Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Milieu

In het  Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 omschrijft de gemeente Sliedrecht haar ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid. De volgende speerpunten worden genoemd:
• Externe Veiligheid
• Luchtkwaliteit
• Geluid
• Bodem
• Water
• Energie
• Groen
• Duurzaam en Klimaatbestendig bouwen
• Natuur- en Milieueducatie
• Afval
• Derde Merwedehaven

Op het gebied van milieu werkt de gemeente Sliedrecht ook veel samen met de andere Drechtsteden. Het Milieubeleidsplan Sliedrecht sluit dan ook aan op het Regionaal Milieubeleidsplan Drechtsteden.


glas in t bakkie


Meldingen milieu

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit voor Sliedrecht. Naast het handhaven op milieu- en omgevingsregelgeving, verzorgt OZHZ ook milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente Sliedrecht.

Wilt u
melding doen van (horeca)lawaai, stankoverlast, (mogelijke) bodem- of luchtverontreiniging of overlast van bedrijven? De omgevingsdienst beschikt over een Wachtdienst die 24 uur per dag bereikbaar is. Inwoners in de provincie Zuid-Holland kunnen hier dag en nacht terecht met overlastmeldingen op het gebied van het milieu. Bedrijven zijn verplicht bedrijfsincidenten met mogelijke gevolgen voor het milieu ook via dit nummer te melden.

Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022

Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de PDF-bestand'Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022", vastgesteld. De nota bevat het uitvoeringsbeleid dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal hanteren voor de gemeentelijke milieutaken vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is één samengevoegde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Bekendmakingen

Vaststelling ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 Gemeente Sliedrecht

Vaststelling ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 Gemeente Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat zij op 23 april 2019 het ontwerp actieplan geluid gemeente Sliedrecht hebben vastgesteld.


In het plan zijn de geluidknelpunten beschreven, veroorzaakt door verkeer op wegen van of in beheer van de gemeente. Daarnaast geeft het plan inzicht in de maatregelen ten aanzien van deze knelpunten.


Het ontwerp ligt gedurende de periode van 15 mei 2019 tot en met 25 juni 2019 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 te Sliedrecht. U kunt het PDF-bestandactieplan en de PDF-bestandbijlagen ook downloaden.U kunt binnen deze periode reageren op het ontwerp actieplan. Voor eventuele vragen over het ontwerp kan contact worden opgenomen met de heer E. Janssen of de heer R. Kunkels van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 7708585.


Na afloop van de inspraaktermijn worden de reacties verwerkt en zal het definitieve actieplan worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en aangeboden worden aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (IenW). Beroep is niet mogelijk, omdat het ontwerp alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen bevat en verder geen directe rechtsgevolgen heeft

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn