Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Baanhoek-West

De aanleiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Baanhoek-West is de wettelijke verplichting om voor 1 juli 2013 te beschikken over actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen. Indien bestemmingsplannen niet actueel zijn, vervalt het recht om leges over bouwplannen te kunnen heffen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt aan de actualiseringsverplichting voldaan.


Het bestemmingsplan Baanhoek-West is grotendeels conserverend van karakter. Dit betekent dat de bestaande (al dan niet benutte) bouw- en gebruiksmogelijkheden op grond van de huidige bestemmingsplannen ongewijzigd zijn overgenomen. De herziening is mede noodzakelijk om te voorzien in een regeling die voldoet aan de hedendaagse eisen en actuele situatie. In het (recente) verleden zijn namelijk diverse herzieningen en uitwerkingsplannen vastgesteld en afwijkingen verleend, met als gevolg dat een versnipperd juridisch-planologisch kader is ontstaan.

Ligging

Het plangebied bestaat globaal uit het gebied tussen de Baanhoek en Craijensteijn en tussen de Parallelweg en het Merwebolderterrein. Kenmerkend voor het plangebied is de dijkbebouwing langs de Baanhoek en het terrein van de ASVZ (Merwebolder). De grens van het plangebied wordt gevormd de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen aan de westzijde, de Beneden-Merwede aan de zuidzijde en het woongebied Craijensteijn aan de noordoostzijde.

Ligging Baanhoek West

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Baanhoek West (NL.IMRO.0610.bp02baanhoekwest-3001) is door de raad op 26 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 30 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 963.

Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn