Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

'Sliedrecht wil een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente worden, waar in de toekomst de vraag naar energie ook door duurzame bronnen wordt opgewekt.'

Om dit doel te bereiken, stimuleert Sliedrecht duurzaam gebruik en minder verbruik van energie. Niet alleen de gemeente zelf moet hier haar steentje aan bijdragen, maar ook de huishoudens en industrie in Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht kan immers niet alleen deze doelstelling halen. Daarom vragen we ook u als inwoner en/of ondernemer om uw verantwoordelijkheid te nemen.

Milieu- en duurzaamheidsbeleid in Sliedrecht

In het PDF-bestandMilieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 omschrijft de gemeente Sliedrecht haar ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid. De volgende speerpunten worden genoemd:
 • Externe Veiligheid
 • Luchtkwaliteit
 • Geluid
 • Bodem
 • Water
 • Energie
 • Groen
 • Duurzaam en Klimaatbestendig bouwen
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Afval
 • Derde Merwedehaven

Op het gebied van milieu en duurzaamheid werkt de gemeente Sliedrecht ook veel samen met de andere Drechtsteden. Het Milieubeleidsplan Sliedrecht sluit dan ook aan op het Regionaal Milieubeleidsplan Drechtsteden.

glas in t bakkie

Meldingen milieu

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit voor Sliedrecht. Naast het handhaven op milieu- en omgevingsregelgeving, verzorgt OZHZ ook milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente Sliedrecht.

Wilt u melding doen van (horeca)lawaai, stankoverlast, (mogelijke) bodem- of luchtverontreiniging of overlast van bedrijven? De omgevingsdienst beschikt over een Wachtdienst die 24 uur per dag bereikbaar is. Inwoners in de provincie Zuid-Holland kunnen hier dag en nacht terecht met overlastmeldingen op het gebied van het milieu. Bedrijven zijn verplicht bedrijfsincidenten met mogelijke gevolgen voor het milieu ook via dit nummer te melden.

Duurzaam bouwen en besparen op energie

Om te voorkomen dat grondstoffen opraken en verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomstandigheden van nu en de toekomst, is duurzaam bouwen en besparen op energie echt nodig.

De gemeente Sliedrecht helpt u daarom graag bij het duurzaam (ver)bouwen van uw huis of het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Zo kunt u bijvoorbeeld een Duurzaamheidslening bij de gemeente Sliedrecht aanvragen. Hiermee kunt u geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot.


Cradle to Cradle en duurzaam bouwen

Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Duurzaam en energiezuinig bouwen levert daar een belangrijke bijdrage aan. Omdat grondstoffen en natuurlijke voorraden steeds schaarser worden, heeft de markt een ontwikkeling in gang gezet om gebouwen te gaan ontwerpen volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit betekent dat een product zo wordt gemaakt dat alle grondstoffen afzonderlijk weer kunnen worden vervangen en hergebruikt. Zo ontstaat er geen afval meer en kan afval voedsel worden in een oneindige kringloop. Dit past in het landelijke streven naar een circulaire economie (ook wel kringloopeconomie genoemd) in 2050. Het toepassen van het principe van Cradle to Cradle vraagt om een andere manier van denken, ontwerpen en produceren.
Een ander basisprincipe van Cradle to Cradle is het gebruiken van schone, hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving. Hiermee worden technische innovatie en nieuwe processen gestimuleerd.


De gemeente Sliedrecht ziet nadrukkelijk het belang van het toepassen van Cradle to Cradle voor een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van ons dorp. Bij de beoordeling van bouwplannen en bij de uitvoering van bouwprojecten stimuleert de gemeente zoveel als mogelijk de basisprincipes van Cradle to Cradle. Waar de gemeente zelf participeert in bouwprojecten zal de gemeente zorgen dat waar mogelijk het principe Cradle to Cradle een plaats krijgt in het project. Meer informatie over het bouwen en ontwerpen volgens C2C principes vindt u op de website c2expoloab.


Energieloket Drechtsteden

Het Energieloket Sliedrecht kan u helpen als woningeigenaar in de Drechtsteden met uw vragen rondom het duurzaam verbouwen van uw woning. Met behulp van handige tools, onafhankelijke informatie en een koppeling met het lokale bedrijfsleven ziet u snel welke maatregelen interessant zijn om te nemen en welke aanbieders in de regio hierbij kunnen helpen.


Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen met respect voor mens en milieu. Met duurzaam bouwen gaat u voor een lange levensduur van een huis en is er veel aandacht voor gezond wonen. U gebruikt materialen die lang mee gaan en weinig onderhoud vragen, produceert minder afval en kiest voor een duurzame kwaliteit. Op de volgende websites vindt u meer informatie over duurzaam bouwen:

Het Bouwbesluit stelt tegenwoordig ook eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)


Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022

Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de PDF-bestand'Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022", vastgesteld. De nota bevat het uitvoeringsbeleid dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal hanteren voor de gemeentelijke milieutaken vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).


Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is één samengevoegde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Uw energielabel

Sinds januari 2015 hebben alle woningen in Nederland een (voorlopig) energielabel. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw huis is. Er staat bijvoorbeeld informatie op over uw vloerisolatie, ramen en verwarming. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Het energielabel is verplicht als u uw huis gaat verkopen of verhuren en is maximaal 10 jaar geldig. Op www.energielabelvoorwoningen.nl leest u er meer over.

Zonnepanelen

Duurzame verbeteringen aan uw woning

Als inwoner van de gemeente Sliedrecht kunt u bij het regionaal Energieloket Zuid-Holland Zuid terecht voor meer informatie, vragen en/of ondersteuning bij het energiezuiniger maken van uw woning.

Energie besparen is makkelijker dan u denkt. En u helpt het klimaat en het milieu. Duurzame verbeteringen die u bijvoorbeeld kunt toepassen, zijn:
 • Plaats zonnepanelen of een zonneboiler
 • Vervang uw ramen door HR+glas
 • Vervang u oude verwarmingsketel door een HR ketel
 • Neem waterbesparende voorzieningen (bijvoorbeeld een waterbesparende kraan)
 • Gebruik spaar- en ledlampen
 • Isoleer uw de woning

Ook huurders kunnen hun woning verbeteren. Kijk voor de mogelijkheden of meer informatie op www.verbeteruwhuurwoning.nl 

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn