecht betaalt u de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen:


De gemeenteraad beslist over de belastingtarieven. De gemeenteraad mag niet zomaar een nieuwe belasting invoeren. Welke belastingen gemeenten mogen heffen is vastgelegd in de Gemeentewet. De gemeente mag zelf weten waar zij de belastinginkomsten aan uitgeeft. 


Ook bij rechten en heffingen beslist de gemeenteraad over de tarieven. Hierbij mag de gemeente geen winst maken. Bij rechten en heffingen is er altijd sprake van een direct aanwijsbare tegenprestatie (bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil of het verlenen van een bouwvergunning). Dit is bij belastingen niet het geval.

Uitgaven van de gemeente


De gemeentelijke uitgaven zijn zeer divers. De gemeenteraad maakt de financiële keuzes. De begrotingsbehandeling is hét moment voor de gemeenteraad om keuzes te maken over het inzetten van het geld. De gemeente legt doelstellingen en prestaties vast in verschillende documenten:
  • In de PDF-bestandkadernota staan de kaders omschreven waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt
  • In de begroting staat wat de gemeente gaat doen en welke middelen daarvoor nodig zijn
  • Na afloop van het begrotingsjaar wordt de PDF-bestandjaarrekening opgesteld, waarin de gemeente aangeeft of de gestelde doelen zijn gerealiseerd met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen 


Op www.waarstaatjegemeente.nl zijn gedetailleerde gegevens te vinden en kunt u gemeenten met elkaar vergelijken.Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn