Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Het Plaatje

Het bestemmingsplan ‘Het Plaatje’ bevat een planologisch-juridische regeling voor het industrieterrein ‘Het Plaatje’ en actualiseert het bestaande verouderde bestemmingsplan Westwijk II 1969. Het plan bestemt de bestaande bedrijfsactiviteiten van IHC Sliedrecht BV, de vestiging van watergebonden bedrijven en een beperkte uitbreiding van de bebouwing van IHC. Verder voorziet het bestemmingsplan in de aanleg van een dok in de haven en wordt de zuidelijke landtong deels ingepolderd en vervolgens voorzien van een aanlegsteiger/kade. Tenslotte voorziet dit bestemmingsplan in een nieuwe ontsluiting aan de westzijde van het terrein die direct aansluit op de Deltalaan.


Ligging

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Het Plaatje’ bestaat uit het buitendijks gelegen industrieterrein Het Plaatje. Het terrein ligt op de noordelijke oever van de Merwede. In het oosten wordt het plangebied begrensd door het bedrijventerrein Kerkerak. De noordelijke grens wordt gevormd door de waterkering, de zuidelijke grens door de Beneden Merwede. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de te wijzigen geluidcontour.

Ligging het Plaatje


In werking getreden

Het bestemmingsplan Het Plaatje (NL.IMRO.0610.bp13hetplaatje-3001) is door de raad op 28 juni 2012 vastgesteld en met ingang van 24 augustus 2012 in werking getreden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 963.


Documenten


Reparatiebesluit bestemmingsplan Het Plaatje

 In het bestemmingsplan Het Plaatje, vastgesteld door de gemeenteraad van Sliedrecht op 28 juni 2012, heeft een verschrijving plaatsgevonden in artikel 3 ‘Bedrijf’. Deze verschrijving kan worden hersteld door het bestemmingsplan hangende de beroepsprocedure te herzien (artikel 6:18 en 6:19 Awb). De raad heeft hiervoor op 8 januari 2013 een wijzigingsbesluit vastgesteld. Dit raadsbesluit en het gerepareerde bestemmingsplan zijn raadpleegbaar op ruimtelijke plannen en is in te zien op het gemeentekantoor van Sliedrecht.


Documenten reparatiebesluitBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn