Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Parkeren, verkeer en vervoer

Parkeren, verkeer en vervoer

Een goede bereikbaarheid van Sliedrecht is van grote invloed op het prettig wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. Ook is het een belangrijke voorwaarde voor een gezond economisch klimaat. Bedrijven vestigen zich het liefst op locaties die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en/of snelwegen.

Sliedrecht is goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto via de A15. Voor Sliedrecht is een vlotte verkeersafwikkeling op de A15 daarom erg belangrijk: zo min mogelijk files op de A15 en minder sluipverkeer door de bebouwde kom. Sliedrecht pleit dan ook voor een spoedige verbreding van de A15.

De gemeente Sliedrecht streeft -niet alleen lokaal, maar ook regionaal in de Drechtsteden- naar een optimale bereikbaarheid met:
 • zo weinig mogelijk overlast
 • zo groot mogelijke veiligheid
 • zo laag mogelijke milieubelasting


Verkeer- en vervoersbeleid Sliedrecht

Sliedrecht omschrijft in haar PDF-bestandverkeersbeleidsplan de visie van Sliedrecht op de gewenste toekomstige wegenstructuur en het gebruik ervan. Deze visie wordt meegenomen in ruimtelijke plannen (zo blijft de nodige ruimte beschikbaar). Ook worden verkeerskundige wensen voor de toekomst al vroegtijdig meegenomen in het onderhoud, de reconstructie of bij revitaliseringsprojecten.

Sliedrecht heeft een hoge bebouwingsdichtheid en een goede hoofdwegenstructuur. Het uitgangspunt van het Verkeersbeleidsplan is dan ook het optimaliseren van de bestaande verkeersstructuur en het toevoegen van ontbrekende schakels. Een aantal doelen zijn:
 • het bieden van voldoende parkeerruimte
 • het versterken van het openbaar vervoer
 • het versterken van de positie van fietser en voetganger 
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid

Deze maatregelen worden uitgewerkt in deeldocumenten zoals de PDF-bestandnota Parkeerbeleid en het PDF-bestandUitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan. In deze documenten worden de kaders aangeven, waarbinnen Sliedrecht haar bereikbaarheid wil behouden en verbeteren. Ook voor bijvoorbeeld bijzondere transporten en het vervoer van gevaarlijke stoffen.


openbaar vervoer

Parkeren

In Sliedrecht kunt u overal gratis parkeren. Sliedrecht kent wel een aantal blauwe zones, waar u met een parkeerschijf voor een bepaalde tijd mag parkeren.
In de PDF-bestandnota Parkeerbeleid omschrijft de gemeente Sliedrecht de gewenste situatie voor het parkeerbeleid in Sliedrecht.

Om woonwijken, winkelcentra en bij kantoren leefbaar en bereikbaar te houden, zijn duidelijke parkeernormen noodzakelijk. Wanneer het lastiger wordt om dichtbij huis, winkels en kantoor te parkeren, wordt dit vaak als hinderlijk ervaren en kom foutparkeren vaker voor. Voldoende parkeerplaatsen bij nieuw-, verbouw of functieverandering van voorzieningen (zoals woningen, bedrijven, sport en recreatie) is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het parkeerbeleid van Sliedrecht.

Maar niet alleen het aantal parkeerplekken is belangrijk. Nieuwe of vernieuwde parkeernormen moeten ook bijdragen aan:
 • Bereikbaarheid
 • Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit (zo moet er zo min mogelijke overlast zijn in woon- en kwetsbare gebieden, moet de openbare ruimte niet worden aangetast en de stedenbouwkundige kwaliteit behouden blijven)
 • Verkeersveiligheid
 • Gebruiksvriendelijkheid (de parkeernormen moeten voor iedereen logisch en duidelijk zijn)


Parkeren grote voertuigen

Vanaf 2 mei 2019 gelden er nieuw regels voor het parkeren van grote voertuigen in de gemeente Sliedrecht. De nieuwe regels zijn vastgelegd in het PDF-bestandaanwijzingsbesluit 'Parkeren grote voertuigen'.


grote voertuigen


Het is verboden voor grote voertuigen om te parkeren in de gemeente Sliedrecht. Grote voertuigen zijn alle voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. De lengte en hoogte van een voertuig wordt gemeten zonder losse onderdelen als een trekhaak of imperial. Voorbeelden van grote voertuigen zijn opleggers, vrachtauto's en verlengde en/of verhoogde bestelbussen. Het verbod geldt niet van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00-18.00 uur. Het verbod geldt ook niet voor recreatievoertuigen zoals campers. Deze voertuigen mogen maximaal zeven achtereenvolgende dagen parkeren in de gemeente.


Voor grote voertuigen (geen vrachtauto, autobus of aanhangwagen), meestal grote bestelbussen zijn een aantal locaties in de kern aangewezen waar deze voertuigen mogen parkeren (zie onderstaande afbeelding).


parkeren grote voertuigen


Om lokale vrachtautochauffeurs in hun parkeerbehoefte tegemoet te komen kunnen zij een ontheffing aanvragen voor het parkeren van hun vrachtauto. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Eén daarvan is dat een chauffeur woonachtig in Sliedrecht moet zijn. De regels zijn te vinden in de PDF-bestandbeleidsregel ‘Parkeerontheffing vrachtauto’.


Vrachtautochauffeurs kunnen een ontheffing aanvragen door het PDF-bestandaanvraagformulier volledig in te vullen en te mailen naar gemeente@sliedrecht.nl o.v.v. 'parkeerontheffing vrachtauto'. De ontheffing kost €  35,80 voor het jaar 2019. De ontheffing geldt voor een aantal (delen van) straten op de bedrijventerreinen Nijverwaard en Kerkerak.wegwerkzaamheden

Beheer en onderhoud wegen, bruggen, riolering en openbare verlichting

De gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor de inrichting van, het beheer van en onderhoud aan wegen, bruggen, riolering en de openbare verlichting. Hieronder vallen de volgende activiteiten:
 • de inzameling van afvalwater (beschermen van de volksgezondheid en milieu en voorkomen van wateroverlast)
 • het sneeuw- en ijzelvrij houden van de (belangrijkste) straten, fietspaden en voetpaden (meer informatie in het gladheidsbestrijdingsplan)
 • het schoonhouden van riolen, gemalen, straten en pleinen (zoals het verwijderen onkruid en zwerfvuil)
 • het verlichten van wegen en paden 
 • coördinatie van werkzaamheden aan nutsleidingen 
 • goede bebording en belijning op wegen

Het onderhoud aan wegen, bruggen, riolering en de openbare verlichting wordt zo milieuvriendelijk mogelijk gedaan. Zo wordt er geen chemische onkruidbestrijding toegepast en wordt aangehaakt bij een landelijke campagne ter vermindering van zwerfvuil.

Voor het onderhoud aan en het beheer van het riool betaalt u een rioolheffing. Ook voor het aansluiten van uw woning of bedrijf op het riool, kunt u bij de gemeente terecht.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn