Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Karekietflat

Woningcorporatie Tablis Wonen (eigenaar van de flat) en de gemeente Sliedrecht hebben na onderzoek tot een herstructurering van het complex Karekietflat besloten, zodat het woningaanbod beter aansluit bij de woningbehoeften zoals vermeld in de Woonvisie van de gemeente Sliedrecht. Dit heeft er in geresulteerd dat de Karekietflat wordt gesloopt en wordt vervangen door passende nieuwbouw, te weten een appartementencomplex met 30 woningen en een blok met 9 eengezinswoningen. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het plangebied maakt onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan ”Woongebied”, waarin de bestaande flats als zodanig zijn bestemd. De bouwvlakken en functieaanduidingen van de nieuwbouw zijn niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, zodat de planontwikkeling in strijd is met de bouw- en gebruiksvoorschriften. Mitsdien is een herziening van het bestemmingsplan nodig om medewerking te kunnen verlenen aan de beoogde planontwikkeling. Dit bestemmingsplan maakt de voorgenomen herstructurering van het plangebied juridisch planologisch mogelijk.


Ligging

Het plangebied ligt in de Vogelbuurt-Zuid. Deze buurt kent een sterke blokvormige verkaveling van veelal aaneengesloten woningen. Aan de noord- en zuidrand is ook hoogbouw te vinden met onder meer haakse appartementengebouwen in zes lagen. De Karekietflat is hiervan een voorbeeld.

Bestemmingsplan Karekietflat


Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 12 maart 2013 vastgesteld, met ingang van 17 mei 2012 in werking getreden en op 20 juni 2013 onherroepelijk geworden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie


Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 956.


Documenten

Bijlagen bij vastgesteld bestemmingsplan Karekietflat:

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn