Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant

Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant

Voor het bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant vigeert een bestemmingsplan uit 1996; voor het sportpark De Lockhorst een bestemmingsplan uit 1972. In de loop der jaren zijn diverse ontwikkelingen op het bedrijventerrein mogelijk gemaakt door middel van deelherzieningen (vier herzieningen in totaal). De op bepaalde onderdelen verouderde regelingen binnen de vigerende plannen maken het wenselijk één actueel bestemmingsplan op te stellen. Het resultaat betreft een integraal bestemmingsplan voor het bedrijventerrein en de sportvelden, dat beter dan de nu vigerende plannen aansluit bij de bestaande situatie.
Het doel van het bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft grotendeels een conserverend karakter, waarbij de bestaande situatie is vastgelegd. De juridische regeling is zodanig flexibel dat beperkte aanpassingen en wijzigingen van functies binnen het plangebied (rechtstreeks dan wel via omgevingsvergunning voor het afwijken) mogelijk zijn. Het bestemmingsplan sluit aan bij de actuele juridische en planologische situatie.


Ligging

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bestaat uit het bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant en het de sportvelden naast Zwembad/Partycentrum De Lockhorst. De grens van het plangebied wordt gevormd door de Betuwelijn aan de noordzijde, de gemeentegrens (Zwijnskade) met Hardinxveld-Giessendam aan de oostzijde, de Rijksweg A15 aan de zuidzijde en het Stationsgebied aan de westzijde.

Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant


Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant (NL.IMRO.0610.bp10NOK-3001) is door de raad op 26 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 23 augustus 2013 in werking getreden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 916.

Uitspraak Raad van State

Door een beroepsprocedure is op 16 april 2014 bij besluit van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak 201307762/1/R4) het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant” partieel vernietigd. Deze vernietiging heeft betrekking op artikel 3, lid 3.3.1, aanhef en onder f , van de planregels. De zinsnede "ondergeschikte detailhandel, voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, en", dient te worden geschrapt.
Artikel 3, lid 3.3.1, aanhef en onder f , van de planregels zal nu als volgt gaan luiden: Detailhandel anders dan detailhandel ter plaatse van de aanduidingen ‘detailhandel volumineus’, ‘tuincentrum’ en ‘specifieke vorm van detailhandel - bouwmarkt’.


Documenten


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn