Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Vergunningen Plannen ter inzage Kunstwerk Ouverture

Kunstwerk Ouverture

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


Uitgebreide procedure


Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Het oprichten van een kunstwerk aan de Ouverture ter hoogte van afslag A15-west te Sliedrecht.

De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 5 september tot en met 16 oktober 2019 ter inzage in de publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, van 9:00 uur - 15:00 uur, Industrieweg 11, algemeen tel. nr. 140184.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.


Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Dienstverlening: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.


Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


Downloads


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn